GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393) - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393)

( VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR )


29 Aralık 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27447

 

 

Maliye Bakanlığından:

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 393 )

A. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2009 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2009 yılı için %2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

B. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Yetki Sınırı

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesi hükmünce bu Kanunun kapsamına giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmakta olup anılan maddede yer alan yetkiye istinaden Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 3.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

 

 

MADDE NO – KONUSU

 

2010 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

1.500

 

 

1.500-150.000

  

150.000 ve aşması halinde

 

 

 

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

18

 

 

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

120.000

170.000

68.000

120.000

 

 

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

680

 

 

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,80

 

 

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

680

 

 

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              7,70

 16

 

 

 

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                                  

3 - İkinci sınıf tüccarlar

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar                                                                                              

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

 

 

                                           90

 

 

57

                                      

                                          28

                                    14

                                           7,70

                                 3,50

 

 II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar                                                                                           

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

                                              50

                                          28

                                      14  

                                           7,70

                                           3,50                                 2

 

MADDE NO – KONUSU

 

2010 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

                                            160

 

 

                  77.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

 

                                            160

 

                                         7.700

 

 

                  77.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

 

160

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

 

 

                    3.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

 

190

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

570

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

 

 

                      770

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

       işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

       adına

 

 

                       570

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

                                         1.000

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

500

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

250


 

 

2010 yılı ile ilgili Pratik Bilgiler 2010 'a ulaşmak için tıklayınız.

(29.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM