Pratik Bilgiler 2010, 2010 Pratik Bilgiler

2010 Pratik Bilgiler (Pratik Bilgiler 2010)

PRATİK BİLGİLER 2010 AÇIKLANDI

Vergi Usul Kanununda yer alan ve 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan vergi had ve miktarlar belirlendi.
 

 Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Asgari Geçim İndirimi 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Pratik Bilgiler 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Maliye Bakanlığının ''Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 2009'da olduğu gibi yeni yılda da 160 lira olarak uygulanacak.

En az ceza haddi damga vergisinde 7,60 liradan 7,70 liraya çıkacak, diğer vergiler de ise yine 16 TL olarak uygulanacak.

2010'da fatura kullanma mecburiyetindeki limit 670 TL'den 680 TL'ye çıkarken, tahakkuktan vazgeçme limiti de 17,90 TL yerine 18 TL olarak belirlendi.

Yeni yılda sermaye şirketlerinin 1. derece usulsüzlük cezası 90, birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabında 57, ikinci sınıf tüccarda ise 28 TL olacak.

Muhtarların karne tasdiki sırasında aldıkları harç tutarı da değişmeyerek 1,80 TL olacak.

Yeni yılda defter tutma hadlerinde de değişiklikler olacak. Buna göre, bilanço hesabı esasına göre defter tutmada, 119 bin olan alış tutarı 2010'da 120 bin TL, 168 bin TL olan satış tutarı da 170 bin TL olarak uygulanacak.

-ÇEŞİTLİ HAD VE CEZALARDA DURUM-

Kanun çerçevesinde 2010 yılı için yılbaşından itibaren uygulamaya girecek çeşitli had ve tutarlar şöyle:

-İlanın şekli:

.İlanın vergi dairesinde yapılması 1.500 TL,

.İlanın vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha

fazla gazetede yapılması 1.500-150.000 TL,

-Tahakkuktan vazgeçme 18 TL,

-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

.Yıllık alış tutarı 120.000 TL,

.Yıllık satış tutarı 170.000 TL,

.Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL,

.İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL,

-Fatura kullanma mecburiyeti 680 TL,

-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 1,80 TL,

-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar 680 TL,

-CEZALAR-

-En az ceza haddi:

.Damga vergisinde 7,70 TL,

.Diğer vergilerde 16 TL,

-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları:

-Birinci derece usulsüzlükler

.Sermaye şirketleri 90 TL,

.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 57 TL,

.İkinci sınıf tüccar 28 TL,

.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14 TL,

.Kazancı basit usulde tespit edilenler 7,70 TL,

.Gelir vergisinden muaf esnaf 3,50 TL,

-İkinci derece usulsüzlükler:

.Sermaye şirketleri 50 TL,

.Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 28 TL,

.İkinci sınıf tüccar 14 TL,

.Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 7,70 TL,

.Kazancı basit usulde tespit edilenler 3,50 TL,

.Gelir vergisinden muaf esnaf 2 TL,

-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 160 TL,

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 77.000 TL,

-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 160 TL,

-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 7.700 TL,

-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 77.000 TL,

-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 160 TL,

-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.500 TL,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 190 TL,

-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 570 TL,

-4358 sayılı kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 770 TL,

-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 570 TL,

-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1. sınıf tüccar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL,

2. sınıf tüccar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit

edilenler hakkında 500 TL,

3. yukarda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 TL

Star Gazetesi


VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR - 2010 Pratik Bilgiler - (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 393)  (29.12.2009) için tıklayınız
- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar
- Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Yetki Sınırı
- VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
- İlanın şekli
- Tahakkuktan vazgeçme
- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
- Fatura kullanma mecburiyeti
- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
- 2010 Pratik Bilgiler
- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
- En az ceza haddi
- Pratik Bilgiler 2010
- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için cezaGelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 273  - 2010 Pratik Bilgiler -  (29.12.2009) için tıklayınız
- Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
- Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
- Sakatlık İndirimi Tutarları
- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

- Pratik Bilgiler 2010

- Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
- Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
- Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
- Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
- 2010 Pratik Bilgiler
- 2009 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması
- İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
- 01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) - 2010 Pratik Bilgiler -  (29.12.2009) için tıklayınız
- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
- İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

- Pratik Bilgiler 2010

- Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
- 2010 Pratik Bilgiler
- İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması


Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6) - 2010 Pratik Bilgiler -  (29.12.2009) için tıklayınızVERGİ TAKVİMİ 2010 / 2010 VERGİ TAKVİMİ 'ne ulaşmak için tıklayınız

Yıllık ücretli izin süreleri
( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler )
 

Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün

Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün

Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün


 

İşsizlik sigortası prim oranları ( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler  )

İşçiden    

   %1

İşverenden   

   %2

Devlet katkısı   

   %1
Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler  )
 

Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

İhbar Tazminatı Tutarı

6 Aydan Az Süren İş İçin

2 Hafta

2 Haftalık Ücret

6 Ay-1,5 Yıl Arası

4 Hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 Yıl-3 Yıl Arası

6 Hafta

6 Haftalık Ücret

3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin

8 Hafta

8 Haftalık Ücret

 

 

Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları ( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler  )
 
Uygulandığı dönem

  Alt sınır (TL)

  Üst sınır (TL)

01.01.2010 - 30.06.2010

Hazırlanmaktadır

Hazırlanmaktadır

01.01.2009 - 30.06.2009

666,00

4.329,00

01.07.2009 - 31.12.2009

693,00

4.504,50
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler  )
 
Uygulandığı dönem

Tutar

01.01.2007 - 30.06.2007 tarihleri arasında

1.960,69 TL

01.07.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında

2.030,19 TL

01.01.2008 - 30.06.2008 tarihleri arasında

2.087,92 TL

01.07.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında

2.173,19 TL

01.01.2009 - 30.06.2009 tarihleri arasında

2.260,04 TL

01.07.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında

2.365,16 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 tarihleri arasında HazırlanmaktadırGeçici vergi oranları
( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler  )
 
Yıl    

  Kurumlar vergisi      

      Gelir vergisi

2010

20%

15%

2009

20%

15%

2008

20%

15%

2007

20%

15%AMME ALACAĞININ SONA ERMESİ
( Pratik Bilgiler 2010,  2010 Pratik Bilgiler  )
 
VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ

a) ÖDEME İLE
b) ZAMANAŞIMI İLE
c) MAHKEME KARARI İLE
d) DÜZELTME İLE


VERGİ CEZASININ SONA ERMESİ

a) ÖDEME İLE
b) ZAMANAŞIMI İLE
c) YANILMA İLE
d) PİŞMANLIK VE ISLAH İLE
e) ÖLÜM İLE
f) MÜCBİR SEBEPLER İLE
g) CEZADA İNDİRİM İLE
i) AF İLE
h) UZLAŞMA İLE
k) TERKİN İLE


ASGARİ ÜCRET 2010 / 2010 ASGARİ ÜCRET 'e ulaşmak için tıklayınız

BİLDİRİM VE SÜRELER
'na ulaşmak için tıklayınız

DAVA AÇMA SÜRELERİ'na ulaşmak için tıklayınız

DEFTER TASDİK ZAMANI'na ulaşmak için tıklayınız


Pratik Bilgiler 2010, 2010 Pratik Bilgiler
 güncellenmeye devam edecektir.
GÜNDEM