GÜNCEL MEVZUAT
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148) - MuhasebeTR

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148).

5 Mayıs 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27219

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:
 

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan

Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama

Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Sıra No: 148


MADDE 1 – 16/3/2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25 Sıra no’lu Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler" Standardına, 5 inci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki yer alan 5A Paragrafı eklenmiştir.

“5A. Bu TFRS’nin satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıklara (veya elden çıkarılacak varlık gruplarına) yönelik sınıflandırma, sunum ve ölçüm hükümleri, ortaklara ortaklık sıfatları dolayısıyla dağıtılmak amacıyla (ortaklara dağıtım amacıyla) elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grupları) için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Standardın 6 ncı Paragrafından önce gelen başlık aşağıda yer alan şekilde değiştirilmiştir.

“Duran varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık gruplarının) satış veya ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılması”

MADDE 3 – Aynı Standardın 8 inci Paragrafının sonuna aşağıda yer alan cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuatın bu tür bir onayı gerekli kıldığı durumlarda, satış olasılığının yüksek olup olmadığının değerlendirilmesinde, satış işleminin ortaklar tarafından onaylanma olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Standarda 12 nci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 12A Paragrafı eklenmiştir.

“12A. Bir duran varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu), işletmenin ilgili varlığı (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) ortaklarına dağıtma yönünde taahhütte bulunduğu andan itibaren, ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılır. Bunun olabilmesi için, ilgili varlıkların mevcut durumlarında hemen dağıtılabilme imkânlarının bulunması ve dağıtımın gerçekleşme olasılığının yüksek olması gerekir. Dağıtımın gerçekleşme olasılığının yüksek olabilmesi için, dağıtımın tamamlanmasına yönelik işlemlere başlanmış olması ve söz konusu işlemlerin, ilgili varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacağının beklenmesi gerekir. Dağıtımın tamamlanmasına yönelik işlemler, dağıtımda önemli değişiklikler yapılması veya dağıtım işleminden vazgeçilmesi ihtimallerinin düşük olduğunu göstermelidir. İlgili mevzuatın bu tür bir onayı gerekli kıldığı durumlarda, dağıtımın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olup olmadığının değerlendirilmesinde, yapılan dağıtımın ortaklar tarafından onaylanma olasılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Standarda 15 inci Paragraftan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 15A Paragrafı eklenmiştir.

“15A. Ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir duran varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu), defter değeri ile dağıtım maliyetleri* düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanıyla ölçülür.”

MADDE 6 – Aynı Standarda 44C Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 44D Paragrafı eklenmiştir.

“44D. “-””

MADDE 7 – Bu Tebliğde belirtilen hükümler 30/6/2009 tarihinden sonra ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grupları) için ileriye dönük olarak uygulanır. TFRS Yorum 17’nin (Mayıs 2009’da yayımlanan) 1/7/2009 öncesinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanması durumunda, söz konusu önceki dönemler için bu Tebliğ de uygulanır.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

——————————

* Dağıtım maliyetleri; dağıtım işlemleriyle doğrudan ilişkilendirilebilen ve finansman maliyetleri ile gelir vergisi giderleri dışında kalan ek maliyetlerdir.

(05.05.2009)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM