GÜNCEL MEVZUAT
492 Sayılı Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20 Numaralı Fıkrasında Yer Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar - MuhasebeTR

492 Sayılı Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20 Numaralı Fıkrasında Yer Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

492 Sayılı Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20 Numaralı Fıkrasında Yer Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar.

29 Mart 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27184
 

Karar Sayısı : 2009/14813


492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında yer alan nispi harçların yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/3/2009 tarihli ve 263 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

25/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14813 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

             MADDE 1 – (1) 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 15” nispetinde alınan tapu harçları “binde 5” olarak yeniden belirlenmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(29.03.2009)

GÜNDEM