GÜNCEL MEVZUAT
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Ocak 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27125

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Sağlık hizmeti sunucuları” başlıklı (2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) SUT’un (2.1) numaralı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             “c) Serbest Eczaneler

             6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri.”

             b) SUT’un (2.4) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “a) Optisyenlik müesseseleri,

             b) Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,

             c) Kaplıcalar.”

             MADDE 2 – SUT’un “Katılım payı” başlıklı (6) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “b) Diğer kişiler için ise; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayenelerde reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından, özel sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde bu kurumlar tarafından kişilerden,”

             b) SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – SUT’un (12.1.2) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır.” cümlesi eklenmiştir.

             MADDE 4 – SUT’un “12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkarılmıştır.

             MADDE 5 – SUT’un “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri” başlıklı (24) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

             a) SUT’un (24) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Ayrıca Kurum, ilaç teminine ilişkin serbest eczaneler ile yapacağı sözleşmeye esas oluşturmak üzere 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi (j) bendi kapsamında Türk Eczacıları Birliği ile protokol yapar.” cümlesi eklenmiştir.

             b) SUT’un (24.1.1.1) numaralı maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibare eklenmiştir.

             “SUT’un (2.1) numaralı maddesi (c) bendinde tanımlanan sağlık kuruluşlarına (serbest eczanelere) bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.”

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(29.01.2009)

GÜNDEM