GÜNCEL MEVZUAT
2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) - MuhasebeTR

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

 

 

8 Ocak 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27104

 

 

Maliye Bakanlığından:

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1) 

 

             Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin 20 nci maddesinde;

             “(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

             (b) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

             (c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

             hükümleri yer almaktadır.

             Bütçenin uygulanmasında etkinliği ve nakit yönetiminin en düşük maliyetle işlemesini sağlayacak harcama ve finansman programlarının hazırlanması önem taşımakta olup; bu amaçla ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve vize edilmesinde aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulacaktır.

             I- Kapsam

             Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince ayrıntılı harcama programının, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarınca ayrıntılı finansman programının hazırlanmasına ilişkin esas ve usulleri içermektedir.

             II- Tanımlar

             Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren programı,

             AHP (İcmal): Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibariyle oluşturulan ayrıntılı harcama programını,

             AHP (Detay): Tertip düzeyinde oluşturulan ayrıntılı harcama programını,

             Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler tarafından hazırlanacak olan ve içeriğinde giderin (ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde), gelirin ve net finansmanın aylar itibariyle gerçekleşme hedefini gösteren programı,

             AFP (Detay): AFP’nin gider kısmının tertip düzeyinde hazırlanması sonucunda oluşan AFP’yi

             ifade etmektedir.

             III- Program Oluşturma İlkeleri

             1) Kamu idareleri, AHP/AFP tekliflerini 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12 nci maddesi gereğince iptal edilen ödenekler sonrasında oluşan kesintili başlangıç ödenekleri üzerinden hazırlayacaktır.

             2) AHP/AFP teklifleri hazırlanırken; uygulanmakta olan ekonomik program, önceki yıllar bütçe gider ve gelir gerçekleşmeleri ile AHP/AFP vize oranları, 2009 yılına devredebilecek nakit imkanları,  teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınacaktır.

             3) (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödenekler, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadrolar esas alınarak 2009 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden; işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak, mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde dağıtılacaktır.

             4) Ocak ayında yapılan harcamalar ile bu süre içerisinde Bakanlığımızca serbest bırakılan ödeneklere, harcama veya finansman programları tekliflerinin ilgili ayında yer verilecektir.

             5) İşçi ikramiyelerine ilişkin ödenekler ile uluslararası kuruluşlar için öngörülen ödenekler, ödemenin yapılacağı ay dikkate alınarak teklif edilecektir.

             6) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarından (F) işaretli cetvellerinde Net Finansman öngörülmüş olan idareler, öncelikle Net Finansmana ilişkin bu kaynakları kullanacak şekilde AFP düzenleyeceklerdir.

             7) Kamu idarelerinden alınan teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde idarelerle görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

             IV- Program Oluşturma Yöntemi ve Süreç

             A- Genel Bütçe

             1) Genel bütçeli idareler AHP hazırlayacaktır.

             2) İdareler, AHP tekliflerini hazırlarken AHP İcmal (Ek-1) veya AHP Detay (Ek-2) formunu kullanacaklardır.

             3) AHP Detay (Ek-2) formunu kullanmayı tercih eden idarelerin, AHP İcmal (Ek-1) formları otomatik olarak e-bütçe tarafından üretilecektir.

             4) İdarelerin AHP İcmal (Ek-1) teklif formları üst yöneticiler tarafından imzalanarak 13 Ocak 2009 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir. İlgili idareler Bakanlığımıza gönderilen bu teklifleri e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır.

             5) Bakanlığımızda yapılacak değerlendirme sonucunda oluşan AHP İcmal (Ek-1) formları vize edilerek idarelere gönderilecektir.

             6) İlgili idareler, Bakanlığımızca vize edilen AHP İcmal’e (Ek-1) uygun olarak, AHP Detay (Ek-2) formlarını oluşturarak 31 Ocak 2009 tarihine kadar e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır. Aksi takdirde e-bütçe üzerinde bütçe ve harcama işlemleri yapılamayacaktır.

             B- Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler ile Sosyal Güvenlik Kurumları

             1) Özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları AFP hazırlayacaktır.

             2) İdareler AFP’lerini gider, gelir ve net finansman bilgilerini birlikte değerlendirerek hazırlayacaklardır. İdareler, AFP tekliflerini hazırlarken AFP Detay (Ek-2) veya AFP Gider (Ek-3.b) ile AFP Gelir (Ek-3.c) formunu kullanacaklardır.

             3) AFP Detay (Ek-2) formunu kullanmayı tercih eden idarelerin, AFP Gider (Ek-3.b) formları otomatik olarak e-bütçe tarafından üretilecektir.

             4) AFP Gider  (Ek-3.b) ile AFP Gelir (Ek-3.c) formları doldurulduktan sonra, AFP İcmal (Ek-3.a) formunun gelir, gider ve hesaplamaya ilişkin bölümleri otomatik olarak e-bütçe tarafından oluşturulacaktır.

             5) İdare bütçelerinin (F) işaretli cetvellerinde Net Finansman, Net Borçlanma öngörülmüşse, Net Finansmanın hangi aylarda kullanılacağı, Net Borçlanmanın hangi aylarda yapılacağı AFP İcmal (Ek-3.a) formunda gösterilecektir.

             6) İdarelerin AFP (Ek-3) teklif formları, üst yöneticiler tarafından imzalanarak 13 Ocak 2009 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir. İlgili idareler Bakanlığımıza gönderilen bu teklifleri e-bütçe sisteminde onaylayacaklardır.

             7) Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulan AFP (Ek-3) formları vize edilerek idarelere gönderilecektir. AFP’lerde yer alan hazine yardımı programı öngörü mahiyetinde olup; hazine yardımları idarenin ay içi bütçe gerçekleşmesi ve finansman durumu dikkate alınarak, ilgili genel bütçeli idare bütçesinde yer alan hazine yardımı ödeneğinin serbest bırakılmasını müteakip tahakkuk ettirilecektir.

             8) İlgili idareler, Bakanlığımızca gönderilen AFP’ye (Ek-3) uygun olarak AFP Detay (Ek-2) formlarını oluşturarak e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır.

             9) AFP Detay (Ek-2) formlarının 31 Ocak 2009 tarihine kadar e-bütçe üzerinde onaylanması gerekmekte olup, aksi takdirde e-bütçe üzerinde, bütçe işlemleri ve harcama işlemleri yapılamayacaktır.

             C- Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

             1) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, IV-B bölümünde anlatılan yöntemi kullanarak AFP düzenleyeceklerdir.

             2) Vize edilmek üzere Bakanlığımıza herhangi bir belge göndermeyeceklerdir. Ancak merkezi yönetim bütçesinin hedef ve uygulama sonuçlarının konsolide edilebilmesi için, idareler AFP ve AFP Detay (Ek-2) girişlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar tamamlayıp, e-bütçe üzerinde onaylayacaklar ve AFP formlarının birer örneğini bilgi için Bakanlığımıza göndereceklerdir.

             Tebliğ olunur.

 

EK 1

EK 2

EK 3

(08.01.2009)

GÜNDEM