GÜNCEL MEVZUAT
Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında ... - MuhasebeTR

Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında ...

31 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27040

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

 

FİNANSAL  ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL  RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NO: 106

 

MADDE 1 – 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar" Standardının 12 nci Paragrafının (b) bendinden sonra gelen bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“ölçmek suretiyle yeniden sınıflandırması durumunda (TMS 39’un 51–54’üncü Paragraflarına uygun olarak), ilgili sınıflara eklenmek ve çıkarılmak suretiyle her bir sınıf itibariyle yeniden sınıflanan tutar ve söz konusu yeniden sınıflandırmanın nedeni hakkında açıklamada bulunulur.”


MADDE 2 – Aynı Standardın 12 nci Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde 12A Paragrafı eklenmiştir.


“12A.   İşletmenin bir finansal varlığı, TMS 39 50B ve 50D Paragrafları uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık sınıfından ya da TMS 39 50E Paragrafı uyarınca satılmaya hazır finansal varlık sınıfından çıkarmak suretiyle yeniden sınıflandırdığı durumlarda:


(a) İlgili sınıflara eklenmek ve çıkarılmak suretiyle her bir sınıf itibariyle yeniden sınıflama sonrası oluşan durum,


(b) Finansal durum tablosundan çıkarılıncaya (bilanço dışı bırakılıncaya) kadar her bir raporlama döneminde, mevcut ve önceki raporlama dönemlerinde yeniden sınıflandırılan tüm finansal varlıkların defter ve gerçeğe uygun değerleri,


(c) TMS 39 50B Paragrafı uyarınca yeniden sınıflandırılan finansal varlıklar için, ilgili istisnai durum ve söz konusu durumun istisnai olduğunu gösteren koşullar ve durumlar,


(d) Finansal varlığın yeniden sınıflandırıldığı raporlama döneminde, ilgili varlığın bu dönemde ve bir önceki raporlama döneminde kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer kazanç veya kayıp tutarları,


(e) Finansal varlık finansal durum tablosundan çıkarılıncaya (bilanço dışı bırakılıncaya) kadar, yeniden sınıflandırma işlemini izleyen her bir raporlama döneminde (finansal varlığın yeniden sınıflandırıldığı raporlama dönemi de dahil olmak üzere), söz konusu finansal varlığın yeniden sınıflandırılmamış olması durumunda kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş olacak olan gerçeğe uygun değer kazanç veya kayıpları ile kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç, kayıp, gelir ve gider tutarları ile


(f) Finansal varlığın yeniden sınıflandırıldığı tarih itibariyle, işletmenin geri kazanmayı beklediği nakit akışlarının tahmini tutarı ile etkin faiz oranı


dipnotlarda açıklanır.”


MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

(31.10.2008)

GÜNDEM