GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2021/32, Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2021/32, Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.99-31531091    17.09.2021

Konu : Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

GENELGE

2021/32

İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin/anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği ilgili ülke genelgeleri ile diğer bazı genelgelerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

2020/13 sayılı Genelgenin; Birinci Kısmının "2. Anlaşmanın Uygulama Alanı" başlığı altında yer alan “5510 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında çalışanlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, işsizlik sigortasını kapsamaktadır. ” ifadesi, “506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları hakkında ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar için uygulanan Sözleşme hükümlerini kapsamaktadır." şeklinde ve son paragraftaki "5510" ibaresi, "506" şeklinde değiştirilmiştir.

İkinci Bölümde yer alan "2.5.3. Sırbistan’a Öğrenim Amaçlı Giden, Kurum Sigortalısı ya da Aylık/Gelir Sahibinin Bakmakla Yükümlü Aile Bireyleri" başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"2.6. Çalıştığı Ülkede Tedavi Görmekte İken İkametini Vatandaşı Olduğu Ülkeye Naklettiren Sigortalı ve Aile Bireyleri

Sağlık durumu nedeniyle gerekli tedaviyi görmek üzere, yetkili kurum tarafından diğer akit taraf ülkesine gitmesine izin verilen veya verilecek olan bir kişi yetkili kurum nam ve hesabına olmak üzere geçici ikamet ettiği veya devamlı ikamet ettiği ülkedeki kurumun mevzuatına göre bu kurumun sigortalısı gibi sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahiptir.

2.6.1. Türkiye'de Tedavisi Devam Etmekte İken Sırbistan'a Dönen Kurum Sigortalılarının Sağlık Yardımları

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/4 üncü maddesi, İdari Anlaşmanın 8/3 üncü maddesi

TR/SRB 112

Sırbistan'a İkamet Nakledilmesi Halinde Sağlık Yardım Belgesi

Kurumca tedavisine devam edilmek üzere anlaşmalı ülkelere gönderilen kişilerin sağlık yardım belgeleri, Kanunun 66 ncı maddesinin (c) fıkrası kapsamında yurt içinde tedavisi yapılamadığı için yurt

Bilgi için: Erdoğan ÜVEDİ Daire Başkanı Telefon No: 0 312 458 77 99

dışındaki tedavilerinin Kurum adına anlaşmalı ülkeden sağlanması için düzenlenmektedir.

TR/SRB 112 formüleri kişilerin ve Sırbistan yetkili kurumunun talebi üzerine düzenlenecek bir formüler değildir. Bu formüler, EHGM (YSEDB) tarafından talimat verilen SGİM/SGM'ce düzenlenecektir.

Kurum sigortalılarının TR/SRB 112 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•    Sigortalının, sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPASprogramı üzerinden kontrol edilecektir.

•    TR/SRB 112 formüleri, EHGM (YSEDB) talimat yazısında belirtilen süre kadar düzenlenecektir.

2.6.2. Sırbistan'da Tedavisi Devam Etmekte iken Türkiye'ye Dönen Sırbistan Sigortalılarının Sağlık Yardımları

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/4 üncü maddesi, İdari Anlaşmanın 8/3 üncü maddesi

SRB/TR 112

Sırbistan'a İkamet Nakledilmesi Halinde Sağlık Yardım Belgesi

Sırbistan ’da tedavisi devam etmekte iken Türkiye ’ye dönen Sırbistan sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri sağlık yardımlarından Sırbistan adına ülkemizde yararlanmaya devam ederler.

Tedavisine devam edilmek üzere ülkemize gelen Sırbistan sigortalılarının, Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Sırbistan yetkili kurumunca düzenlenmiş ve (4) numaralı kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan SRB/TR 112 formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

SRB/TR 112 formülerinde, düzenleyen Sırbistan yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Sırbistan sigortalıları, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) kapsamına alınıncaya kadar SRB/TR 112 formülerinde kayıtlı kişilere ilgili SGİM/SGM'ce sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” verilecektir.

Sadece SRB/TR 112 formüleri üzerinde adı geçen sigortalı ve aile bireyleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecek olup formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

SRB/TR 112 formülerinin 4 numaralı kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

SRB/TR 112 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Sırbistan mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre tayin edilmektedir."

bölümü eklenmiştir.

Üçüncü Bölümdeki “Sağlık Yardım Giderlerinin Hesaplaşması İşlemleri” başlığı altındaki son 2 paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Türkiye ile Sırbistan İrtibat Kurumlan arasında imzalanarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Sağlık Masraflarının Ödenmesine İlişkin Protokol”de; masrafların sağlık güvencesi kapsamında sağlık yardımını sağlayan Akit Devletin ulusal para birimi üzerinden belirleneceği, ancak Akit Devlet Merkez Bankasının sağlık yardımının yapıldığı yılın 1 Temmuz tarihli efektif alış kuru üzerinden Avro (€) olarak hesaplanarak ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Sağlık yardımı masraflarına ilişkin TR/SRB -SRB/TR 125 formüleri, iki nüsha halinde hazırlanacak liste ekinde, 01 Ocak - 30 Haziran ve 01 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında 6’şar aylık dönemler halinde Akit ülke yetkili kurumuna sağlık yardımı yapılan yılın Merkez Bankasının 1 Temmuz tarihindeki efektif alış kurunu gösterir belge ile birlikte gönderilecektir.

Akit Ülke yetkili kurumu, itiraz etmediği masrafların ödenmesine ilişkin talebi aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde Avro olarak ödeyecektir. Ayrıca Akit ülke yetkili kurumu talebi aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde itirazda bulunabilecektir. Yapılan itiraza 6 ay içerisinde cevap verilecek olup bu süre içerisinde Akit Ülke yetkili kurumuna cevap verilmez ise itiraz kabul edilmiş sayılacaktır.

Diğer taraftan sağlık yardım masraflarının ödenmesine ilişkin talepler yardımların sağlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılacaktır.

Bu sebeple Sırbistan sigortalıları adına oluşturulan TR/SRB 125 formülerlerinin dönem sonunu takip eden 15 gün içerisinde toplu olarakEHGM'ye gönderilmesine özen gösterilecektir. ”

Üçüncü Kısmın "4. İrtibat Kurumlan İle Yapılacak Yazışmalar" başlığı altındaki “Sırbistan’daki ilgili yerel sigorta kurumunun bilinmemesi durumunda ise Ek-6’daki yetkili irtibat kurumları ile yazışma yapılacaktır." ifadesi kaldırılmıştır.

2020/19 sayılı Genelgenin; İkinci Kısım Birinci Bölümünde yer alan "1.1.2. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra" başlığı altındaki 3 üncü ve 4 üncü paragraflar;

"İşverenler tarafından, SGİM/SGM’lerin yurtdışı işlemleri servisine gönderilen geçici görev süresinin uzatılmasına dair talepler Emeklilik Hizmetleri GenelMüdürlüğü'ne (EHGM) gönderilecektir. Belçika yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar EHGM tarafından gerçekleştirilecektir.

EHGM tarafından Belçika yetkili kurumunun onayı alınacaktır. Alınan onay geciktirilmeden ilgili SGİM/SGM’ye gönderilecektir. Onay yazısını alan SGİM/SGM onay yazısının bir nüshasını işverene verecek/gönderecek, bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir. "

şeklinde değiştirilmiş, son paragraf 2 nci paragrafın altına alınmıştır.

Genelgenin İkinci Kısım Dördüncü Bölümünde yer alan "Aile Yardımları" başlığına 2 nci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"BE/TR 405 ve BE/TR 411 rumuzlu formülerler sadece Belçika hastalık kasaları tarafından düzenlenen formülerler olup Belçika hastalık kasaları veya sigortalıları tarafından posta yoluyla Kurumumuza gönderilmesi veya sigortalılar tarafından elden ibraz edilmesi halinde söz konusu formülerlerin (B) bölümünün doldurulup onaylandıktan sonra formülerin bir örneğinin dosyasında muhafaza edilmesi, aslının ise ilgili hastalık kasası veya sigortalıya iade edilmesi gerekmektedir. "

İkinci Kısım Altıncı Bölümünde yer alan "2.2. Belçika Saat Esası Çalışmalarının Türkiye Gün Sayısına Uyarlanması" başlığı altında yer alan örnekler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Örnek    1:    "2.    Belçika    Hizmetlerinin    Değerlendirilmesi"    başlığında    yer    alan    örnek    hizmet

cetvelinde kayıtlı 2016yılında haftalık 38 saat üzerinden toplam 80 saat çalışma, (80/38) = 2,11 haftaya denk gelmektedir. Haftanın güne çevrilmesi sonucunda (2,11 x 6) = 12,6 gün bulunmaktadır. Belçika mevzuatına göre 12,6 olan gün sayısı mevzuatımıza göre (12,6 / 6 x 7= 14,7) 15 gün olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: "2. Belçika Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" başlığında yer alan örnek hizmet cetvelinde kayıtlı 2017 yılında haftalık 38 saat üzerinden toplam 450 saat çalışma (450/38)= 11,84 haftaya denk gelmektedir. Haftanın güne çevrilmesi sonucunda (11,84 x 6)= 71,04 gün bulunmaktadır. Belçika mevzuatına göre 71,04 olan gün sayısı mevzuatımıza göre (71,04 /6 x 7 = 82,88) 83 gün olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: "2. Belçika Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" başlığında yer alan örnek hizmet cetvelinde kayıtlı 2018 yılında haftalık 40 saat üzerinden toplam 90 saat çalışma (90/40) = 2,25 haftaya denk gelmektedir. Haftanın güne çevrilmesi sonucunda (2,25 x 6) = 13,5 gün bulunmaktadır. Belçika mevzuatına göre 13,5 olan gün sayısı mevzuatımıza göre ( 13,5 / 6 x 7 = 15,75) 16 gün olarak değerlendirilecektir. " ifadeleri ile değiştirilmiştir.

Üçüncü Kısımda yer alan "6. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler" başlığı altındaki "10/09/2018 tarihli 11573711 sayılı Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması konulu Genel Yazı" ifadesinden sonra gelmek üzere "18/12/2018 tarihli ve 17293784 sayılı Genel Yazı" ifadesi eklenmiştir.

2020/25 sayılı Genelgenin;“1.L1. İlk Geçici Görevlendirme Süresi İçin” başlığı altındaki 1 inci paragrafın son cümlesi çıkarılmıştır.

Aynı Genelgenin; "1.1.2. İlk Görevlendirme Süresinin Dolmasından Sonra" başlığında yer alan 2 nci paragrafın ikinci cümlesi; "Görev süresinin uzatılmasında talep edilen süre için Birleşik Krallık yetkili kurumundan onay talep edilecektir. " şeklinde değiştirilmiştir.

2020/27 sayılı Genelgenin; 1 inci paragrafından yer alan "28/4/2004" ibaresi "01/01/2005" şeklinde değiştirilmiştir.

2020/28 sayılı Genelgenin; İkinci Kısım Birinci Bölümünün "1.1.2. İlk 60 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra" başlığı altında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlgili hükümler

Mutabakatın 8 inci maddesi, İdari düzenlemenin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası

2."Kendi Hesabına Çalışanlar" başlığı altında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu başlığın 2 nci paragrafında yer alan "Ek-1A'dayer alan Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2'deyer alan TR/QUE 1 Formüleri" şeklinde değiştirilmiş, "Kebek yetkili kurumuna verilmek üzere" ifadesinden sonra "iki nüshası” ifadesi eklenmiştir.

İlgili hükümler

Mutabakatın 7 nci maddesi İdari düzenlemenin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası

TR/QUE 1

Uygulanacak Mevzuata İlişkin Belge

"3.1. Merkezi Türkiye'de Bulunan Bir Uluslararası Nakliye Firması Tarafından İstihdam Edilen Gemi veya Uçak Personeli" başlığı altında yer alan tabloya aşağıdaki ifade eklenmiştir.

TR/QUE 1

Uygulanacak Mevzuata İlişkin Belge

"3.1. Merkezi Türkiye'de Bulunan Bir Uluslararası Nakliye Firması Tarafından İstihdam Edilen Gemi veya Uçak Personeli" başlığının 3 üncü paragrafında yer alan "Ek-3'te yer alan Merkezi Türkiye ’de Bulunan Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2'de yer alan TR/QUE 1 Formüleri" şeklinde değiştirilmiştir.

"3.2. Merkezi Kebek'te Bulunan Bir Uluslararası Nakliye Firması Tarafından İstihdam Edilen Gemi veya Uçak Personeli" başlığı altında yer alan tablo kısmına aşağıdaki ifade eklenmiştir.

QUE/TR 1

Uygulanacak Mevzuata İlişkin Belge

"3.2. Merkezi Kebek'te Bulunan Bir Uluslararası Nakliye Firması Tarafından İstihdam Edilen Gemi veya Uçak Personeli" başlığının 3 üncü paragrafının ilk cümlesinde yer alan "kurumundan alınan resmi yazıyı" ifadesi "kurumunca düzenlenen QUE/TR 1 formülerini" şeklinde, takip eden cümledeki "resmiyazı" ifadesi "formüler" şeklinde değiştirilmiştir.

"4.1. Türkiye'den Kebek'e Gönderilen Devlet Hizmeti Görenler" başlığı altında yer alan tabloya aşağıdaki ifade eklenmiştir.

TR/QUE 1

Uygulanacak Mevzuata İlişkin Belge

"4.1. Türkiye'den Kebek'e Gönderilen Devlet Hizmeti Görenler" başlığının 1 inci paragrafında yer alan "Ek-1B'de yer alan Kamu Görevlisi Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2'de yer alan TR/QUE 1 Formüleri" şeklinde değiştirilmiş, "Kebek yetkili kurumuna verilmek üzere" ifadesinden sonra "iki nüshası" ifadesi eklenmiştir.

"4.2. Kebek'ten Türkiye'ye Gönderilen Devlet Hizmeti Görenler" başlığı altında yer alan tabloya aşağıdaki ifade eklenmiştir.

QUE/TR 1

Uygulanacak Mevzuata İlişkin Belge

Genelgede yer alan "Ek-4" ibareleri "Ek-3" şeklinde değiştirilmiştir. Genelgenin "EKLER DİZİNİ" bölümünde yer alan;

"Ek-1A: Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı”,

"Ek-1B: Kamu Görevlisi Muvafakat Yazısı”,

”Ek-3:Merkezi Türkiye’de Bulunan Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar İçin

Muvafakat Yazısı ” ifadeleri genelge metninden çıkarılmıştır.

2020/30 sayılı Genelgenin; başlangıç bölümünde yer alan ”1 Şubat 2002” ibaresi, ”1 Şubat 2005” olarak değiştirilmiştir.

2020/31 sayılı Genelgenin; Birinci Kısım Genel Açıklamalar Bölümünün “2. Sözleşmenin Uygulama Alanı” başlığı altındaki 3 üncü paragrafta yer alan “Hollanda ” ibaresi “Azerbaycan ” şeklinde değiştirilmiştir.

2020/36 Genelgenin; İkinci Kısım Birinci Bölümünün "1.1.2. İlk 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra" başlığı altında yer alan 3 üncü paragrafın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Onay yazısını alan SGİM/SGM, uzayan görev süresi için TR/R 1 formüleri hazırlayarak onay yazısındaki tarih ve sayıyı formülerin 2 nci kısım 5 nolu alanına kaydetmek suretiyle formülerin bir nüshasını bağımsız çalışana/işçiye veya işverenine verecek/gönderecek, bir nüshasını ise sigortalı/iş yeri dosyasında muhafaza edecektir. ”

2020/37 sayılı Genelgenin “6. İrtibat Kurumları İle Yapılacak Yazışmalar” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"7. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Bu Genelgenin yayım tarihi itibariyle 30.10.2006 tarihli ve 8/34 sayılı ”Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. ”

2020/47 sayılı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Genelgenin İkinci Kısmında yer alan "Sözleşmenin Uygulanması ve Yazışmalar" başlığının 1 inci paragrafı genelge metninden çıkarılarak aşağıdaki metin eklenmiştir.

”Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere, İdari Anlaşmanın 2 nci maddesinde her iki tarafın Sözleşmenin uygulanmasından sorumlu irtibat ve yetkili kurumları tarafından birlikte formülerler düzenleyeceği hükme bağlanmış olup, halihazırda taraflarca "Uygulanacak Mevzuata İlişkin Belge” başlığını taşıyan sadece bir formüler kullanılmaktadır.

Kurumca düzenlenecek bu formülerin rumuzunda “TR/SK”, Slovakya yetkili kurumlarınca düzenlenecek olan formülerin rumuzunda ise “SK/TR” ibaresi yer almaktadır.

Anılan formüler, Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler” bölümünde yayınlanmıştır. Formüler, bu Genelgede yer alan açıklamalar doğrultusunda, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamında doldurularak onaylanacaktır.

İki ülke arasındaki diğer hususlara ilişkin bildirimlerin yapılması için kullanılanacak formülerlerin ihdası noktasında bir mutabakat bulunmadığından, bildirimler resmi yazışma yoluyla

Genelgenin "1.1.1. İlk 24 Aylık Süre İçin" başlığında yer alan tabloya aşağıdaki tabloda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığının 3 üncü paragrafında yer alan "24 Aylık Muvafakat Yazısı " ifadesi "Uygulanacak Mevzuat Belgesi” şeklinde, 4 üncü paragrafta yer alan “muvafakat yazısının ” ifadeleri “belgenin ” ifadeleri ile değiştirilmiştir.

TR/SK

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgenin "1.2.1. İlk 24 Aylık Süre İçin" başlığındaki tabloya aşağıda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlık altındaki "1.2.1. İlk 24 Aylık Süre İçin" başlığının 2 nci paragrafının ilk cümlesinde yer alan "resmiyazının bir örneğinin" ifadesi "SK/TR formülerinin", takip eden cümledeki "resmiyazının" ifadesi "formülerin", "yazı" ifadesi "formüler"şeklinde, 3 üncü paragrafının ilk cümlesinde yer alan "resmi yazı" ifadesi "formüler", takip eden cümledeki "Resmi yazının" ifadesi "Formülerin", "yazının" ifadesi " formülerin" şeklinde değiştirilmiştir.

SK/TR

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgenin "2.1. İlk 24 Aylık Süre İçin" başlığındaki tabloya aşağıda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlık altındaki 2 nci paragrafta yer alan "Ek-lA'da yer alan Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2'de yer alan Uygulanacak Mevzuat Belgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

TR/SK

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgenin "2.2. İlk 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra" başlığının 2 nci paragrafı genelge metninden çıkarılarak aşağıdaki metin eklenmiştir.

"Bu durumda anılan sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Slovakya yetkili kurumunca Kurumun onayının alınması için gönderilecek muvafakat talebine ilişkin yazı YSEDB'ye gönderilecektir.

YSEDB tarafından görev süresinin uzatılmasına ilişkin onay verilmesi halinde onay yazısının bir örneği Slovakya yetkili kurumuna, bir örneği de görevlinin iş yeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Onayın bir nüshası SGİM/SGM'nin yurtdışı işlemleri servisi tarafından gereği yapılmak üzere görevli olarak geldiği iş yeri dosyasının bulunduğu servise iletilecektir.

Slovakya yetkili kurumundan alınan geçici görev süresinin uzatılmasına dair taleplerin SGİM/SGM'ye gelmesi durumunda bu talepler geciktirilmeden YSEDB'ye intikal ettirilecektir."

"3.1. Merkezi Türkiye'de Bulunan Bir Uluslararası Taşımacılık İşletmesi Tarafından İstihdam Edilen Personel" başlığında yer alan tabloya aşağıda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığın 2 nci paragrafında yer alan "Ek-3'te yer alan Merkezi Türkiye’de Bulunan Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2'de yer alan Uygulanacak Mevzuat Belgesi" şeklinde değiştirilmiş ve bu başlığın sonuna "Bu kişiler için Slovakya'da bulunacakları süre belli ise bitiş tarihi kısmına ilgili tarih, değil ise formülerin ilgili kısmına başlangıç tarihi yazılarak bitiş

TR/SK

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgenin "3.2. Merkezi Slovakya'da Bulunan Bir Uluslararası Taşımacılık İşletmesi Tarafından İstihdam Edilen Personel" başlığında yer alan tabloya aşağıda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığın 2 nci paragrafında yer alan "çalışanın Slovakya'da sosyal güvenliğinin sağlandığına dair Slovakya yetkili kurumundan alınan resmi yazıyı" ifadesi "Slovakya yetkili kurumu tarafından hazırlanan SK/TR formülerini", takip eden cümledeki "resmiyazı"ifadesi "formüler"şeklinde değiştirilmiştir.

SK/TR

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

"4.1.Türk Bayrağını Taşıyan Deniz Taşıtlarında Çalışanlar" başlığında yer alan tabloya aşağıdaki tabloda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığın 4 üncü paragrafında yer alan "Ek-4'te yer alan Türk Bayrağını Taşıyan Deniz Taşıtlarında Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2'de yer alan Uygulanacak Mevzuat Belgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

TR/SK

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

"4.2. Slovakya Bayrağını Taşıyan Deniz Taşıtlarında Çalışanlar" başlığında yer alan tablo kısmına aşağıdaki tabloda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığın 4 üncü paragrafında yer alan "çalışanın Slovakya'da sosyal güvenliğinin sağlandığına dair Slovakya yetkili kurumundan alınan resmi yazıyı" ifadesi "Slovakya yetkili kurumu tarafından hazırlanan SK/TR formülerini", takip eden cümledeki "resmi yazı" ifadesi "formüler" şeklinde değiştirilmiştir.

SK/TR

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

"5. Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri" başlığının ikinci cümlesi genelge metninden çıkarılarak aşağıdaki metin eklenmiştir.

Türkiye'de bulunan Slovakya diplomatik temsilciliklerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilenler Slovakya mevzuatına tabi olacaklardır. Bu durumdaki kişilerin Slovakya'da sosyal güvenliğinin sağlandığını gösteren SK/TR formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Slovakya'da bulunan Türk diplomatik temsilciliklerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilenler ise Kurum mevzuatına tabi olacaktır. Bu durumdaki kişiler hakında, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine, ülkemizde sosyal güvenliğinin sağlandığını gösterir üç nüsha TR/SK formüleri düzenlenerek iki nüshası Dışişleri Bakanlığına iletilecektir.

"5.1.1. Slovakya'daki Türk Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda İstihdam Edilenler" başlığında yer alan tablo kısmına aşağıdaki tabloda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığın 2 nci paragrafının ikinci cümlesi genelge metninden çıkarılarak "YSEDB, bu durumdaki kişinin Kurum mevzuatına göre sigortalı tescil işleminin yapılacağı iş yeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye bildirimde bulunarak, ülkemizde sosyal güvenliğinin sağlandığını gösterir üç nüsha TR/SK formülerinin düzenlenmesini ve iki nüshasının Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere tarafına iletilmesini talep edecektir." ifadesi eklenmiştir.

TR/SK

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

"5.1.2. Türkiye'deki Slovakya Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda İstihdam Edilenler" başlığında yer alan tablo kısmına aşağıdaki tabloda yer alan ifade eklenmiş ve bu başlığın 2 nci paragrafının ilk cümlesinde yer alan "yazının bir örneğini" ifadesi "SK/TR formülerinin", takip eden cümledeki " yazının" ifadesi "formülerin" şeklinde değiştirilmiştir.

SK/TR

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgede geçen "Ek-5" ifadeleri "Ek-3" şeklinde değiştirilmiştir.

Genelgenin "EKLER DİZİNİ"ndeki;

Ek-1A: Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı",

"Ek-3: Merkezi Türkiye ’de Bulunan Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı",

"Ek-4: Türk Bayrağını Taşıyan Deniz Taşıtlarında Çalışanlar İçin Muvafakat Yazısı" ifadeleri genelge metninden çıkarılmış ve "Ek-2: 24 Aylık Muvafakat Yazısı" ifadesi "Ek-2: Uygulanacak Mevzuat Belgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

2018/38 sayılı Genelgenin 2018/38 sayılı Genelgenin “6. Malullük Aylığının Kesilmesi, Yeniden Başlaması ve Durum Değişiklikleri” başlığı altındaki 10 uncu paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumumuzca Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük aylığı bağlanan sigortalılar ile 2008/Ekim ayı öncesinde sigortalı olup bu tarihten sonra sigortalı hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük aylığı bağlananlara ödenmekte olan aylıklar, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış/imzalanmamış ülke ayrımı yapılmaksızın yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışılmaya başlanılması halinde kesilmeyecektir. Ancak, ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin ilgili hükümlerine göre akit ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilmek suretiyle kısmi malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların, aylık bağlandığı tarihe bakılmaksızın süre birleştirmesi yapılan akit ülkede çalışmaya başlamaları halinde ödenmekte olan aylıkları mevcut uygulamada olduğu gibi kesilmeye devam edecektir."

2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Beşinci Bölümünün "8. Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar" başlığı altındaki ifadeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kanunun 30 uncu maddesinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesileceği öngörülmüştür.

Ancak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerinde malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler de dahil olmak üzere yurt dışında çalışılmaya başlanması halinde bağlanan aylıkların kesileceğine dair açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle sözleşmeli/sözleşmesiz ülke ayrımı yapılmaksızın;

-Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışanların aylıkları kesilmeyecektir.

-Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalı hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların da yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.

Ancak, ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin ilgili hükümlerine göre akit ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilmek suretiyle kısmi malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların, aylık bağlandığı tarihe bakılmaksızın süre birleştirmesi yapılan akit ülkede çalışmaya başlamaları halinde ödenmekte olan aylıkları mevcut uygulamada olduğu gibi kesilmeye devam edecektir. "

2018/38    sayılı    Genelgenin    İkinci    Kısım    Altıncı    Bölümünün    "1.1.    Sosyal    Güvenlik

Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" başlığı altındaki ikinci paragrafta "Slovakya" ifadesinden sonra gelmek üzere "Moğolistan" ifadesi eklenmiştir.

2018/38    sayılı    Genelgenin    İkinci    Kısım    Altıncı    Bölümünün    "1.1.    Sosyal    Güvenlik

Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" başlığı altındaki 4 üncü paragraftan sonra gelmek üzere, "Gerek uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerde geçen sigortalılık sürelerini borçlananların, gerekse sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen hizmetleri birleştirilerek aylık talebinde bulunanların, akit ülkede 18 yaş altındaki çalışmaya başladıkları tarih Ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınacak olup bu Genelgenin “1.1.3. 18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler ” başlığında yer alan hükümlere göre işlem yapılacaktır.

2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün "1.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" başlığı altındaki birinci paragrafın birinci cümlesinde yer alan "Karadağ" ifadesinden sonra gelmek üzere "Macaristan, Moldova, Kırgızistan, Polonya, Belçika (01.09.2018 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için) ve K.K.T.C. (01.10.2020(dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için)" ifadeleri eklenmiştir.

2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün "1.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı" başlığı altındaki 8 inci paragrafında yer alan "borcun ödendiği tarihten" ifadesi "en son borcun ödendiği tarihten veya sigortalının ölüm tarihinden" şeklinde değiştirilmiştir.

2018/38 sayılı Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün "6.2. Hak Sahiplerinin Aylık Bağlama İşlemleri" başlığı altındaki 6 ncı paragrafında yer alan "varislere" ifadesi "hak sahiplerine", "işlemleri" ifadesi "işlemi", "aşağı" ifadesi, "aşağıda" şeklinde değiştirilmiştir.

2018/38 sayılı Genelgenin 7 nci bölümünde yer alan “4. Malullük Tespitine Yetkili Kurum Sağlık Kurulları ve Malullük Tespitine İlişkin Belgeler” başlığı altındaki “4.1.” bölümünün 4 ve 5 inci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ait olanlar hariç olmak üzere tüm sözleşmeli ülkelere ait iş ve işlemler ile sicil ve tahsis dosyaları 31.12.2020 tarihi itibariyle ünitelere devredildiğinden sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında yapılacak maluliyet değerlendirmeleri, dosyanın bulunduğu birimin bağlı olduğu Kurum sağlık kurullarında yapılacaktır."

2018/38 sayılı Genelgenin Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünün "8.2. Yurt Dışı Çalışmalarının Borçlanılması Durumunda Maluliyet Tespitinde Esas Alınacak İlk İşe Giriş Tarihi" başlığı altındaki 2 nci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerden, sözleşmede özel hüküm bulunan ve bu Genelgenin İkinci Kısım Altıncı Bölümünün 1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı” başlıklı bölümde sayılan ülkelerde geçen sigortalılık sürelerini borçlananların, Türkiye ’de hiç çalışması yoksa ya da sigortalının akit ülkede çalışmaya başladığı tarih Türkiye ’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise; maluliyet tespit işlemlerinde, bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi Türkiye ’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. "

2018/38 sayılı Genelgenin “Ortak Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısım Dokuzuncu Bölümünün “6. Kanunun Ek 18 inci Maddesi Kapsamında Ödenen Bayram İkramiyesi” başlığı altındaki ilk paragrafta yer alan “1.000” ibaresi “1.100” şeklinde değiştirilmiştir.

2018/38 sayılı Genelgenin Ek-38: 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi'nde yer alan "Yurt dışında yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışmıyor musunuz?" ifadesi "Yurt dışında yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışıyor musunuz?" şeklinde değiştirilmiştir.

2021/02 sayılı Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Genelgesinin “1.2.2. Sigortalılık Süreleri Arasında veya Sonunda Her Birinde Bir Yıla Kadar Olan İşsizlik Süreleri” başlığı altındaki örnekte yer alan "20/12/1996-27/5/1997 ile 19/3/2015-1/5/2015" tarihleri "30/11/1996-30/11/1997 ile 16/01/2015-16/01/2016" olarak değiştirilmiştir.

2021/02 sayılı Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Genelgesinin “2.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler” başlığı altındaki birinci maddede, “2.3. Gemi Adamı Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler” başlığı altındaki birinci maddede, “2.4. Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler” başlığı altındaki birinci maddede ve “5. Zorunlu Göç Nedeniyle Türk Vatandaşlığına Geçenlerin Borçlanma İşlemleri” başlığı altındaki dördüncü paragrafta yer alan "tercüme bürolarınca" ibareleri "tercümanlarca" olarak değiştirilmiştir.

2021/02 sayılı "Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri" başlıklı Genelgenin "İkinci Bölümünün "15. İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması" başlıklı maddesinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Borçlanma talep dilekçesinde İsviçre prim transferi gerçekleşmeden borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine ilişkin talepte bulunanların mahsup taleplerine göre işlem yapılamayacağından, öncelikle borçlanma talebine ilişkin bilgi ve belgeleri kontrol edilecek eksik bilgi ve belge ile müracaat edenlerin borçlanma talepleri reddedilecektir. Borçlanma talebine ilişkin bilgi ve belgeleri tam olanların talepleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca, ilgililere gönderilecek borç tebliğ yazısına "Yurt dışı borçlanma talep tarihi itibariyle İsviçre'den primlerinizin Kurumumuza transfer edilmemiş olması nedeniyle mahsup işlemi yapılamayacağından tahakkuk ettirilen borçlanma tutarının tarafınızca ödenmesi gerekmektedir." şeklinde açıklama eklenecektir.

Örnek: 08.01.2020 tarihinde İsviçre prim transferi ile birlikte bu ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlanma talebinde bulunan ve borçlanma bedelini transfer edilecek primlerden mahsup edilmesi talebinde bulunan sigortalının borçlanma talep tarihinde Kuruma transfer edilmiş İsviçre prim tutarı bulunmamaktadır. Bu durumda ilgilinin mahsup talebi kabul edilmeyecek ancak borçlanma talebi cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.

2021/02 sayılı Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri Genelgenin "1.2.5. Borçlandırılacak Sürelere İlişkin Ortak ve Diğer Hususlar” başlığı altındaki 5 inci maddede yer alan Belçika saat sayısının haftaya dönüştürülmesine ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Belçika hizmet belgelerinde bildirilen saat sayıları, "... yılına ait toplam çalışma saatinin, haftalık çalışma saat sayısına bolünmesi sonucu bulunan hafta sayısı ile 6 sayısının (bir hafta 6 gün olarak kabul edilmektedir) çarpımı" (toplam çalışma saati /haftalık çalışma saat sayısı x 6) formülü uygulanarak gün sayısına dönüştürülecektir. Belçika gün sayısınnı Türkiye gün sayısına dönüştürülmesi için Belçika gün sayısı 6 ’ya bölünerek 7 ile çarpılacaktır.

Saat sayısının haftaya dönüştürülmesinde ortaya çıkan küsuratlı sayı olduğu gibi alınacaktır. Haftanın güne dönüştürülmesinde ortaya çıkan sayının küsuratlı olması halinde bulunan sayı bir üst sayıya yuvarlanacaktır.

Örnek 1: 2018yılında haftalık 38 saat esası üzerinden toplam 200 saat olarak bildirilen çalışma (200 / 38 = 5,26) haftaya dönüştürülecektir. Tespit edilen hafta sayısı 6 ile çarpılarak (5,26 x 6 = 31,56) Belçika gün sayısı tespit edilecektir. Bu sayının mevzuatımıza dönüştürülmesi neticesinde (31,56/ 6 x 7 = 36,82) gün tespit edilecek olup bu sayı borçlanılacak gün sayısına dönüştürülecektir. Bulunan küsuratlı sayı bir üst sayıya yuvarlanarak 37 gün olarak esas alınacaktır.

Örnek 2: 2020 yılında haftalık 40 saat esası üzerinden toplam 90 saat olarak bildirilen çalışma (90 / 40 = 2,25) haftaya dönüştürülecektir. Tespit edilen hafta sayısı 6 ile çarpılarak (2.25 x 6 = 13,5) Belçika gün sayısı elde edilecektir. Bu sayının mevzuatımıza dönüştürülmesi neticesinde (13,5 / 6 x 7 = 15,75) gün tespit edilecek olup bu sayı borçlanılacak gün sayısına dönüştürülecektir. Bulunan küsuratlı sayı bir üst sayıya yuvarlanarak 16 gün olarak esas alınacaktır. "

2021/02 sayılı Genelgenin “Ek-7 Borçlanmaya Esas Belçika Belge Örnekleri” başlığı altındaki 11 ve 12 nci sayfalar yürürlükten kaldırılmıştır.

2013/11 sayılı "Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Genelge"deki "Ek-20 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler" tablosuna son satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki tablo eklenmiş ve mevcut tablodaki "Makedonya" ibaresi "Kuzey Makedonya", "Çek Cumhuriyeti" ibaresi, "Çekya" şeklinde değiştirilmiştir.

31. Moldova

05.05.2017

01.06.2020

+

-

32. Kırgızistan

09.04.2018

01.11.2020

+

-

33. Moğolistan

07.03.2018

01.03.2021

+

-

34. Polonya

17.10.2017

01.06.2021

+

-

Aynı genelgenin "Ek-21 Geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi olduklarını belgeleyenlerin Ülkemizde ne kadar süre ile sigortalı olmayacaklarını gösterir tablo" bu genelgenin 1 numaralı ekinde yer alan tablo ile değiştirilmiştir.

2020/22 sayılı "4/1-(c) Kapsamındaki Sigortalıların Tescil ve Hizmet, Emeklilik ve Ödeme İşlemleri" konulu Genelgenin Birinci Kısım İkinci Bölümünün "9.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Hizmet Birleştirmesi" başlığı altında yer alan tabloya son satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki tablo eklenmiş ayrıca mevcut tablodaki "Makedonya" ibaresi "Kuzey Makedonya", "Çek Cumhuriyeti" ibaresi, "Çekya", Kebek sosyal güvenlik mutabakatının imza tarihi olarak belirtilen "15.10.1998" tarihi, "21.11.2000", Lüksemburg sosyal güvenlik sözleşmesinin imza tarihi olarak belirtilen "08.12.2004" tarihi, "20.11.2003" olarak değiştirilmiştir.

31. Moldova

05.05.2017

01.06.2020

32. Kırgızistan

09.04.2018

01.11.2020

33. Moğolistan

07.03.2018

01.03.2021

34. Polonya

17.10.2017

01.06.2021

2015/23 sayılı ”Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri” Genelgenin “2.1. Almanya ile müşterek sigortalılarımızın, sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında maluliyet değerlendirmelerinin yapılacağı Kurum sağlık kurulları” başlığı ile 15.10.2015 tarih 2015/4 ”Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespitleri” konulu e-Maluliyet Talimatının 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Genelgenin “3.1.2. İdari para cezası uygulanmasını gerektirmeyen re’sen tescil işlemleri” başlığı altındaki 3 üncü paragrafın birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6552 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesine yapılan ilave ile 11/9/2014 tarihinden itibaren uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alındığından; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika (1/9/2018 tarihinden önce ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için), Bosna Hersek, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Kebek, K.K.T.C.(1/10/2020 tarihinden önce ilk defa bu ülkede çalışmaya başlamış olanlar için), Kore Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, Moğolistan ve Tunus’ta geçen sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların bu ülkelerde ilk defa çalışmaya başladıkları tarih işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir."

2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Hakkındaki Genelgenin "2.1- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve akit ülkede sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilenlerin borçlanma talepleri” başlığı altındaki ikinci paragrafında "Çek Cumhuriyeti" ibaresi "Çekya" olarak değiştirilmiş, "K.K.T.C." ibaresinden sonra gelmek üzere "(1/10/2020 (dahil) tarihinden sonra ilk defa bu ülkede çalışmaya başlayanlar hariç)" ibaresi, "Slovakya" ibaresinden sonra "Moğolistan" ibaresi eklenmiştir.

2020/28 sayılı Kebek Genelgesinin “5.1. 1 Yıldan Az Sigortalılık Süreleri”, 2020/30 sayılı Arnavutluk Genelgesinin “3.1. Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri”, 2020/38 sayılı Kanada Genelgesinin “3.1. 1 Yıldan Az Sigortalılık Süreleri”, 2020/31 sayılı Azerbaycan Genelgesinin “3.1. 12 Aydan Az Sigortalılık Süreleri”, başlığı altındaki ikinci paragraflar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2020/29 sayılı Norveç Genelgesinin “5.1. 12 Aydan Az Sigortalılık Süreleri” başlığının ikinci paragrafında sonra gelmek üzere aynı paragraf eklenmiş olup tüm bu bölümlerdeki örneklerin son paragraflarında yer alan "aybaşından itibaren" ibaresinden sonra "0,9522 (5380/5650=0,9522) oranı ile" ibaresi eklenmiş ve son paragraflarda yer alan "müstakil" ibareleri "kısmi" olarak değiştirilmiştir.

"Bu nedenle, akit tarafta 1 yıldan az geçen sigortalılık süreleri ülkemizde geçen süreler ile birleştirilecek olup bu süreler kısmi aylık hesaplanmasında dikkate alınacaktır. "

2020/25 sayılı Birleşik Krallık Genelgesinin "3. 6 Aydan Az Süreler" başlığı altındaki birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş olup son paragrafta yer alan "Sözleşmeye istinaden" ifadesinden sonra gelmek üzere "0,9785(5483/5603=0,9785) oranı ile" ifadesi eklenmiştir.

"Bu nedenle, akit tarafta 6 aydan az geçen sigortalılık süreleri ülkemizde geçen süreler ile birleştirilecek olup bu süreler kısmi aylık hesaplanmasında dikkate alınacaktır. "

2018/38 sayılı Genelgenin "Ek-14Kurum Sağlık Kurulları Listesi" başlıklı eki bu Genelgenin 2 numaralı eki ile değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cevdet CEYLAN Kurum Başkan V.

SGK

(05.10.2021)

GÜNDEM