GÜNCEL MEVZUAT
2021 Yılı Mali Tatil Kapsamında Sosyal Güvenlik Uygulamaları - MuhasebeTR

2021 Yılı Mali Tatil Kapsamında Sosyal Güvenlik Uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ;

MADDE 1. Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

01.07.2021-20.07.2021 dönemi mali tatildir. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günüdür. Dolayısıyla, mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021’dir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

  • Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.
  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2021 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Mali Tatile Ertelenen Yükümlülükler ve Ertelemenin Son Günü (2021/Temmuz)

Yükümlülüğün Son günü

Erteleme Süresi

Ertelenen

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Son Tarih

Yasal Süresi 01 Temmuz İle 20 Temmuz arasında sona eren yükümlülükler

Mali Tatili İzleyen 7 Gün

27.Temmuz 2021 Salı Günü

Yasal Süresi 21 Temmuz İle 25 Temmuz arasında
Sona eren yükümlülükler

Mali Tatili izleyen 5 gün

26 Temmuz 2021

Pazartesi Günü

 

İşyeri Bildirgesi 5510/11. Md / 27.07.2021* / 26.07.2021**

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 5510/8. Md / 27.07.2021*/ 26.07.2021**

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 5510/9. md 27.07.2021 */ 26.07.2021**

*Sigortalı işe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27.07.2021 Salı günü, ** mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde ise 26.07.2021 Pazartesi günü bildirge vermenin son günü olarak kabul edilecektir.

2021 Haziran Ayı Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi SSİY/Ek-5. md Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde (26.07.2021’e kadar) yerine getirilecektir.

Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 20-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde (26.07.2021’e kadar) yerine getirilecektir.

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme 5510/102. md 27.07.2021*  26.07.2021**  2021 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi 5510/88. md Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 20-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır.
 
SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz SSİY/113. md 27.07.2021* 26.07.2021**

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname SSİY/112. md 27.07.2021* 26.07.2021**

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ 17. Md 27.07.2021* 26.07.2021**

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi 5510/91. md 27.07.2021* 26.07.2021**

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi SSİY/107. md
27.07.2021* 26.07.2021**

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2021* Salı tarihine kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise 25.07.2021 günü Pazar gününe rastladığından 26.07.2021** Pazartesi tarihine kadar, ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

  • 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
  • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,
  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
  • E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,
  • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,
  • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
  • 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.

Mali Tatil Kapsamında Değerlendirilen İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 

KANUN ADI MALİ TATİL KAPSAMINDAKİ BİLDİRİMLER
4857 SY İŞ KANUNU *Tebliğ edilen İPC son günü
*iş müfettişleri tarafından istenen bilgilerin son günü
5510 SY SSGSS KANUNU *işyeri bildirgesinin verilme süresi

*işe giriş ve işten çıkış bildirgesinin verilme süresi

*Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinin verilme süresi

*Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi

*İPC itiraz ve Ödeme Süresi

*Prim Borçlarına itiraz Süresi

*Asgari İşçilik Oranına İtiraz Süresi

*Askerlik ve borçlanma bedellerinin ödenmesi

*SGK müfettişleri ile denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günü

4447 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU *İdari para cezalarının ödenme süresi


İSMMMO

(02.07.2021)

GÜNDEM