GÜNCEL MEVZUAT
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı İle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı - MuhasebeTR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı İle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Özet: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sorumlusu olarak nitelendirilen kişi ve kurumların Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşıyan kurumların Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir. Herhangi bir ceza ile karşılaşmamak için yapılması gereken bu işlemin Kurula yapılan uzatılma talepleri uygun görülerek sicile kayıt zorunluluğu 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

07/4/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. 6698 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurulunun gözetiminde, Kurul Başkanlığı tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilmektedir. Bu kapsamda Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu getirilenlere yönelik düzenleme yapılarak, aşağıda özellikleri belirtilen kişi ve kurumların sicile kayıt süreleri uzatılmıştır.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkartılan “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik”’in 17’nci maddesi uyarınca sicile kayıt zorunluluğuna uymayanlar hakkında 6698 sayılı Kanun’un 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan idari para cezası uygulanacaktır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında

20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir. Meslek mensuplarımızın ve mükelleflerin idari yaptırımlar karşılaşmamaları için dikkatlerine sunulur.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(25.03.2021)

GÜNDEM