GÜNCEL MEVZUAT
1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı - MuhasebeTR

1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

Özet: Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinin hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden istisna olduğu ancak, bu zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı düzenlemesine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren açıklanan yeni maaş katsayılarına göre gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmuştur

 

Tek Çocuk İçin

TL

 

0-6 yaş grubu

77.23

 

6 yaş üstü

38.62

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünü 06/07/2020 tarihli ve 27998389-010.06.02-368870 yazısında; 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,048985) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna  göre  1.1.2020-30.6.2020 ile 1.7.2020-31.12.2020       tarihleri arasında uygulanan, memur maaş katsayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi olmuştur.

Katsayılar

1.1.2020-30.6.2020

1.7.2020- 31.12.2020

Memur aylığı katsayısı

0,146061

0,154461

Memuriyet Taban Aylığı Katsayısı

2,28624

2,417699

Yan ödeme katsayısı

0,046321

0,048985

Bu katsayılara göre gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları ve aile yardımı tutarları 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

A- Çocuk Yardımı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinde hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının Gelir Vergisinden istisna olduğu ancak, bu zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Çocuk yardımının hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi1 esas alınmaktadır. Maddeye göre çocuklardan her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak

1 AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:

Madde 202 - Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik fıkra: 27/06/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 *1*, çocuklarından herbiri için de 250 *1* gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) *2* aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek : 09/04/1990 - KHK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/02/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 *1* katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği belirtilmiştir. Aynı Yasanın 206’ncı maddesinde çocuk yardımının verilmeyeceği haller de belirtilmiştir.

Bu durumda, 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanacak katsayı rakamlarına göre 01.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan gelir vergisinden istisna çocuk zammı tutarları; örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

01.07.2020-31.12.2020

Tarihleri Arasında

Tek Çocuk İçin

TL

0-6 yaş grubu

( 500

x

0.154461

) =

77.23

6 yaş üstü

( 250

x

0.154461

) =

38.62

Birden fazla çocuğu olanlar (Örnek)

 

Çocuklardan iki veya daha fazlası 0-6 yaş grubunda

olanlar

(    77

x

2

) =

154.46

Çocuklardan biri 0-6 yaş grubunda olanlar için

(    77

+

38.6153

) =

115.85

Çocukların tümü 0-6 yaş grubunun üstünde olanlar

(    39

x

3

) =

115.85

B- Aile Yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine göre Devlet memurlarına ödenmekte olan aile yardımının göstergesi 1.500 olarak uygulanmaktaydı. Bu oran önce 5 Ocak 2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesi ile gösterge 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1.823’e, daha sonra 2011/2022 sayılı BKK ile 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 2.134’e yükseltilmişti.

Buna göre kamu sektöründe çalışanlar için, çalışmayan eşler için aile yardımı, yeni katsayılara göre 2020 yılında aşağıdaki gibi olmuştur.

Dönemi

Gösterge

Katsayı

Tutar

01.01.2020-30.06.2020

2134

0.146061

311.69

01.07.2020-31.12.2020

2134

0.154461

329.62

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(08.07.2020)

GÜNDEM