GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06 Ağustos 2008 Tarihli Resmi Gazete

 Sayı : 26959

 

 Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, ekte yer alan Ek-1  ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 6 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

             a) 3/8/1987 tarihli ve 19537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliği,

             b) 15/6/1996 tarihli ve 22667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği,

             c) 19/11/1999 tarihli ve 23881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği.

             Geçici hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5502  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen  kurumların kadrolarında olup, bu Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan unvanlarda bulunan personelin disiplin amirleri,  fiilen görev yaptıkları birimlerin sıralı disiplin amirleridir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

(06.08.2008)

GÜNDEM