EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları - MuhasebeTR

ASMMMO: Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları

ASMMMO: Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve madde hükmü doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda ticari defterlerin tutulması, kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının belirlendiği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler belirlenmiş,  221 ve 222 nci maddelerinde ise tasdik zamanlarına yer verilmiştir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında ”Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” hükmü yer almaktadır.

Ticaret Siciline kayıtlı mükelleflerce,  2019 yılında kullanılacak defterlerin açılış onayını yapacak noterlere; ticaret sicili tasdiknamesi (aslı ile fotokopisi birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda alınan ticaret sicili tasdiknameleri, üzerinde yer alan bilgilerde (unvan, adres, sermaye ve iştigal konusu)  değişiklik bulunmadığı sürece geçerlidir.

Ankara ili dışında yer alan vergi dairelerine kayıtlı mükelleflere ilişkin defter tasdiklerinin kayıtlı bulunduğu yerdeki noterlerce yapılması yasa gereğidir.

Elektronik defter olarak tutulan Yevmiye ve Defteri Kebir için açılış, kapanış, onay yenileme gibi işlemler ve noter tasdiki uygulaması bulunmamakta, elektronik defter tutma sürecinde; hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin noter onayı yerine geçmektedir.

Elektronik defter tutan gerçek ve tüzel kişi mükellefler; 2019 yılında tutmak zorunda oldukları defterlerden Yevmiye ve Defteri Kebir dışındaki defterlerini kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadır. 

Serbest meslek erbabı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmaları zorunlu bulunduğundan, söz konusu mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde bulunan Defter Beyan Sistemine girişi yaparak kayıtlarını oluşturacaklardır.

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kağıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişi mükelleflerce tutulacak defterler ve tasdik zamanlarına ilişkin açıklamalar ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

(06.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)
  2. Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)
  3. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)
  4. Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)
  5. Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)
  6. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)
  7. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)
  8. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)
  9. Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)
  10. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)

GÜNDEM