GÜNCEL MEVZUAT
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği... - MuhasebeTR

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği...

06 Mart 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26808

 

Maliye Bakanlığından:

 

5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE

TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

 

             1. Kapsam

 

             8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca 15/5/2004-15/7/2006 tarihleri arasında yapılan ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin 5736 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

             2. Yasal Düzenleme

 

             18/5/2004 tarihli ve 5172 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 3717 sayılı Kanuna 15/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen 2/A maddesinde, " Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise Başkanları tarafından tespit edilir." şeklinde düzenleme yapılmış; maddeye 5536 sayılı Kanunla 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere "Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz." hükmü eklenmiştir.

 

             Anılan maddeye 5536 sayılı Kanunla eklenen hüküm uyarınca, 15/7/2006 tarihinden sonra ödenen fazla çalışma ücretleri gelir vergisi kesintisine tabi tutulmamış, ancak 15/5/2004 ilâ 15/7/2006 tarihleri arasında söz konusu ödemelerden vergi kesintisi yapılmıştır.

 

             20/2/2008 tarihli ve 5736  sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında,

 

             "(1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri Ve Tazminat Verilmesi İle 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2/A maddesi uyarınca 15/5/2004-15/7/2006 tarihleri arasında yapılan ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz. Anılan dönemlere ilişkin olarak yapılan ödemeleri gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan mükelleflerin; tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları halinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre red ve iade işlemleri yapılır."

 

             hükmü yer almakta olup bu hüküm Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

             3. Yapılacak işlemler

 

             5736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca 15/5/2004-15/7/2006 tarihleri arasındaki fazla çalışma ücreti ödemelerinin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaması; belirtilen tarihler arasında ödemeleri gelir vergisi kesintisine tabi tutulan mükelleflerin ise tarha yetkili vergi dairelerine (ilgisine göre muhasebe birimlerine) başvurmaları halinde Bakanlığımızca belirlenecek usul ve esaslara göre red ve iade işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 

 

             Bu nedenle, 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi kapsamında 15/5/2004-15/7/2006 tarihleri arasında fazla çalışma ücreti olarak yapılan ödemelerden,

 

             a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmayan mükelleflere, tarha yetkili vergi dairesine (ilgisine göre muhasebe birimlerine)  dilekçeyle başvurmaları halinde, tahsil edilen gelir vergisinin red ve iade işlemlerinin yapılması,

 

             b) Mahkemelerde ihtilafı devam eden ve 5736 sayılı Kanunun yayım tarihi itibarıyla yargıda kesinleşmemiş işlemlere ilişkin olarak mükelleflerin, davalarından feragat etmeleri  ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğini tarha yetkili vergi dairesine (ilgisine göre muhasebe birimlerine)  ibraz etmeleri kaydıyla, görülmekte olan dava sonucunda verilecek yargı kararı beklenmeksizin haklarında zamanaşımı süresi de dikkate alınarak tahsil edilen gelir vergisinin red ve iade işlemlerinin yapılması,

 

             c) Gelir vergisi kesilmesi nedeniyle dava açan mükelleflerden, haklarında kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin kesinleşmiş yargı kararı bulunanların zamanaşımı süresi de dikkate alınarak tahsil edilen gelir vergisinin red ve iade işlemlerinin yapılması,

 

             uygun görülmüştür.

 

             Tebliğ olunur.

 

(06.03.2008)

GÜNDEM