GÜNCEL MEVZUAT
Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması - MuhasebeTR

Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması

Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir / kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan taşınmazları yeniden değerleme imkanı getirildi.

Taşınmazların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 500 Seri No.lu VUK Genel Tebliği 6.07.2018 tarih 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniden değerleme uygulamasından bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir ve kurumlalar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yeniden değerleme yapılması zorunlu olmayıp kapsama giren mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.

Yeniden değerleme; mükelleflerin 25.5.2018 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan taşınmazlar  ile bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 30.9.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yeniden değerleme neticesinde, değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenecektir.

VUK‘nun Geçici 31 inci maddesi ve 500 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda taşınmazların yeniden değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar ile beyanname ve envanter bilgilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere hazırlanan Değer Artışı Hazırlama Tablosu ektedir.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim

Saygılarımla

Ali ŞAHİN

Başkan

(03.09.2018)

GÜNDEM