GÜNCEL MEVZUAT
4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya İle İlgili Usul Ve Esasları Açıkladı - MuhasebeTR

4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya İle İlgili Usul Ve Esasları Açıkladı

4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya İle İlgili Usul Ve Esasları Açıkladı.

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, aşağıda ayrıntıları açıklandığı üzere SGK’ ya kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31/5/2018 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi imkanı getirildi.

4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYA İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI:

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24’üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 76’ncı madde eklenmiştir.  

İlgili maddede; “Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/6/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir, ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.” hükmü düzenlenmiştir.

Belirtilen Kanun maddesi hükümleri çerçevesinde 4-1/b sigortalıların sigortalılıklarının durdurulması ve ihyası ile ilgili şartlar aşağıda açıklanmıştır.

A. SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI KAPSAMDAKİ SİGORTALILAR:

31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

 • Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,
 • Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar,
 • Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
 • SGK’ya olan borçları 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesine göre mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,
 • Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

 bu madde kapsamında sayılacaktır.

B. 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ (BAĞKUR) SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI:

Yukarıda sayılan sigortalılardan, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları yahut tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31/7/2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle; 

Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, 

Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları,

 • İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla,
 • Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla,

durdurulacaktır.

ÖRNEK 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/1/2016 tarihinde sigortalılığı başlayan ve sigortalılığı kesintisiz devam eden, 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 1/8/2018 tarihinde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 29 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılığı, 1/1/2016 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin ve sigortalılığının devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

ÖRNEK 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12/5/2015 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte, tecil ve taksitlendirmesinin olmadığı, 6736 sayılı Kanundan ise yararlandığı, 31/5/2018 tarihi itibarıyla 15 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı, 15 aylık prim borcu olduğu dikkate alınarak 31/5/2017 tarihinden geriye 15 ay gelindiğinde oluşan tarih olan 28/2/2017 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

 • İki aylık ödeme süresinin sonunda (01/6/2018-31/7/2018), prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların, tecil ve taksitlendirmesi ile yapılandırması ihlale girip iptal işlemleri yapılmamış veya yapılandırmadan ödedikleri kadar yararlanmış olan sigortalıların ise 31/5/2018 tarihi itibarıyla (77) sanal terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 31/5/2018 tarihi itibarıyla (77) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları aktif olanların, 1/6/2018 itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılığı (77) sanal terk ile durdurulan sigortalıların (06) kodu da sanal olacak olup, sigortalıların ilgili SGK ünitelerine başvurarak sanal terklerin gerçek terklere dönüştürülmesi gerekmektedir. 

C. İKİ AYLIK ÖDEME SÜRESİ BEKLENİLMEKSİZİN TALEBE İSTİNADEN SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI:

İki aylık ödeme süresini (01/6/2018-31/7/2018) beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalı ve hak sahiplerinin ilgili SGK ünitesine müracaat ederek,

 • Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,
 • Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla,

 (76) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların 5510 sayılı kanunun 4/1-b kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

D. 6552,6736,7020 VE 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARINA İSTİNADEN PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRANLARIN SİGORTALILIĞININ DURDURULMASI:

Bu yazının (A) bölümünde belirtilen sigortalılardan 6552, 6736, 7020 veya 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, dosyalarının bulunduğu SGK ünitesine yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. Yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden öncelikle varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alınacak ve yapılandırmaları iptal edilerek, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

Diğer taraftan, yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖRNEK 3: 1/6/2004 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (A), 20/10/2016 tarihinde prim borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuştur. Yapılandırma kapsamında taksitlerini düzenli ödeyen sigortalı (A), dosyasının bulunduğu SGK ünitesine 23/7/2018 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (A)’nın, yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar (1) prim ödeme türüne alındıktan ve yapılandırması iptal edilmesinden sonra, sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

E. PRİM BORÇLARINI 6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİ KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRENLERİN SİGORTALILIKLARININ DURDURULMASI:

SGK’ya olan prim borçlarını 18/5/2018 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenler ile tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamış olanların ilgili SGK ünitesine müracaat ederek tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

E.1. Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte Tecil Ve Taksitlendirme Talebi Bozulmamış Olanlar:

Bu durumda olan sigortalıların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi silinerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Öncelikle, ihlale girmemiş ve devam eden 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi silinecek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu işlemden sonra sigortalının sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır. 

E.2. Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte Tecil ve Taksitlendirme Talebi İhlale Girmiş Olanlar:

6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi ihlale girenlerin (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır. Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce tecil ve taksitlendirme talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle, öncelikle tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek, sistem tarafından irat kaydı yapıldıktan sonra sigortalının sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla durdurulacaktır. Tecil ve taksitlendirme talebi geçerli olan, 31/7/2018 tarihine kadar sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmayan, tecil ve taksitlendirme talebi 1/8/2018 tarihinden sonra ihlale giren sigortalıların, tecil ve taksitlendirmeleri ihlale girdiği tarihte iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları (76) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

F. DURDURULAN SİGORTALILIĞIN YENİDEN BAŞLATILMASI:

Sigortalılıkları durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1/6/2018 itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

G. 4/B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIK SÜRELERİ DURDURULANLARIN DİĞER STATÜLERDEKİ SİGORTALILIKLARININ GEÇERLİLİĞİ:

1/3/2011 tarihi öncesinde çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamındaki hizmet sürelerinin geçerli olması halinde, öncelikle çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında ödenen tutarlar (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacaktır. Ardından 31/5/2018 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçları geçici 76’ıncı maddeye istinaden durdurma işlemi yapılacaktır. 

Çakışan hizmet süresi içinde, (4/a) kapsamındaki sigortalılığın geçersiz, (4/b) kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu ve (4/a) kapsamında bildirilen hizmet sürelerine ilişkin primlerin ödenmemiş olması durumunda da yine (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması ve sonradan ihya edilmesi mümkün olduğu nazara alınarak, (4/a) kapsamındaki geçersiz olan sigortalılık statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemiş olması nedeniyle herhangi bir aktarım yapılmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü ihya edilecektir. 

H. DURDURULAN SİGORTALILIK SÜRELERİNİN İHYA EDİLMESİ:

31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, dosyalarının bulunduğu SGK ünitesine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken, durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir. Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. 

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için; 

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise; 

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x

25/30 formülüyle,  hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların (Tarımsal faaliyette bulunanalar) 2018 yılındaki ihya tutarı 25 gün üzerinden hesaplanacak olup, "25" ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır. 

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir. Diğer taraftan, sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

ÖRNEK 4: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1/1/2015 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31/7/2018 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31/5/2018 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 41 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 1/1/2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A), 17/9/2018 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17/9/2018 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden günlük prime esas kazanç tutarı olarak 67,65 TL beyan edilmiştir.

31/5/2018 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 1230 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 1230 x 67,65 x %34,5

İhya Tutarı= 28,707,28 TL

İ. DİĞER HUSUSLAR:

1- Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar; İhya talebinde bulunulan sigortalıya tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde, ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir. Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek, ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacaktır. Ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır. Diğer taraftan, tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek, değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. Sigortalının başkaca bir prim borcu bulunmaması halinde artan tutar sigortalıya faizsiz olarak iade edilecektir.

2- Hizmetlerin Bildirilmesi; 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları ya da tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 1/6/2018- 31/7/2018 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, 

1.1. Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

1.2. Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla, sigortalılıkları durdurulacaktır. 

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmayacaktır. Sigortalılık süreleri tescil tarihi itibarıyla durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalılık başlangıç tarihi itibarıyla sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir. Sigortalılık süreleri durdurulanların, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri, bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır. 

3- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği; Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı, sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden tebliğ edilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre ilgiliye tebliğ edilecektir. Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır. 

4- Yapılandırması Devam Edenlerin, Kapsama Girmeyen Dönemlere Ait Cari Ayları Ödememesi Nedeniyle Kapsama Girmeyen Dönemlere Ait Hizmetlerinin Durdurulması; SGK’ya olan borçlarını yapılandıran ve yapılandırma taksitlerini düzenli ödeyip, zor durum bildirimlerinden dolayı cari ay primlerine herhangi bir ödeme yapmayan sigortalıların, biriken cari ay borçlarını

31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri halinde, 1/8/2018 tarihinden itibaren sadece, 

6552 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 30/4/2014 tarihine (76), 

6736 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 30/6/2016 tarihine (76), 

7020 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 31/3/2017 tarihine (76), 

7143 sayılı Kanundan yararlanma talebi devam eden sigortalının 31/3/2018 tarihine (76),  terkinin yüklenmesi, sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılması gerekmektedir. 

5- Kanunun Yayım Tarihinden Önce Emekli Olan Ve Hizmetleri Bildirilen Sigortalılara Ait İşlemler; 7143 sayılı kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin   4/1-b kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan;  4/1-b kapsamında aylık bağlananlar ile,  4/1-b kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek 4/1-a ve 4/1-c kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun geçici 76’ıncı maddesi kapsamında durdurulmayacak olup, söz konusu borçlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 9. maddesi kapsamında tahsil edilecektir.(Borçları ödenmekte olan aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir)

6- Kanunun Yayım Tarihinden Önce İcra Ödeme Emri Düzenlenen ve İcra İşlemleri Başlatılan Sigortalılara Ait İşlemler; Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihinden önce Kurumumuza olan borçlarından dolayı icra ödeme emri düzenlenen ve icra işlemleri devam eden sigortalıların, 76 terklerinin yüklenmeden önce güvenceden icra ödeme emirlerinin silinmesi ve düzenlenen icra ödeme emirlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

7- Sigortalılıkları Durdurulanlar İle Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Genel Sağlık Sigortalılığı; Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 1/1/2012 tarihinden 31/5/2018 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılmayacaktır. İki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin sigortalılığın durdurulması için talepte bulunulması halinde, sigortalılıkları (76) terk kodu ile durdurulan ve yeniden sigortalılıkları 1/6/2018 tarihinde başlatılan sigortalıların, kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 2018/Haziran ayına ait prim borcunun ödenmesi gerekmektedir.

8- İhya Edilerek Kazanılan Hizmet Sürelerinin Geçerlilik Tarihi; Yukarıdaki hükümlere ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

9- Köy ve Mahalle Muhtarlarının 30/4/2017 Tarihine Kadar Olan Borçlarından Dolayı Hizmetlerinin Durdurulması; 01/5/2017 tarihinden itibaren muhtar sigortalıların prim ödeme yükümlülüğünün il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları olduğundan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen köy ve mahalle muhtarlarının, 30/4/2017 tarihi itibarıyla olan hizmetleri (76) terk kodu ile durdurulacak olup, sigortalılıkları aktif olanların (06) kodu 1/5/2017 tarihine yüklenecektir.

10- Kurumumuza Olan Borçları Kanunun 91 inci Maddesine Göre Ertelenmiş Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması; Kurumumuza olan borçları Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalıların geçici 76’ncı maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, ilgili SGK ünitesine müracaat etmeleri halinde,

-Prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, 

-Hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla,

 (76) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1/6/2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Durdurma talebinde bulunmayan sigortalıların ise (77) sanal terk uygulaması, erteleme bitiş tarihini takip eden ayda başlatılacaktır. Bu durumda olan sigortalıların durdurma işlemleri erteleme bitiş tarihinden sonra ilgili SGK ünitelerince yapılacaktır.

11- Mülga 1479 ve Mülga 2926 Sayılı Kanunlara Göre 1/10/2008 Öncesi Kayıt ve Tescili Yapılan Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması; Belirtilen Kanunlara göre 1/10/2008 öncesi kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, ödemesi olmayanların (76) terkinin meslek kuruluş kayıt (MKK) tarihi dikkate alınarak yüklenmesi gerekmektedir. Ödemesi olanlardan ise, tescil tarihinin ayın biri haricinde bir tarihte olanların (76) terklerinin MKK tarihini takip eden ayın sonuna yüklenmesi gerekmekte olup, MKK tarihini takip eden ayın sonuna sigortalının borcundan dolayı (76) terkinin yüklenememesi durumunda (76) terkinin MKK tarihinin bulunduğu ayın sonuna değil, tescil tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

MKK tarihinin ayın birinde olması ve MKK tarihini takip eden ayın sonuna (76) terkinin yüklenememesi durumunda (76) terk tarihinin MKK tarihinin bulunduğu ayın sonuna yüklenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 5: 2/3/2004 tarihinde kayıt ve tescili bulunan, 13/4/2004 tarihinde bir ödemesi olan sigortalının bu ödemesine karşılık (76) terkinin, MKK tarihini takip eden ayın sonu olan 30/4/2004 tarihine (76) terkinin yüklenememesi halinde, (76) terkinin 31/3/2004 tarihi yerine MKK tarihi olan 2/3/2004 tarihine yüklenmesi gerekmektedir.

Emekli olacaklar için Sosyal Güvenlik Kurumunun Ziraat Bankası ile kredi anlaşması yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, durdurulan BAĞ-KUR hizmetlerini ihya etmesi halinde emeklilik hakkı kazanacaklar için önemli olan bu fırsatın değerlendirilmesini tavsiye ederiz.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

 

(23.07.2018)

GÜNDEM