GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) Taslağı Hazırlandı - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) Taslağı Hazırlandı

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

(08.06.2018)

GÜNDEM