GÜNCEL MEVZUAT
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50) - MuhasebeTR

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50).

26 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26738

 

Maliye Bakanlığından:

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50)

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.

 

             Bakanlığımızca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 

             Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 47 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

             Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2008 tarihinden itibaren 1.015.093,00 Yeni Türk Lirası olmuştur.

 

             Tebliğ olunur.

 

 (1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

             I. Akitlerle ilgili kağıtlar

             A.  Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

             1.   Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                                   (Binde 7,5)

             2.   Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

                   kira bedeli üzerinden)                                                                                (Binde 1,5)

             3.   Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                                             (Binde 7,5)

             4.   Tahkimnameler ve sulhnameler                                                                 (Binde 7,5)

             5.   Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda

                   taalluk edenler dahil)                                                                                 (Binde 1,5)

             6.   (Ek: 5615/15 md.) (Yürürlük: 4.4.2007)

                   İkinci el araç satış sözleşmeleri                                                                 (Binde 1,5)    

             B.   Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

             1.   Tahkimnameler                                                                                       (22,70 YTL)

             2.   Sulhnameler                                                                                             (22,70 YTL)

             3.   Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

                   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

                   (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                               (126,80 YTL)

             II. Kararlar ve mazbatalar

             1.   Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

                   olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

                   hakem kararları:

                   a) Belli parayı ihtiva edenler                                                                     (Binde 7,5)

                   b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                                (22,70 YTL)

             2.   İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve

                   kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları

                   (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale

                   kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin

                   vergi red ve iade olunur.)                                                                           (Binde 4,5)

             III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

             1.   Ticari ve mütedavil senetler:

             a)   Emtia senetleri:

                   aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                                  (8,10 YTL)

                   ab) Rehin senedi (Varant)                                                                         (4,90 YTL)

                   ac) İyda senedi                                                                                          (1,00 YTL)

                   ad) Taşıma senedi                                                                                     (0,50 YTL)

             b)   Konşimentolar                                                                                          (4,90 YTL)

             c)   Deniz ödüncü senedi                                                                                 (Binde 7,5)

             d)   İpotekli borç senedi, irat senedi                            %

(26.12.2007)

GÜNDEM