GÜNCEL MEVZUAT
Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması - MuhasebeTR

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması

Birliğimize intikal eden olaylardan 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 486sıra nolu V.U.K Genel Tebliğinde geçen "mükelleflerin kendileri" ibaresinin, serbest meslek ve işletme usulüne göre defter tutan mükelleflerin tamamı olaraak algılandığı ve bu usullerde defter turan tüm mükelleflerin bu sistemi kullanıp kendi beyannamelerini gönderebilecekleri gibi yanlış bir algının oluştuğu tespit edilmiştir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

486 sıra nolu V.U.K Genel Tebliğinin "Sistemi Kullanma Yetkisi" başlıklı 13.maddesinde  

(1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi beyannamelerini meslek mensuplarına;

a) İmzalatmak zorunda olan mükelleflerden,

- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları tarafından,

b) İmzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden,

- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

yapılabilecektir.

hükmüne yer verilmiştir. Aynı tebliğin 6. maddesinin 5. fıkrası " Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır." hükmünü amirdir.

Bilindiği üzere, kendilerine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilecek mükelleflerin kimler olduğu 340 sıra nolu V.U.K Genel tebliğinde belirtilmiştir. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden "e-işlemler - e-beyanname - sıkça sorulan sorunlar" sekmeleri takip edildiğinde e-beyanname gönderme yetkisinin kimlerde olduğuda güncel olarak takip edilebilecektir. Defter Beyan Sisteminin kapsamı ve halen yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alındığında, serbest meslek defteri açısından 486 nolu tebliğde geçen "kendileri" ibaressinden kastın avukatlar olduğu, işletme defteri turan mükelleflerden ise kendilerine şifre verilecek bir grup bulunmadığı açıkca görülecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 486 sıra nolu tebliğin tamamı değerlendirildiğinde, mükelleflerin

- Sisteme başvuru yapabilecekleri,
- Sisteme girip görüntü alabilecekleri,
- Ancak meslek mensupları aracı kılınmaksızın kayıt yapma ve beyanname gönderme işlemi yapamayacakları (Avukatlar hariç)

görülmektedir. Basit usule tabi mükelleflerde ise sistemi kullanma yetkisi, meslek odalarına ve meslek mensuparına aittir. Başka bir anlatımla, 486 sıra nolu tebliğ, daha önce kendilerine yetki verilmemiş mükelleflere kendi beyannamelerini gönderebilme gibi bir yetki vermemektedir.

Bilgilerini ve yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması amacıyle durumun meslek mensuplarına bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

A. MASİS YONTAN
Genel BAŞKAN

(04.01.2018)

GÜNDEM