GÜNCEL MEVZUAT
SSK Genelgesi (2007 / 86) - MuhasebeTR

SSK Genelgesi (2007 / 86)

SSK Genelgesi (2007 / 86).

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519                                                     12/11/2007

 

Konu   : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı

            Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler.

 

 

 

GENELGE

 

2007/86

 

           

            23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5698 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la;

            - 506 sayılı Kanuna göre malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken aynı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan,

            - 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanlardan,

            - 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken aynı Kanuna tabi olarak prim ödemeye başlayanlardan,

            çalışmaya başladıkları işlerden ayrıldıktan sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesaplanmasına ait esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye istinaden 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre uygulamada meydana gelen değişiklikler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

 

            A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

 

5698 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile, 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (A) bendinde yapılan değişiklikle çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunanların aylıklarının hesabına ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre;

1- 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak;

a) Özel sektöre ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlardan, Kuruma adlarına sigortalı işe giriş bildirgeleri verilenlerin veya sosyal güvenlik destek primi ödemekte iken tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullananların aylıkları, 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (A) bendine göre,

b) Kamu sektörüne ait işyerlerinde hizmet akdiyle çalışmaya başlayanların aylıkları, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre,    

eskiden olduğu gibi çalışmaya başladıkları tarih itibariyle aylıkları kesilecek, varsa, aylığın kesildiği tarihten itibaren yapılan yersiz ödemeler geri alınacaktır.

2- Eski aylıkla emeklilik sonrası çalışma arasındaki bağın kopartılması esasına dayanan yeni aylık hesaplama sistemine ait aşağıdaki açıklamalarda; emeklilik sonrası çalışmanın başlaması nedeniyle kesilen aylık tutarının aylığın kesildiği tarihten, yeni tahsis talebini takip eden ödeme dönemine kadar aylıklara yapılan artışlar uygulanarak bulunacak tutarı “eski aylık”, emeklilik sonrası çalışma süresi için hesaplanacak tutarı “kısmi aylık” ve eski aylıkla kısmi aylığın toplamından oluşan aylık da “yeni aylık” olarak isimlendirilecektir.

Buna göre, 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle yaşlılık aylıkları gerek 506 sayılı Kanunun 63 üncü, gerekse 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre kesilenlerden işten ayrılarak, yaşlılık aylığı bağlanması için 5698 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23/10/2007 tarihi ve sonrasında yeniden tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylıkları sırası ile aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır.


Ayrıntılar için tıklayınız

(15.11.2007)

GÜNDEM