GÜNCEL MEVZUAT
Gelir Vergisi Sirküleri / 65 - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Sirküleri / 65

Gelir Vergisi Sirküleri / 65.

Tarih

14/11/2007

Sayı

GVK-65/2007-9/Geçici Vergi Beyannamesi-12

Kapsam

 

 

Konusu: Temmuz-Ağustos-Eylül 2007 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi: 14/11/2007


Sayısı: GVK-65/2007-9/Geçici Vergi Beyannamesi-12


İlgili olduğu maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

 

1-Giriş

 

Temmuz-Eylül /2007 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

 

Buna göre, Temmuz-Eylül /2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Kasım 2007 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Kasım 2007 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

 

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur. 

 

                                   Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI

 

(14.11.2007)

GÜNDEM