GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi, Seri No: 2007 / 2 - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi, Seri No: 2007 / 2

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   :B.07.1.GİB.0.02.61/6158-13

KONU:

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2007/2

 

................ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından, ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olarak kurulan mahalli idare birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sulama Birliği, Hayvan Islah Birliği v.b.) adına kayıt ve tescilli bulunan taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi olup olmadıkları hakkında tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre anılan Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen tarifelerde yer alan ve ilgili sicillerde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar motorlu taşıtlar vergisine tabi olup, Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde,

 

"Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

 

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç)"

 

hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca söz konusu tarifelerde yer alan ve il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri adına kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna olup, bu dairelere bağlı olan ve ayrı tüzel kişiliği bulunan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılan kuruluşların taşıtları motorlu taşıtlar vergisine tabi bulunmaktadır.

 

Buna göre, birden fazla mahalli idarenin bir araya gelmesi suretiyle oluşturulan, ayrı tüzel kişiliğe sahip mahalli idare birlikleri adına kayıt ve tescilli bulunan ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen tarifelerde yer alan taşıtlardan dolayı söz konusu birlikler hakkında motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılan açıklamalara göre ifasını rica ederim.

 

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

(07.11.2007)

GÜNDEM