GÜNCEL MEVZUAT
BKK: (2007/12592) 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet ... - MuhasebeTR

BKK: (2007/12592) 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet ...

25 Eylül 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26654

 

Karar Sayısı : 2007/12592

 

Ekli “2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 24/8/2007 tarihli ve 18909 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ

KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI İLE İKİNCİ

ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları İle İlgili Esaslar

 

Katkı tutarları

MADDE 1-  (1) 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkının tutarları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Cari hizmet ödeneklerinin tespiti

MADDE 2- (1) Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu özel bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım, cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.

 

Öğrenci katkı payını süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

MADDE 3- (1) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ancak yükseköğretim kurumları verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilirler.

 

Öğrenci katkı payının karşılanması

MADDE 4- (1) Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından karşılanır. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı öğrencinin talebi hâlinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkânları çerçevesinde kredi olarak verilebilir.

 

(2) Bu kredinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğine göre belirlenir.

 

(3) Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra, ikincisine katılan öğrenciler ile lisansüstü öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kredi olarak verilmez. Ancak,        ön lisans öğrenimini bitirdikten sonra ara vermeden lisans öğrenimine devam eden öğrencilere intibak programı süresi hariç katkı payı kredi olarak verilebilir.

 

(4) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödenmeyen harç veya katkı kredisi borçları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Öğrenci katkı payının ödenmesi

MADDE 5- (1) Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken; yarı yıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

 

(2) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmaz. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte öderler.

 

(3) Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

 

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrenciler

MADDE 6- (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonucu girdiği yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi kesinlik kazanan öğrenciler, ikinci yükseköğretim kurumuna ait cari maliyet miktarlarına tabidirler.

 

Lisansüstü öğrenimde öğrenci katkı payı

MADDE 7- (1) Lisansüstü öğrenimde öğrenci katkı payı  öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenir.

 

(2) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de diğer normal örgün öğretim öğrencilerinin yararlanmış oldukları hizmetlerden yararlanırlar.

 

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı

MADDE 8- (1) Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınır.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı

MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınır. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki  Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

(2) Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenci katkı payı alınmaz.

 

(3) İkinci fıkra kapsamına dahil olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden normal  öğrenim  süresi  içerisinde  başarısız  olanlara bu  Kararın 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bunların yapacakları fazla ödemeler, döviz olarak o günkü kur üzerinden defaten alınır.

 

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim görenlerin öğrenci katkı payı

MADDE 10- (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı ilgili Bakanlık veya kuruluş  tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

 

(2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı)  burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, Seksen YTL katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır.

 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

(25.09.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM