GÜNCEL MEVZUAT
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı - MuhasebeTR

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete Tarihi      : 23/01/2013

Resmi Gazete Sayısı     : 28537

Karar Sayısı                  : 2012/4213

 

 

Amaç ve kapsam

Madde 1 - (1) Bu Kararın amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

Madde 2 - (1) Bu Kararda geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) Şirket: 6102 sayılı Kanunda düzenlenen sermaye şirketlerini,

c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını, ifade eder.

(2) Bu Kararda tanımı bulunmayan terimler TMS'deki anlamlarıyla kullanılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler

Madde 3 - (1) (Değişik:RG-14/03/2014-28941, RG-1/2/2015-29254, RG-19/3/2016-29658) Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir [1]:

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

2) Ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

(3) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır.

 

Uygulamaya ilişkin esaslar

Madde 4 - (1) Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

(2) Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

(3) Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

(4) Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir.

(5) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda TMS'de yer alan hükümlere göre uygulama yapılır.

(6) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 1 - (1) Ekli (II) sayılı listenin yedinci sırası ile sadece kamu iktisadi teşebbüsleri bakımından olmak üzere aynı listenin dördüncü sırasında yer alan hükümler 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

Madde 5 - (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/1/2013

28537

Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/3/2014

28941

1/2/2015

29254

19/3/2016

29658

 

(I) SAYILI LİSTE

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Yatırım kuruluşları,

b) Kolektif yatırım kuruluşları,

c) Portföy yönetim şirketleri,

ç) İpotek finansmanı kuruluşları,

d) Varlık kiralama şirketleri,

e) Merkezi takas kuruluşları,

f) Merkezi saklama kuruluşları,

g) Veri depolama kuruluşları,

ğ) Derecelendirme kuruluşları,

h) Değerleme kuruluşları,

ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.

i) (Ek İbare:RG-14/03/2014–28941) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler

 

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,

b) Derecelendirme kuruluşları,

c) Finansal holding şirketleri, 

ç) Finansal kiralama şirketleri,

d) Faktoring şirketleri, 

e) Finansman şirketleri,

f) Varlık yönetim şirketleri, 

g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.

 

 

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

 

4) (Değişik:RG-14/03/2014-28941) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

 

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.

 

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler.

 

 

(II) SAYILI LİSTE

1) (Değişik: RG-19/3/2016-29658*) Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

* Değişiklikten önceki hali;(II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde idi:

 

   a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

   b) Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası. “

 

2) (Değişik: RG-19/3/2016-29658*) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı yüzyetmişbeş ve üstü.

 

* Değişiklikten önceki hali;(II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde idi:

 

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

 

 

3) (Değişik:RG-1/2/2015-29254, RG-19/3/2016-29658*) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.*

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

* Değişiklikten önceki halleri:

a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü. (İlk Hali)

 

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

(RG-1/2/2015-29254)

 

4) (Değişik:RG-1/2/2015-29254, RG-19/3/2016-29658*) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

* Değişiklikten önceki halleri:

a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü. (İlk Hali)

 

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

(RG-1/2/2015-29254)

 

 

5) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı onbeşmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı yirmimilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı elli ve üstü.

 

 

6) (Değişik:RG-14/03/2014-28941, RG-1/2/2015-29254, RG-19/3/2016-29658*)  Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar*.

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

 *Değişiklikten önceki halleri;(II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde idi:

a) Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü TL.

b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü TL.

c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.

(İlk Hali)

a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon ve üstü TL.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon ve üstü TL.

c) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üstü.

(Değişik:RG-14/03/2014-28941)

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü TL.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü TL.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

(Değişik:RG-1/2/2015-29254)

 

 

 

7) (Değişik: RG-19/3/2016-29658) 8/6/1984 tarihli 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.

a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü.

 

* Değişiklikten önceki hali;(II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde idi:

 

a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

 

 


[1] Değişiklikten önceki halleri; maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde idi:

a) Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü TL.

b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü TL.

c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.

(İlk Hali)

a) Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü TL.

b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü TL.

c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.

(Değişik:RG-14/03/2014-28941)

a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü TL.

b) Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü TL.

c) Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.

(Değişik:RG-1/2/2015-29254)

 

 

 

(23.03.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM