GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2016/4 - Asgari Ücret Desteği Genelgesi - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2016/4 - Asgari Ücret Desteği Genelgesi

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sayı: 87838906-78   10.02. 2016
Konu: Asgari Ücret Desteği

GENELGE
2016-4

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir.

Anılan madde ile;

"(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

(2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi; Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

(5) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50 sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

(7) Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

(8) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

(9) 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir."

Hükümleri getirilmiştir.

Söz konusu hükümlere istinaden kurumca yürütülecek olan işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1-KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

5510 sayılı Kanunun Geçici 68 inci maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

Bu bakımdan, mahiyet kodu (I) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu indirimden yararlanamayacaklardır.

2- 01/01/2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

2.1- 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren sigortalılar

2.1.1. Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen ve bu genelgenin ekinde yer alan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın belge verilmemesine rağmen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işverenler de anılan desteklen yararlanacaktır.( Bu genelgenin 7. Maddesinde açıklanmıştır.)

Öte yandan, uygulama işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı ve işveren primleri bu destek kapsamında karşılanmayacaktır.

Örnek 1: 2016 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı

bildirildiği varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

2.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2015 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re' sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 29/2/2016 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2015 yılının ilgili ayma ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki (S.S.İ.Y.'nin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

Örnek 2: 2015 yılı Ocak ayı için tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olan 6 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 150 gün olduğu, ancak 03.03.2016 tarihinde 2015 yılı Ocak ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, bu iki sigortalı için yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesi toplam prim ödeme gün sayısını 180 güne çıkarmakta ise de bu ek bildirim her halükarda 29.02.2016 tarihinden sonra işleme alınacağından bu işverenin sigorta primi desteğine esas azami gün sayısı yine 150 gün olacaktır.

Örnek 3: 2016/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2015/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden;

-15 sigortalının yasal süresinde asıl ile 450 gün,

-5 sigortalının yasal süresinde iptal ile 150 gün,

-3 sigortalının yasal süresinde ek ile 60 gün,

-6 sigortalının yasal süresinde günlük prime esas kazancı 90 TL üzerinden ek ile 180 gün, prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 450-150+60= 360 gün prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınacaktır. 6 sigortalı için bildirilen 180 günün, prime esas kazancı 85 TL'nin üzerinde olduğu için destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin,

-Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

- Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin, yukarıda belirtilen 29.02.2016 tarihinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 29.02.2016 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 4: 2015 yılı Şubat ayı için bütün sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olan 5 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 120 gün olduğu, ancak 21.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına giren ve 29.02.2016 tarihinden önce işleme alınan belgede 2015 yılı Şubat ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin anlaşılmış olması nedeniyle yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesine ilişkin bilgi/belge 29.02.2016 tarihinden önce işleme alındığından, ek prim hizmet belgesindeki gün sayısı, her bir sigortalının günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olması koşuluyla, asgari ücret desteğine esas gün sayısı 120+30=150 gün olarak hesaplanacaktır. Ek prim hizmet belgesi ile sigortalının sigorta primine esas kazanç tutarı günlük 85 TL' nin üstüne çıkması halinde asgari ücret desteğine esas hesaplamada bu sigortalıların gün sayısı dikkate alınmayacaktır.

2.2.1. 2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve genelge ekinde belirtilen belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2015 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2015 yılının en son bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında Kanunun birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanacağından, bu gibi işyerleri bakımından uygulama bu genelgenin "3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler" bölümündeki usullere göre yürütülecektir.

Öte yandan, 2015 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

-(0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

-yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB deki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2016 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

Örnek 5: 2016 yılı Ocak ayı için yararlanılacak olan gün sayısının tespitinde 2015 yılının aynı ayında (2015 Ocak ayı) uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için Kuruma verilmiş olan APHB'nin esas alınması gerektiğinden o işyerinden 2015/ Ocak ve Şubat aylarında sigortalı çalıştırılmamış ve 2015/Mart ayında bir sigortalı ve 30 gün olarak bildirim yapılmış olduğu varsayıldığında, değerlendirmeye esas olmak üzere 2015/Mart ayındaki APHB deki gün sayısı olan 30 gün 2016/Ocak ve Şubat ayları hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 6 - İşyerinde 2015/Ocak, Şubat ve Mart aylarında sigortalı çalıştırıldığı ve 31 Mart 2015 tarihinden sonra sigortalı çalıştırılmadığı varsayıldığında uygulanacak olan asgari ücret desteği için 2016 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında 2015 yılının aym ayları baz alınacak, 2016 yılının Nisan ve müteakip aylarında ise 2015 yılında baz alınacak ay/aylar olmadığından, söz konusu aylarda işveren 2016 yılında yeni tescil edilmiş işyerlerinde olduğu gibi APHB bildirilen gün sayılarının günlük 3,33 TL ile çarpılması suretiyle bulunacak olan destek tutarından 2016 yılında tescil edilmiş işyerleri yönünden belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacaktır. Ayrıca bu dönemler için "3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler" başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

Örnek 7- 2015 yılında yapılan bildirimler  2016 yılında yapılan bildirimler

Ocak                                                                Ocak

Şubat                                                               Şubat

Eylül                                                               Mart

Kasım                                                              Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Bu durumda 2016 yılı Ocak ve Şubat ayları için 2015 yılı Ocak ve Şubat ayları, 2016 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 2015 yılı Eylül ayı, 2016 Ekim ve Kasım ayları için 2015 yılı Kasım ayında bildirilen günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 TL nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2016/Aralık ayı için 2015 yılında Kuruma bildirim yapılmadığından 2016/Aralık ayında Kuruma verilen APHB bildirilen gün sayısının günlük 3,33 TL ile çarpılması suretiyle bulunacak olan destek tutarından yararlandırılacaktır. Ayrıca bu ay için "3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler" başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak destekten yararlanılacaktır.

Örnek 8- Örnek 7'de 2015 yılı Ocak ve Şubat aylarında, işyerinde sadece bir sigortalının çalıştığı ve çalışan bu sigortalının da raporlu olması nedeniyle 0 gün 0 kazanç bildirilmiş olduğu varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ve Şubat aylan için verilecek destek hesabında 2015 yılının ilk bildirim yapılan ayı olan 2015/Eylül ayı APHB deki gün sayısı esas alınacaktır.

Örnek 9- Örnek 7!dc yalnızca 2015/Ocak ayında bildirim yapılmış olması halinde, 2016/Ocak ayı için 2015 yılı Ocak ayı baz alınacak olup, diğer aylar bakımından 2016 yılının APHB de bildirilen gün sayılan üzerinden destekten yararlanılacaktır. Aynca bu dönemler için "3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler" başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

2.2.2. 2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollannı içeren belge türlerinden ve günlük prime esas kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda uzun vadeli sigorta kollannı içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Örnek 10: 2015 yılı Mart ayında 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve 120 gün, 2 numaralı belge türü ile 2 sigortalı ve 60 gün, 24 nolu belge türü ile 1 sigortalı ve 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde;

2015 /Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar

Sigortalı 2015 yılı belge türü 2015 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 1500 50 85 30
(b) 1 30 1700 56,66 85 30
(e) 1 30 2000 66,66 85 30
(d) 1 30 5000 166,66 85 -
(c) 2 30 2500 83,33 85 -
(f) 2 30 2550 85 85 -
(g) 24 30 2000 66,66 85 30
Toplam           120 gün

2016/Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar;

Sigortalı 2016 yılı belge türü 2016 yılı Gün savılan Toplam SPEK    tutarı TL Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
(a) 1 30 1647 30
(b) 1 30 2000 30
(c) 1 30 2500 30
(d) 1 30 6000 30
(e) 2 30 3000 -
(0 2 30 3000 -
(g) 24 30 2500 30
Toplam       150 gün

 

2016/Mart ayında destekten yararlanabilecek sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 150 olmasına karşın; 2015/Mart ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, sigortalıları ile 24 nolu belge türü ile bildirilen g sigortalısına ilişkin yapılan bildirimler 120 gün olduğundan (sigortalı (d)'nin 2015/Mart ayındaki günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL'nin üstünde olduğundan, (e) ve (1) sigortalıları ise 2 numaralı belge türüne tabi olduğundan hesaplamaya dâhil edilmemiştir.) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün olacaktır.

Örnek 11: 2015 ve 2016 yılı Ocak aylarında bildirimi yapılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;

asgari-ucret-destegi1.jpg

2015 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 85 TL altında olan sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün, 2016 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 510 gün olması dolayısıyla Cari ay=510>İlgili ay=460 olduğundan destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün olacaktır.

Örnek 12: 11 no'lu örnekteki 2016 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 400 gün olması halinde, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 2015/Ocak ayında bildirilen prim ödeme gün sayısından az olması nedeniyle. Cari ay=400<İlgili ay=460, destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 400 gün olacaktır.

2.2.3. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 13: 11 nolu örnekteki işverenin yararlanabileceği toplam prim ödeme gün sayısı 460 olduğundan, işverene verilecek asgari ücret destek tutarı 460 x 3,33= 1.531,80 TL olacaktır. Ayrıca ilgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örnek 14: Örnek 13'te işverenin 2016/Ocak aylık prim ve hizmet belgesi için yararlanabileceği toplam destek tutarı olan 1.531,80 TL, 2016/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta prim borcuna mahsup edilecektir.

2.2.4. 2016 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte belge verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

Örnek 15: Örnek 11'de belge türü 13 seçilerek verilen aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20 gün olması gerekirken, verilen aylık prim ve hizmet belgesinde 30 gün olarak bildirilen bir sigortalının olduğu ve bunun için 10 günlük iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verildiği varsayıldığında; Destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 460-10=450 gün esas alınacaktır.

2.2.5. 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit" ve "taşkömürü"' çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2015 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Diğer taraftan, prim ödeme gün sayılarına yapılacak % 50 ilave hesaplamasında prim ödeme gün sayısının küsuratlı çıkması halinde, küsuratlı kısım dikkate alınmayacaktır.

Örnek 16: 2015 yılı Mayıs ayında taşkömürü üretimi yapan bir işyerinden çalıştırılan sigortalılar için 1 numaralı belge türü ile 2 sigortalı ve 60 gün, 35 numaralı belge türü ile 24 sigortalı ve 719 gün, 2 numaralı belge türü ile 1 sigortalı 30 gün bildirim yapılan bir işyerinde, 35 numaralı belge türü ile bildirilen sigortalıların günlük prime esas kazanç tutarlarının 85 TL x 2 =170 TL yi geçmediği diğer belge türleri ile bildirilen sigortalıların ise, günlük kazançlarının 85 TL nin altında olduğu varsayıldığında, 2016 Mayıs ayı APHB'nde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan;

35 nolu belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 170 TL ve altında olan 24 sigortalı için 719 gün,

35 nolu belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 170 TL ve altında olan 24 sigortalının prim ödeme gün sayısının %50'sini geçmemek üzere = 719/2=359,50=359 gün,

35 nolu belge türü ile bildirilen sigortalılar bakımından dikkate alınabilecek azami prim ödeme gün sayısı= 719+359=1.078 gün olacaktır.

1 numaralı belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL ve altında olan 2 sigortalı için ( x 30 gün )= 60 gün olmak üzere,

2015 yılı Mayıs ayı için baz alınacak toplam 1.138 (1078+60=1.138 gün) gün,
2016/Mayıs ayında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı ile karşılaştırılmak
suretiyle destekten yararlanılacak azami gün sayısı bulunacaktır.

Öte yandan, 2 numaralı belge türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL ve altında olan sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalı için söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

2.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

2.3.1-Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2016 yılına ait APHB'ni yasal süresi içinde vereceklerdir.

Örnek 17: 2016/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2016/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 belge türünden

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün asgari ücret desteğinin hesabında dikkate alınacaktır.

2.3.1.1. 2016 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 18: 17 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında 300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ek belgedeki 60 gün, belgenin süresi dışında verilmesi nedeniyle dikkate alınmayacaktır.

Örnek 19: 17 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında 27.06.2016 tarihinde iptal aylık prim ve hizmet belgesi ile 40 günlük iptal bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim hizmet belgesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana getirdiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından 290-40= 250 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Bundan dolayı 2016 yılı Ocak ayı için yararlanılmış olan destek tutarının 40 x 3,33 = 133,20 TL tutarındaki kısmının 2016/Ocak ayına ilişkin verilen destek tutarından düşülerek Hazineye iade edilmesi gerekecektir.

2.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hali

2016 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB'den kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

Örnek 20: 01.02.2012 tarihinde tescil edilen 2016/Ocak ayında desteklen yararlanacak işyerinin, 2015/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 13 belge türünden 15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği ve söz konusu aylık prim ve hizmet belgesinden doğan prim borcunun 02/03/2015 tarihine kadar ödenmediği varsayıldığında, 2016/Ocak ve takip eden aylarda da destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 21: Örnek 20'deki işverenin 2016/Nisan aylık prim ve hizmet belgesinin gönderildiği 23.05.2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin yasal süresi geçmiş prim borcu bulunsa dahi, destekten yararlanması mümkün olacaktır.

2.3.3. 2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararlan neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2016 Ocak ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 22: (A) işverenin 2016 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 31/08/2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016/Ocak ila 2016/Aralık ayı için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen tüm sigortalılarından dolayı destekten yararlanamayacak olup; 2016/Ocak ila 2016/Temmuz ayında yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

3- 2016 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

3.1. Kapsama Giren Sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kollarını içeren ve bu genelgenin ekinde listesi bulunan belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı faydalanılabilecektir. Örnek 23: 2016 yılı Ocak ayında;

(1) nolu belge türünden 5 sigortalı

(2) nolu belge türünden 3 sigortalı

(13) nolu belge türünden 2 sigortalı

(23) nolu belge türünden 2 sigortalı

bildirildiği varsayıldığında, 2016 yılı Ocak ayında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.

3.2. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2016 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re' sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28/2/2017 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2016 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki (S.S.İ.Y.'nin 102 nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2015 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2015 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için genelge ekinde yer alan belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2016 yılında tescil edilen işyerlerinde 85 TL ( 0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 nolu belge türleri işyerlerinde yer altında çalıştırılan sigortalılar için 170 TL) ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

Örnek 24; 2016/Ocak ayı APHB ile bildirilen sigortalılar:

 

Sigortalı

2016 yılı
belge
türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz     alınacak olan
sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

1500

50

Yok

30

(b)

1

30

3000

100

Yok

30

(c)

1

30

2000

66,66

Yok

30

(d)

1

30

5000

166,66

Yok

30

(e)

2

30

3500

116,66

Yok

-

(f)

2

30

2550

85

Yok

-

(g)

24

30

2000

66.66

Yok

30

(b)

35

30

6000

200

Yok

30

Toplam

 

 

 

 

 

180 gün

2016/ Ocak ayı için baz alınacak günlük prime esas kazanç tutarı olmadığından, vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan 1 numaralı belge türü ile bildirilen a, b, c, d sigortalıları ile 24 ve 35 nolu belge türü ile bildirilen g ve h sigortalılarına ilişkin yapılan bildirimlerden dolayı işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 180 gün olarak tespit edilecektir.

3.2.1. Destekle sağlanacak indirim tutarı ise ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır

Örnek 25: 3/2/2016 tarihi itibariyle tescil edilmiş olan işyerinden 1 numaralı belge türü ile 4 sigortalı ve toplam 90 gün. 2 numaralı belge türü ile 1 sigortalı ve 27 gün, 24 nolu belge türü ile 1 sigortalı ve 5 gün bildirim yapılan bir işyerinde yararlanılacak olan destek tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

 

Sigortalı İşe Giriş Tarihi Belge türü Sigortalıların gün sayısı
(a) 3/2/2016 1 27
(b) 3/2/2016 1 27
(c) 9/2/2016 1 21
(d) 15/2/2016 1 15
(e) 3/2/2016 2 27
(g) 25/2/2016 24 5
Toplam     122-27=95 gün

Sigortalı (e) 2 numaralı belge türü ile yani SGDP'ye tabi olarak çalıştırıldığından, hesaplamaya dahil edilmemiş, dolayısıyla baz alınacak olan gün sayısı toplamı 95 gün olarak bulunacağından, bulunan gün sayısı günlük destek tutarı ile çarpılarak yararlanılacak toplam destek tutarı (95x3,33=316,35) hesaplanacaktır.

3.2.2. İlgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim Ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

3.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

3.3.1.      Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Örnek 26: 2016/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2016/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 nolu belge türünden

15 sigortalı için yasal süresinde asıl ile 300 gün

5 sigortalı için yasal süresinde iptal ile 100 gün

3 sigortalı için yasal süresinde ek ile 90 gün

Prim ödeme gün sayısı ile bildirildiği varsayıldığında; 300-100+90= 290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

3.3.1.1. Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün
hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Örnek 27: 26 nolu örnekte 2 sigortalı için yasal süresi dışında ek aylık prim ve hizmet belgesi ile 60 gün prim ödeme gün sayısı bildirildiği varsayıldığında; yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacağından,

300-100+90=290 gün prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.(Yasal süresi dışında verilen 60 günlük ek prim hizmet belgesindeki gün sayısı hesaplamada dikkate alınmayacaktır.)

Örnek 28: 2016 yılı Şubat ayında 4 sigortalı için 120 gün bildirim yapılmıştır.

25.04.2016 tarihinde ilave 2 sigortalı için 60 gün ek prim hizmet belgesi verilmiştir.

30.06.2016 tarihinde 2 sigortalı için 40 gün iptal aylık prim hizmet belgesi verilmiştir.

Bu bilgilere göre 25.04.2016 tarihindeki yasal süre dışında verilen ek prim ve hizmet belgesindeki gün sayıları, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen iptal aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarında azalış meydana geldiğinden ve dolayısıyla destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı azalacağından, 2016 yılı Şubat ayı için fazladan yararlanılan 40x3,33=133,2 TL tutarındaki asgari ücret desteği, iptalden kaynaklanan ve işverene iade edilecek olan sigorta primi tutarından az olacağından destekten yararlanmaya devam edilecek olup 133,20 TL ise Hazineye iade edilecektir.

3.3.1.2. Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 29: 2016/Ocak ayında destekten yararlanacak işyerinin, 2016/Ocak ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren 1 Nolu belge türlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23/02/2016 tarihine kadar vermediği ancak diğer aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde verdiği varsayıldığında, yalnızca yasal süresinde verilmeyen 2016/Ocak ayından dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

3.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

2016 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2015 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2015 yılının en son bildirim yapılan ayından 2015 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2015 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2016 yılındaki dönemler) için söz konusu destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesinin yanı sıra ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ve tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2016 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 30: 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmiş olduğu varsayıldığında, destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 31: 2016/Ocak ayına ait sigorta priminin Şubat ayı sonuna kadar ödenmemiş ve 15/5/2016 tarihinde ödenmiş olması halinde vadesi geçmiş prim borcu olması nedeniyle 2016/Ocak-Şubat-Mart ayları için destekten yararlanılması mümkün olamayacak; buna karşın 2016/Nisan ayı APHB'dcn dolayı destekten yararlanılması mümkün olabilecektir.

Örnek 32: 31 nolu örnekte belirtilen işyerinin borcunun 31/05/2016 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 2016/Nisan ayına ilişkin yapılan bildirime ait destekten de yararlanılabilecektir.

3.3.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Taksitlendirmiş Olması

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler, borç ödenmediği sürece veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmediği sürece destekten faydalanamayacaktır.

Diğer taraftan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin, söz konusu borcu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır.

Örnek 33: İşverenin Kuruma olan vadesi geçmiş borcunu 17/08/2016 tarihinde ödediği varsayıldığında, 17/08/2016 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2016/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla, destekten yararlanabilecektir.

Örnek 34: Örnek 33'dcki işverenin Kuruma olan borcunu 14/09/2016 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirdiği varsayıldığında, 14/09/2016 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2016/Ağustos aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, öngörülen diğer koşullarında sağlanması kaydıyla, destekten yararl anabilecektir.

Örnek 35: (A) işverenin (B) sigortalısına ait işe giriş bildirgesini yasal süresinde vermemesi nedeniyle uygulanan idari para cezasının 07/03/2016 tarihinde kendisine tebliğ olunduğu varsayıldığında, söz konusu idari para cezası borcunun 22/03/2016 tarihine kadar ödenmemesi halinde, kesinleşmiş olan idari para cezasının ödeneceği tarihe kadar destekten yararlanılması mümkün değildir.

Örnek 36: 35 nolu örnekteki idari para cezası borcunun 12/08/2016 tarihinde ödendiği varsayıldığında, 12/08/2016 tarihi itibariyle yasal olarak verilme süresi dolmamış olan 2016/Temmuz ayı aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, öngörülen diğer koşulların da sağlanması kaydıyla, destekten yararlanılabilecektir.

3.3.4. Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2016 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 37: (A) işverenin 2016 yılı Nisan ayında (B) sigortalısını Kuruma bildirmediğinin 17/09/2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2016 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2016 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

Örnek 38: A işverenine ait işyerinden 2016/Ocak ayında yapılan tüm bildirimlerin sahte olduğunun 25/08/2016 yılında tespit olunduğu varsayıldığında, yararlandırılmış olan destek tutarı Hazineye iade edilecek ve işverenin ödemiş olduğu sigorta primleri Kuruma irad kaydedilecektir.

Örnek 39: 03.02.2016 tarihinde tescil edilen işyerinde 5 adet sigortalı çalıştıran (A) işverenin 2016 yılı Nisan ayına ilişkin olarak (B) sigortalısını çalıştırmadığı halde Kuruma bildirdiğinin 17/10/2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016/Şubat ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

Örnek 40: 01.03.2016 tarihinde tescil edilen (A) işyeri işverenin 2016 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 31/08/2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016/Marl ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.

4- SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen destek belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen sigortalılar için, Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Yine bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen teşvik ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanmaktadır.

Bu bakımdan, söz konusu teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

4.1. 1/1/2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı 85 TL ve altında veya 0510, 0520 işkolu kodu ve 4,5,35,36 nolu belge türleri verilen işyerleri bakımından günlük prime esas kazancı 170 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim Ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda gönderilen uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayıları ile karşılaştırılmak suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısının 3,33 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 41: 6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerinin 2015/Mart ayı APMB ile bildirilen sigortalılar:

 

Sigortalı

2015 yılı
belge türü

2015 yılı kanun türü

2015
yılı
gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz
alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan
sigortalıların gün sayısı

(a) 1 05510 30 1500 50 85 30
(b) 1 05510 30 1700 56,66 85 30
(c) 1 26322 ^0~ 2000 66,66 85 30
(d) 1 26322 30 5000 166,66 85 -
(0 2 Yok 30 2550 85 85 -
(g) 24 4857 30 1201,50 40,05 85 30
Toplanı             120 gün

 

6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerinin 2016/Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar:

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı kanun türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

(a)

1

05510

30

2000

(b)

1

05510

30

1647

(d)

1

26322

30

2500

(f)

1

26322

30

1647

(ı)

1

26322

30                          J

2000

(e)

1

Yok

30

1647

(g)

24

4857

30

2500

Toplam

 

 

210

 

 

Bu durumda; 2015/  Mart ayında 26322 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL altında olan sigortalıların prim gün sayıları (30 gün) ile 05510 (60 gün) ve 4857 (30 gün) sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL altında olan sigortalıların gün sayıları toplamı (120 gün) üzerinden desteklen yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Dolayısıyla örneğimizdeki işyeri işverenine 2016 yılı Mart ayında bildirdiği uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılarının gün sayısı toplamı 180 gün olmasına rağmen, azami destek verilecek olan gün sayısı bir önceki yıldaki günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL ve altında olanların toplam gün sayısını geçemeyeceğinden, 120 gün X 3.33 TL = 399,60 TL tutarında asgari ücret desteği verilecektir.

Örnek 42: 2015 Nisan ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

 

Sigortalı

2015 yılı belge türü

2015 yılı
kanun türü

2015 yılı gün sayıları

Toplam SPEK
Tutarı TL

Günlük SPEK
Tutarı TL

Baz
alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a) 1 05510 30 1500 50 85 30
(b) 1 05510 30 1700 56,66 85 30
(c) 1 05510 30 2000 66.66 85 30
(d) 1 15921 30 2000 66,66 85 30
(f) 2 Yok 30 2550 85 85 -
(g) 24 4857 30 1201,50 40,05 85 30
Toplam             150 gün

Sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalının gün sayısı destekten yararlanılacak olan gün sayısının hesabında dikkate alınmayacağından, bu işverenin destekten yararlanabileceği azami gün sayısı 150 gün olacaktır.

Aynı işyerinin 2016 yılı Nisan ayı bildirimlerin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı kanun türü

2016 yılı

Gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Ödenecek prim borcu

Teşvikler Düşüldükten sonra ödenecek prim borcu

(a)

1

05510

30

1647

617,63

535,28

(b)

1

05510

30

1700

637,50

552,50

(c)

1

05510

30

2000

750,00

650,00

(d)

2

Yok

30

2550

816,00

816,00

(e)

24

4857

30

1647

617,63

279,99

Toplam

 

 

120

 

3.438,76

2.833,77

SGDP ne tabi (d) sigortalısı için herhangi bir destek ve teşvik uygulanmayacağından, İşverenin teşvikler düşüldükten sonra ödeyeceği toplam sigorta primi tutarı 2.833,77 TL olarak bulunacaktır.

İşverene ödenecek destek tutarı 120x3,33=399,60 TL dir. Bu durumda işverenin ödeyeceği prim tutarı 2.833,77-399,60=2.434,17 TL olacaktır.

Örnek 43: 2015 Haziran ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

 

Sigortalı 2015 yılı belge türü 2015
yılı kanun türü
2015 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL Günlük SPEK tutarı TL Baz
alınacak günlük SPEK tutarı TL
Uygulamada baz    alınacak olan
sigortalıların gün sayısı
(a) 1 05510 30 1500 50 85 30
(b) 1 05510 30 1700 56,66 85 30
(c) 1 05510 30 2000 66,66 85 30
(d) 1 15921 30 2000 66,66 85 30
Toplam             120 gün

 

Bu işveri için 2016 yılının aynı ayı olan Haziran ayında çalıştırılan sigortalılara ilişkin tablonun aşağıdaki gibi gerçekleştiği varsayıldığında;

 

Sigortalı 2015 yılı belge türü 2015 yılı kanun türü 2015 yılı gün sayıları Toplam SPEK tutarı TL
(a) 1 05510 30 1700
(b) 1 05510 30 1700
(c) 1 05510 30 2000
(e) 1 05510 30 2000
(f) 1 05510 30 2000
Toplam     150  

 

Bu durumda; 2015/Haziran ayında 15921 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL altında olan sigortalının prim gün sayısı (30 gün) ile 05510 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 85 TL altında olan sigortalıların gün sayıları (90 gün) toplamı (120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2015 yılının aynı ayında 15921 Kanun türünden yararlanan sigortalının bilahare işten çıkmış olmasına rağmen, 2016/Haziran ayında hesaplanacak prim gün sayısının hesabında çıkan sigortalının gün sayısı da dikkate alınacaktır. Dolayısıyla 2016 yılının aynı ayında destekten yararlanılacak azami gün sayısı yine 120 gün olacaktır.

4.2. 1/1/2016 Tarihi ve Sonrasında Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve 26322 sayılı kanun türü seçilerek gönderilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılan birlikte değerlendirilmek suretiyle destekten yararlanılmaya ilişkin bulunacak gün sayısının 3,33 rakamı ile çarpılması sureliyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 44: 6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerinin 2016/Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalıların;

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı kanun türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

(a)

1

05510

30

2000

(b)

1

05510

30

1647

(d)

1

26322

30

2500

(f)

1

26322

30

1647

(ı)

1

26322

30

2000

(e)

1

Yok

30

1647

(g)

24

4857

30

2500

Toplam

 

 

210

 

 

2016/Mart ayında;

İşverene verilecek asgari ücret destek tutarı 210 x 3,33= 699,30 TL olacaktır.

Örnek 45: (A) işvereninin 2016/Eylül ayı bildirimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.           

Sigortalı

2016 yılı
belge türü

2016 yılı
kanun türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Ödenecek Prim Tutarı

(a)

1

26322

30

1647

0

(b)

1

26322

30

1647

0

(c)

1

26322

30

1647

0

(d)

1

26322

30

1647

0

(e)

1

26322

30

2000

104,13

Toplam

 

 

150

 

 

 

İşveren 26322 kanun türünden yararlandığı için ve asgari ücretin üstünde ücret ödediği 1 sigortalısı olduğu için ödeyeceği prim tutarı örnekte olduğu gibi 104,13 TL dir. Bu işveren 2016/Eylül ayı için toplam 150 x 3,33 = 499,5 TL destek alması gerekirken, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabileceğinden, 104,13 TL tutarında destek alacaktır.

5. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 6661 sayılı Kanunun uygulanacağı 01.01.2016-31.12.2016 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 1/1/2016 tarihinden önce yapılmış olması ve 2016 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde bu genelgenin 2 numaralı bölümünde açıklanan usul ve esaslar, 1/1/2016 tarihinden sonra yapılmış /yapılacak olması halinde ise yine bu genelgenin "3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş Ve İşlemler" başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.

Bu kapsamda, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, her bir alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları asıl işverenin ve/veya varsa diğer alt işverenlerin prim ödeme gün sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 46-  2015/Mart ayı APHB ile (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

 

Sigortalı

2015 yılı

belge

türü

2015 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutan TL

Günlük SPEK tutan TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

1500

50

85

30

(b)

1

30

1700

56,66

85

30

(c)

1

30

2000

66,66

85

30

(d)

1

30

5000

166,66

85

-

(e)

2

30

2500

83,33

85

-

Toplam

 

 

 

 

 

90 gün

 

2015 Mart ayı APHB ile (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar:

 

Sigortalı

2015 yılı belge türü

2015 yılı gün sayıları

Toplam SPEK
tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak
günlük SPEK
tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(f)

2

30

2550

85

85

-

(g)

24

30

2000

66,66

85

30

Toplam

 

 

 

 

 

30 gün

 

2016/Mart ayı APHB ile (A) asıl işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(k)

1

30

1647

30

(l)

1

30

2000

30

(m)

1

30

2500

30

(n)

1

30

6000

30

(o)

2

30

3000

-

Toplam

 

 

 

120 gün

2016 Mart ayı APHB ile (B) alt işvereni tarafından bildirilen sigortalılar;

Sigortalı

2016 yılı
belge türü

2016 yılı 
Gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(y)

1

30

1647

30

(g)

1

30

2000

30

Toplam

 

 

 

60 gün

Bu durumda;

(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 90 gün olacaktır.

(B) alt işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 30 gün olacaktır.

Örnek 47- 01.01.2016 tarihinde tescil edilen (A) asıl işverenince 2016/Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalılar:

 

Sigortalı

2016 yılı
belge
türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

1500

50

Yok

30

(b)

1

30

3000

100

Yok

30

(c)

1

30

2000

66,66

Yok

30

(d)

1

30

5000

166,66

Yok

30

(e)

2

30

3500

116,66

Yok

-

Toplam

 

 

 

 

 

120 gün


2016/Mart ayı (B) alt işverenince APHB ile bildirilen sigortalılar:

 

Sigortalı

2016 yılı
belge
türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam
SPEK
TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(f)

2

30

2550

85

Yok

-

(g)

24

30

2000

66,66

Yok

30

(h)

35

30

6000

200

Yok

30

Toplam

 

 

 

 

 

60 gün

2016/Mart ayı (C) alt işverenince APHB ile bildirilen sigortalılar;

Sigortalı

2016 yılı
belge
türü

2016 yılı
gün
sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(ı)

1

30

2550

85

Yok

30

(j)

24

30

2000

66.66

Yok

30

Toplam

 

 

 

 

 

60 gün

 

(A) işverenin yararlanabileceği toplam gün sayısı 120 gün,

(B) ve (C) alt işverenlerinin yararlanabileceği toplam gün sayısı 60"ar gün, olacaktır.

Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarım eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirdiği sigortalının Hilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, alt işverenin Kuruma olan yükümlülüklerinden dolayı asıl işverenin müteselsilen sorumluluğunun olması nedeniyle ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir.

Asıl işverenlerin alt işverenleriyle, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

6. İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARALANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Geçici 68 inci maddesinde "4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir." hükmü yer almaktadır.

Bu bakımdan, geçici 68 inci madde kapsamında destekten yararlanan işverenlerin yararlandıkları destek tutarlarının ihale makamlarınca hakedişlerinden kesilebilmesi için, söz konusu destek kapsamında yararlanılan tutar "İdarelerce e-borç sorgulama" ekranından destek tutarının görüntülenmesine kadar ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerince/Sosyal Güvenlik II Müdürlüklerince talep edilmesi halinde ihale makamlarına yazı ile bildirilecek ve buna göre kesinti yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen idarelerden iş alan işverenlere en son aya ait hakedişin ödenmesinde; hakediş/hakedişlerden kesilemeyen asgari ücret destek tutarları önceki aylarda gerçekleşen destek tutarları dikkate alınarak emanet hesaplarına alınır. En son aya ait hakediş tutarının, asgari ücret destek tutarlarını karşılamayacağının anlaşılması halinde bir önceki hakedişten de bu maksatla yeteri kadar kesinti yapılarak emanet hesaplarına alınır.

Hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun "İdarelerce e-borç sorgulama" ekranından görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılır. Emanete alınan tutarlar yararlanılan asgari ücret destek tutarlarından fazla ise bu tutarlar idarelerce işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilir. Borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda ise işverenlere iade edilir.

7. 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINA GİREN SİGORTALILARI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler hakkında maddenin beşinci fıkrasına göre Kanundaki işveren yükümlülüklerini yeniden belirlemeye, Kuruma verilmesi gereken bildirge ve belgeleri birleştirmeye, yapılacak bildirimlerin ve primlerin ödenmesine ilişkin usul ve esasları tespite Kurum yetkili olduğundan 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun Ek 9 uncu maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ" gereğince bu sigortalıların bildirimleri "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge" ile yapılmakta olup işverenlerden ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi alınmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 68 inci maddesi uygulamasından yararlanmasında;

-1/4/2015 tarihinden itibaren ilk defa "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge" vererek müracaat edip 2016 yılında da bu kapsamda sigortalı çalıştırmaya devam edenler hakkında, 2015 yılında aylık prim ve hizmet belgesi alınmadığından, bir önceki yılın aynı ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olup olmadığına bakılmayacak ek 9 uncu madde 1/4/2015 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 2015 yılı Nisan ve sonraki aylarda yapılan müracaatlarda bildirilen beyan gün sayısı ile beyan edilen prime esas günlük kazanç 85,00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacaklardır.

Örnek 48: 15/4/2015 tarihinde 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 30 gün süreyle ve 40,05 TL günlük kazanç üzerinden sigortalı çalıştırmak üzere bildirim yapan işverenin bu sigortalıyı 2016 yılında da çalıştırmaya devam edeceği varsayıldığında, 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında herhangi bir bildirim olmadığından 2015 yılı Nisan ayındaki bildirim yapılan ve prim ödenen 16 gün esas alınarak 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için 16 gün üzerinden 16 x 3,33 = 53,28 TL, 2016 yılının diğer ayları için 30 gün süre ile 30 x 3,33 = 99,9 TL destekten yararlanması sağlanacaktır.

-1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde çalıştırdığı sigortalı için işveren sistemi içinde aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenin 1/4/2015 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde uygulamasına geçmesi halinde 2016 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında destek unsurlarından yararlandırılmasında 2015 yılında aylık prim ve hizmet belgesi verilen ilgili aylara bakılarak karar verilecektir.

Örnek 49: 2007 yılından itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işveren 1/6/2015 tarihinde ek 9 uncu madde kapsamında 30 gün süre ile 42,00 TL günlük prime esas kazanç üzerinden prim ödemek üzere yeni sisteme geçiş yapmıştır. Bu durumda 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında aylık prim ve hizmet belgesine, 2015 yılı Haziran ayı ve sonrasında ise ek 9 uncu madde kapsamındaki gün sayılarına göre işlem yapılacağından işverene 2016 yılındaki her bir ay için 30 x 3,33 = 99,90 TL destek yapılabilecektir.

-İlk defa 1/1/2016 ve sonrasında ek 9 uncu madde kapsamında müracaat eden işverenler hakkında vadesi geçmiş borcun bulunmaması ve cari ay prim borçlarının ödenme zorunluluğu bulunduğundan bu genelgenin "3- 2016 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine

İlişkin İş Ve İşlemler" başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

Örnek 50: 12/2/2016 tarihinde ek 9 uncu madde kapsamında 20 gün süreyle ve 54,9 TL günlük prime esas kazanç üzerinden sigortalı çalıştırmak üzere bildirim yapan işverenin 2016 yılı Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 18 gün takip eden aylar 20 gün olarak dikkate alınacak, bu işveren 2016 yılı Şubat ayında 18 x 3,33 = 59,94 TL, takip eden aylarda 20 x 3,33 = 66,60 TL destekten yararlanabilecektir.

8. ORTAK HÜKÜMLER

8.1. Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır.

Örnek 51- 1/1/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan bir işyerinin çalışanlarının tamamının destekten yararlanabilmesi amacıyla tüm sigortalılarını işten çıkartarak, işyerinin ilk defa faaliyete geçen bir işyeri gibi 2016 yılında yeniden tescil edilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine işyeri dosyası iptal edilerek önceki dosya ile birleştirilecek ve bu işyeri söz konusu destekten yararlandırılmayacaktır. Ayrıca, yeni kurulan bir işyeri gibi 2016 yılındaki yararlanmış olduğu tüm aylara ilişkin destek tutarlarının da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsili gerekecektir.

8.2. Desteğe Esas Gün ve Kazançların Kapsamı

2015 ve 2016 yılının esas alınacak ilgili aylarında, prime esas kazanç miktarında ve prim ödeme gün sayısında değişikliğe neden olacak şekilde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alman bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin, -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

-Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin, 2015 yılı için özel ve kamu sektörü işyeri ayrımı yapılmaksızın 29.02.2016 tarihinden, 2016 yılı için 28.02.2017 tarihlerinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin (S.S.İ.Y.'nin 102. Maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihlerinin 2015 yılı için 29.02.2016, 2016 yılı için 28.02.2017 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 52:

2015 yılı Nisan Ayı

 

Sigortalı

2015 yılı
belge
türü

2015 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan
sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

2500

83,33

85

30

(b)

1

30

2500

83,33

85

30

(c)

1

30

2500

83,33

85

30

(d)

1

30

2000

66,66

85

30

(e)

1

30

2000

66,66

85

30

Toplam

 

 

 

 

 

150 gün

 

2016 yılı Nisan ayı

 

Sigortalı

2016 yılı
belge
türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutan TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

3000

100

Yok

30

(b)

1

30

3000

100

Yok

30

(c)

1

30

3500

116,66

Yok

30

(d)

1

30

5000

166,66

Yok

30

(e)

1

30

3500

116.66

Yok

30

Toplam

 

 

 

 

 

150 gün

 

20.01.2016 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu, yukarıdaki toplu iş sözleşmesine tabi işyerindeki işçilerin ücretlerine 2015 yılı için % 20 zam üzerinden toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasına karar vermiş olması durumunda; yeni toplu sözleşmeye göre 2015 yılı Nisan ayı tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.

2015 yılı Nisan ayı

 

Sigortalı

2015
yılı
belge
türü

2015
yılı
gün
sayıları

Toplam
SPEK
tutarı TL

Toplu iş
Sözleşmesi farkına göre yeni ücret (%20)

Toplu iş sözleşmesi sonrası Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada
baz alınacak
olan
sigortalıların
gün sayısı

(a)

1

30

2500

3000

100

85

0

(b)

1

30

2500

3000

100

85

0

(c)

1

30

2500

3000

100

85

0

(d)

1

30

2000

2400

80

85

30

(e)

1

30

2000

2400

80

85

30

Toplam

2016 yılının aynı ayında destek ten yararlanılacak gün sayısı

60 gün

 

Buna göre, toplu iş sözleşmesi gereği oluşan fark ücretler ilişkin oldukları ayın prime esas kazancına dahil olduğundan, yeni duruma göre daha önce destekten yararlanılan (a), (b) ve (c) sigortalılarının, günlük prime esas kazanç tutarı 85 TL'nin üzerine çıktığından, bu sigortalıların gün sayıları, 2016 yılı Nisan ayında destekten yararlanılacak tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır. Görüldüğü üzere toplu iş sözleşmesi yapılmadan önce 2016 yılı Nisan ayında destekten yararlanılacak gün sayısının hesabında 2015 yılının aynı ayındaki 150 gün esas alınırken, toplu iş sözleşmesinden sonra bu sayı 60 güne düşmüştür.

52 numaralı örnekteki karara göre verilen belgelerin işleme alınma tarihinin 29.02.2016 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki gün ve kazanç tutarları asgari ücret destek hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 53: 2016 yılında tescil edilmiş bir işyerinde, 30.06.2016 tarihinde işten çıkartılan A sigortalısının Ankara îş Mahkemesinde açtığı dava sonucunda, 03.01.2017 tarihinde işe iadesine karar verilmiştir. Bu karara göre işe başlatılan A sigortalısı için işveren iş akdinin feshedildiği ayı takip eden 2016 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için S.S.İ.Y.'nin 102 maddesine göre verilen ek/asıl bildirgeleri nedeniyle belirtilen aylar için asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için bu karara ilişkin düzenlenecek belgelerin 28.02.2017 tarihine kadar işleme alınması gerekmektedir.

8.3. Devir, İntikal ve Adres Değişikliklerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılması

Bilindiği gibi işyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda işyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Öte yandan adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi "adres değişikliği" seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

8.4. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmaması Gerektiği Tespit Edilen İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerden Yararlanma Durumları

Bilindiği üzere, ilgili aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tamamının yasal süresi içinde ödenmemesi halinde;

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri ile ikinci fıkrasında ve anılan Kanunun Ek 2 nci maddesinde,

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında, geçici 10 ve geçici 15 inci maddelerinde,

yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerin tespitin yapıldığı işyerinden 2016/Ocak ila Aralık aylan arasında asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün bulunmamakta olup, bu aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılmış olması halinde yararlanılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Bu durumda, 5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerden, ilgili aylarda yararlanılan asgari ücret desteğinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi halinde, ilgili aya ilişkin işverence ödenmesi gereken primler yasal süresinde eksik ödenmiş olacağından asgari ücret desteğinin geri alınacağı ilgili aylarda yasal süresi içinde ödeme şartına bağlı olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılmasına imkan bulunmaması nedeniyle, ilgili aylarda yararlanılan sigorta primi teşvik, destek ve indirim tutarları işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

8. 5. Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim borçlarına mahsup veya iade edilmesi

Bu genelgenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre bulunacak asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.02.2017 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin Kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, alacaklı tutar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.

8.6. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak için başvuru şartı

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci Maddesinde öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

9. YARARLANILAN DESTEK TUTARLARININ HAZİNEDEN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İşverenlerin yararlanmış olduğu destek tutarlarının Hazineden tahsiline ilişkin usul ve esaslar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yerine getirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

Ekler:
Ek-1 Uzun vadeli sigorta kolları uygulanan belge türü
Ek-2 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine

DAĞITIM
Gereği:                                                               Bilgi:
- Merkez ve taşra teşkilatına                               - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 

EK:1

UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR İÇİN:
BELGE NO: BELGE TÜRLERİ:
1 NOLU BELGE: HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL)
4 NOLU BELGE: YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANAR
5 NOLU BELGE: YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALİŞANLAR
6 NOLU BELGE: YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR
13 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER
14 NOLU BELGE: LİBYA'DA ÇALIŞANLAR
20 NOLU BELGE: İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER
24 NOLU BELGE: HARP MALÛLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÛLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR
28 NOLU BELGE: 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR
29 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
30 NOLU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
31 NOLU BELGE: HARP MALÛLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÛLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KİSA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
32 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
33 NOLU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
34 NOLU BELGE: HARP MALÛLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÛLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
35 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
36 NOLU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
37 NOLU BELGE: HARP MALÛLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÛLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

 

 

EK:2

5018 SAYILI KAMU MALİYE YÖNETİM VE KONTROL KANUNU EKİNDEKİ (II), (III), (IV) SAYILI CETVELLERDEKİ KURUM VE KURULUŞLAR

(II) SAYILI CETVEL : ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİ

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

SIRA NO: KURUM UNVANI:

1

Yükseköğretim Kurulu

2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (1)

3

İstanbul Üniversitesi

4

İstanbul Teknik Üniversitesi

5

Ankara Üniversitesi

6

Karadeniz Teknik Üniversitesi

7

Ege Üniversitesi

8

Atatürk Üniversitesi

9

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

10

Hacettepe Üniversitesi

11

Boğaziçi Üniversitesi

12

Dicle Üniversitesi

13

Çukurova Üniversitesi

14

Anadolu Üniversitesi

15

Cumhuriyet Üniversitesi

16

İnönü Üniversitesi

17

Fırat Üniversitesi

18

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

19

Selçuk Üniversitesi

20

Uludağ Üniversitesi

21

Erciyes Üniversitesi

22

Akdeniz Üniversitesi

23

Dokuz Eylül Üniversitesi

24

Gazi Üniversitesi

25

Marmara Üniversitesi

26

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

27

Trakya Üniversitesi

28

Yıldız Teknik Üniversitesi

29

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

30

Gaziantep Üniversitesi

31

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

32

Adnan Menderes Üniversitesi

33

Afyon Kocatepe Üniversitesi

34

Balıkesir Üniversitesi

35

Celal Bayar Üniversitesi

36

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

37

Dumlupınar Üniversitesi

38

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

39

Gebze Teknik Üniversitesi

40

Harran Üniversitesi

41

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

42

Kafkas Üniversitesi

43

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

44

Kırıkkale Üniversitesi

45

Kocaeli Üniversitesi

46

Mersin Üniversitesi

47

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

48

Mustafa Kemal üniversitesi

49

Niğde Üniversitesi

50

Pamukkale Üniversitesi

51

Sakarya Üniversitesi

52

Süleyman Demirel Üniversitesi

53

Bülent Ecevit üniversitesi

54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

55

Galatasaray Üniversitesi

56

Ahi Evran Üniversitesi

57

Kastamonu Üniversitesi

58

Düzce üniversitesi

59

Mehmet Akif Ersoy üniversitesi

60

Uşak Üniversitesi

61

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

62

Namık Kemal Üniversitesi

63

Erzincan Üniversitesi

64

Aksaray Üniversitesi

65

Giresun Üniversitesi

66

Hitit Üniversitesi

67

Bozok Üniversitesi

68

Adıyaman Üniversitesi

69

Ordu Üniversitesi

70

Amasya Üniversitesi

71

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

72

Ağrı Dağı Üniversitesi (1)

73

Sinop Üniversitesi

74

Siirt Üniversitesi

75

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

76

Karabük Üniversitesi

77

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

78

Çankırı Karatekin Üniversitesi

79

Artvin Çoruh Üniversitesi

80

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

81

Bitlis Eren Üniversitesi

82

Kırklareli Üniversitesi

83

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

84

Bingöl Üniversitesi

85

Muş Alparslan Üniversitesi

86

Mardin Artuklu Üniversitesi

87

Batman Üniversitesi

88

Ardahan Üniversitesi

89

Bartın Üniversitesi

90

Bayburt Üniversitesi

91

Gümüşhane Üniversitesi

92

Hakkari Üniversitesi

93

Iğdır Üniversitesi

94

Şırnak Üniversitesi

95

Tunceli Üniversitesi

96

Yalova Üniversitesi

97

Türk-Alman Üniversitesi

98

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

99

Bursa Teknik Üniversitesi

100

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

101

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

102

Necmettin Erbakan Üniversitesi

103

Abdullah Gül Üniversitesi

104

Erzurum Teknik Üniversitesi

105

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

106

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

107

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

108

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

109

İskenderun Teknik Üniversitesi

110

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

111

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER (1)(2)(3)(4)(5)

 

SIRA NO:

KURUM UNVANI:

1

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

2

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3

Atatürk Araştırma Merkezi

4

Atatürk Kültür Merkezi

5

Türk Dil Kurumu

6

Türk Tarih Kurumu

7

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9

Türkiye Bilimler Akademisi

10

Türkiye Adalet Akademisi

11

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12

Karayolları Genel Müdürlüğü

13

Spor Genel Müdürlüğü (4)

14

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16

Orman Genel Müdürlüğü

17

Vakıflar Genel Müdürlüğü

18

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

19

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

20

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

21

Türk Akreditasyon Kurumu

22

Türk Standartları Enstitüsü

23

Türk Patent Enstitüsü

24

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

25

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

26

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

27

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (5)

28

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

29

Kamu Denetçiliği Kurumu

30

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(3)

31

Meslekî Yeterlilik Kurumu(3)

32

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

33

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

34

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

35

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

36

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

37

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

38

Türkiye Su Enstitüsü

39

Türkiye ilaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

40

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

41

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

 

(III) SAYILI CETVEL (4)

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 

SIRA NO:

KURUM UNVANI:

1

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3

Sermaye Piyasası Kurulu

4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6

Kamu ihale Kurumu

7

Rekabet Kurumu

8

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

(IV) SAYILI CETVEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

 

SIRA NO:

KURUM UNVANI:

1

Sosyal Güvenlik Kurumu

2

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 

Genelgenin aslı için tıklayınız 

(11.02.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM