GÜNCEL MEVZUAT
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 23 Ağustos 2015 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29454

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TEKNİK
KARŞILIKLARINA VE BU KARŞILIKLARIN YATIRILACAĞI
VARLIKLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Destek hizmetleri: İlgili mevzuat ile tanımlanan hizmetleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Müsteşarlık, belirli branşlar ve/veya teminatlar için asgari maktu muallak tazminat tutarı belirleyebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İkramiyeler ve indirimler cari hesap dönemi içinde lehtar veya sigortalının lehine tahakkuk etmiş ve ödenmiş ya da ödenecek tüm tutarları kapsar. Bu ödeme, sigortalının ilerideki primlerinden indirim veya matematik karşılıklarında artırım yapılarak ya da nakden gerçekleştirilir. Şirketler, taahhütte bulundukları ikramiye ve indirime ilişkin esasları sözleşmede belirtmek zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Kredi kartı bloke hesapları (bireysel emeklilik katkı payları hariç),”
“n) Kira sertifikaları,”
“o) Müsteşarlıkça belirlenecek kalkınma bankalarınca ihraç edilen borçlanma araçları.”
“(7) Şirketler, matematik karşılıkları ikinci fıkranın (k) ve (l), kâr payı verilen hayat grubu sigortalarına ilişkin teknik karşılıkları ikinci fıkranın (d), (i) ve (m) bentlerinde belirtilen varlıklara yatıramaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) Teminat olarak alınan hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat, nakit ve dövizler ile banka teminat mektupları ve yapılan kefalet sigortası bedelleri düşülmek üzere banka ve benzeri kurumsal aracılardan alacakların brüt teknik karşılıkların %20’sini, diğer aracılardan alacakların ise brüt teknik karşılıkların %5’ini aşan kısmı,”
“ğ) Poliçe mukabili ikrazlar ile kredi kartı bloke hesapları hariç, teminat olarak alınan hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat, nakit ve dövizler ile banka teminat mektupları ve yapılan kefalet sigortası bedelleri düşülmek üzere aracılık yapan bankalardan alacaklar ile (g) bendine göre bir aracıdan olan alacağın teknik karşılıklara karşılık olarak kabul edilmeyen kısmı hariç, esas faaliyetlerden alacakların brüt teknik karşılıkların %25’ini aşan kısmı,”
“(10) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar çerçevesinde bu Yönetmelikte geçen oran ve tutarları %50’sine kadar (%50 dâhil) artırabilir veya azaltabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2007

26606

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/10/2007

26674

2-

28/7/2010

27655

3-

17/7/2012

28356

 

(24.08.2015)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM