GÜNCEL MEVZUAT
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği, Seri No:2 - MuhasebeTR

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği, Seri No:2

15 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26553

 

Maliye Bakanlığından:

 

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ

ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 2

 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde (Seri no:1) (1) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             1. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün altıncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve yedinci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "—İthal edilecek alkollü içkiler (bira hariç) ve tütün mamullerinde yurtdışı üretim mahallinde bandrol uygulanması, ithal edilecek birada yurtdışı üretim mahallinde kodlanmış etiket yapıştırılması,"

             "—Bu işlemlere ilişkin kayıtların Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılarak saha denetimlerinde sistemin bir parçası olan mobil cihazlarla denetlenmesine olanak sağlayacak şekilde sistemin kurulumu ve işletilmesi"

             2. Tebliğin (1) numaralı "Giriş" bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ), bu Tebliğin uygulanmasında seri üretim yapmayan üretici ve/veya ithalatçı kapsamındadır."

             3. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ürün İzleme Sistemi (ÜİS): Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; üretilen veya ithal edilen tütün mamullerinin ve 20 cl ve daha büyük iç ambalajlı alkollü içkilerin işaretlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kurulan merkezi bilgi sistemine aktarılması ve mobil cihazlarla saha denetimine olanak sağlanması işlemlerinin bütünüdür."

             4. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünde üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "Kodlanmış Etiket: İthal edilecek bira üzerine yurt dışı üretim mahallerinde yapıştırılacak olan üzerine kod basılı etikettir."

             5. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yurtiçinde üretilen biraya uygulanacak kod ve ithal edilecek biraya yurtdışı üretim mahallinde uygulanacak olan kodlanmış etiket bandrol hükmündedir."

             6. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün sekizinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sistem Kılavuzu: Ürün İzleme Sisteminin kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kurulumu ve işletimi süresince yetkili firma, üreticiler ve ithalatçı firmaların sorumluluklarını, sistemin kurulumu ve uygulanmasını açıklayan, asıl ve eklerden oluşan, Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanmış belgedir."

             7. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün onuncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Seri üretim yapmayan işletmeler ve/veya yurt dışı üretim mahallinde yapıştırılmak şartı ile ithal edilen ürünlerin ithalatçıları tarafından, aktive edilmiş olarak teslim alınan bandrolün/kodlanmış etiketin ürün üzerine yapıştırılmasıdır."

             8. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün onyedinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ayrıca, seri üretim yapmayan işletmelere ve ithal edilecek ürünlere yurtdışı üretim mahallinde uygulanmak üzere ithalatçılara, beyan edilen ürün tiplerine göre, teslim edilecek bandrollerde/kodlanmış etiketlerde yer alan bilgilerin yetkili firma tarafından merkezi bilgi sistemine aktarılması da aktif hale getirilme hükmündedir."

             9. Tebliğin (2) numaralı "Kullanılan Terimler" bölümünün yirmibirinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ürün izleme sistemi kurmaya, işletmeye, aktive edilmiş veya aktive edilmemiş bandrolleri/kodlanmış etiketleri üreticilere/ithalatçılara teslim etmeye, sistemdeki verileri Gelir İdaresi Başkanlığına aktarmaya yetki verilmiş firma olduğunu gösteren belgedir."

             10. Tebliğin (3.1.2) numaralı "Sistemin Devreye Alınması ve İşletilmesi" bölümünün birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "24 Temmuz 2007 tarihinden itibaren ÜİS dışında tütün mamulleri ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı yapılamayacaktır."

             "Yetkili firma tarafından seri üretim tesislerinde sistemin devreye alınmasına yönelik işlemlerin 24 Temmuz 2007 tarihine kadar tamamlanması ve üreticilerin de bu sistemi kullanmaları zorunludur. Sistemin devreye alınma süreci 20 Haziran 2007 tarihinden itibaren başlayacak olup, sistem kurulacak her üreticiye sistem kılavuzuyla birlikte, sistemin planlanan devreye alınış tarihi konusunda bilgi verilecektir. Yetkili firma tarafından, sistem bileşenlerinde yapılacak son uyarlama ve hassas ayarların tamamlanması ile birlikte üreticiye devreye alınma belgesi verilecektir. Devreye alınma belgesi verilen üreticiler, bu belgede belirtilen tarihten itibaren sistemi kullanmaya başlamak zorundadır."

             11. Tebliğin (3.2.2) numaralı bölümünün başlığı, "Bandrollerin, Kodların Uygulanması İçin Güvenlikli Mürekkep Kartuşlarının, Kodlanmış Etiketlerin Talep ve Teslim Edilmesi" olarak değiştirilmiştir.

             12. Tebliğin (3.2.2) numaralı bölümünün birinci ve ikinci paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Seri üretim yapan tütün mamulleri veya alkollü içkilerin üreticileri talep ettikleri bandrol ve/veya kod miktarını yazılı olarak yetkili firmaya bildireceklerdir. Yetkili firma, talep edilen miktarda bandrolü ve/veya kodların uygulanması için güvenlikli mürekkep kartuşunu basım merkezinde talep tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edecektir."

             "Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithal edecekleri ürünlere yurtdışı üretim mahallinde bandrol/kodlanmış etiket uygulatmayı talep eden ithalatçılar ürün tipine göre aktive edilmiş bandrol/kodlanmış etiket taleplerini yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir. Yetkili firma talep tarihinden itibaren bir ay içinde, talep edilen miktarda aktive edilmiş bandrolü/kodlanmış etiketi basım merkezi ile İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde teslim edecektir."

             13. Tebliğin (3.2.3) numaralı "Bandrol ve Kod Uygulaması Bedelleri" bölümünün ikinci paragrafında bulunan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

7

İthal edilecek bira paketleme birimi için yurt dışında uygulanacak olan kodlanmış etiket

0,00430

8

Yurt dışı üretim mahallinde tütün ürünlerine uygulanacak olan bandrol

0,00570

9

Yurt dışı üretim mahallinde alkol ürünlerine uygulanacak olan bandrol

0,02875

                                                                                                                                                                               

             "2008 ve sonraki yıllarda teslim edilecek olan bandrol/kodlanmış etiket ve uygulanacak kodların bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl için belirlenen yıllık ÜFE oranında artırılacak ve bir yıl süresince uygulanacaktır. Yıllık fiyat artışı ait olduğu yılın 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır."

             14. Tebliğin (3.2.5) numaralı "Bandrol ve Kodların Kullanılması" bölümünün ikinci paragrafının sonuna parantez içi ifade eklenmiş, altıncı ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(Bu uygulama sert paketler için 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olup, bu tarihten önce sert paketlere aktive edilmiş bandrol yapıştırılacaktır.)"

             "Birada, ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması durumunda kutunun altına kodlama/kodlanmış etiket uygulaması yapılacaktır."

             "Bandroller geri besleme hariç ikinci defa kullanılmayacaktır ve hiçbir şekilde ikinci defa ürün üzerine yapıştırılmayacaktır."

             15. Tebliğin (3.2.6) numaralı "Bandrollerin ve Mürekkep Kartuşlarının Güvenliği" bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Seri üretim yapmayan işletmelere veya ithalatçılara, basım merkezi, İzmir ve Mersin tesislerinde teslimine,"

             16. Tebliğin (3.2.8) numaralı "Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler" bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafı kaldırılmıştır.

             "Aktive edilmiş bandrol fireleri ürün özelliklerine göre gruplara ayrılarak, aktive edilmemiş bandrol fireleri ise tek bir grup olarak örneği yetkili firma tarafından sağlanacak olan kutularda muhafaza edilecektir. Ayrıca, bu bandroller bir ürüne uygulanmış ise bu ürünlerin stok saklama birimleri (SKU) ve üretim tarihleri de aylık olarak listelenecektir. Bandrol firelerine ilişkin kutular ve listeler firmalar tarafından takip eden ayın onuncu gününe kadar yetkili firmaya teslim edilecektir."

             17. Tebliğin (4) numaralı "Bakım ve Onarım" bölümünün birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yetkili firma, ÜİS’nin tüm bileşenlerinin bakım ve onarımından sorumludur. Kötü kullanım veya sistem kılavuzuna uyma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle ortaya çıkan bakım ve onarım ihtiyaçlarını üreticiler karşılayacaktır. Üreticiler kendi tesislerinde kurulmuş olan sistem bileşenlerinin güvenliğinden sorumludur. Sistem bileşenlerinin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde üreticiler tarafından, bu durumun ispatlayıcı belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili firmaya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Yetkili firma, zayi olan sistem bileşenlerini kendisine yapılan bildirimden itibaren on beş gün içinde üreticilere teslim etmek ve kullanımını sağlamakla sorumludur."

             "Yetkili firma, kendisine yapılan her bir arıza bildirimini en fazla 2 saat içinde cevaplandıracaktır. Arıza bildirimi üzerine yapılacak ilk araştırma sonucunda sorunun giderilmesi için ilgili tesise bir uzmanın gönderilmesinin gerekmesi halinde yetkili firma, kendisine yapılan tüm arıza bildirimlerinden itibaren en fazla 8 saat içinde gerekli uzmanın ilgili tesiste olmasını sağlayacaktır."

             18. Tebliğin (6) numaralı "Banka Teminat Mektubunun Verilmesi" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri (bira dahil) en az bir aylık ortalama bandrol ve kod taleplerinin bedeli tutarında banka teminatı mektubunu, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye vereceklerdir."

             Tebliğ olunur.

 

————————

1  17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(15.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM