GÜNCEL MEVZUAT
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ , Sıra No: 44 - MuhasebeTR

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ , Sıra No: 44

15 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26553

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

YORUMLARI HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 44

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlarının yürürlüğe konulmasıdır.

             (2) Adı geçen Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) "TFRS Yorum 1 – Hizmetten Çekme (Yedeğe Çekme), Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler" (Ek/1), "TFRS Yorum 2 – Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar" (Ek/2), "TFRS Yorum 4 – Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi" (Ek/3), "TFRS Yorum 5 – Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar" (Ek/4), "TFRS Yorum 6 – Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler – Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler" (Ek/5), "TFRS Yorum 7 – TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması" (Ek/6), "TFRS Yorum 8 – TFRS 2’nin Kapsamı" (Ek/7), "TFRS Yorum 9 – Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi" (Ek/8), "TFRS Yorum 10 – Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü" (Ek/9), "TFRS Yorum 11 – Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler" (Ek/10) Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlarının kapsamı ekli TFRS Yorumları metinlerinde yer almaktadır.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/07/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/02/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             (a) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

             (b) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

             (c) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul onayı ile kamuoyuna duyurulan metni,

             ifade eder.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

EK 1-TFRS YORUM

EK 2-TFRS YORUM

EK 3-TFRS YORUM

EK 4-TFRS YORUM

EK 5-TFRS YORUM

EK 6-TFRS YORUM

EK 7-TFRS YORUM

EK 8-TFRS YORUM

EK 9-TFRS YORUM

EK 10-TFRS YORUM

(15.06.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM