GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Banka Kartları Hk.) (GÜNCELLENDİ) - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Banka Kartları Hk.) (GÜNCELLENDİ)

06 Aralık 2013 (GÜNCELLENDİ)

Maliye Bakanlığından:

 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (BANKA KARTLARI HK.)

(SIRA NO:...)

1. Giriş

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerine dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Dayanak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin son fıkrasında “Maliye Bakanlığı düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye... yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, bankacılık kartları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen teslim ve hizmet ifaları ile ilgili olarak 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanılması mecburi kılınan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri ve banka POS belgelerinin aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde birleştirilmesi uygun görülmüştür.

...

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

(07.12.2013)

GÜNDEM