GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2007/36 (Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşların Borç. Hk) - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2007/36 (Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşların Borç. Hk)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

        SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-359838                         11/05/2007 KONU:Büyükşehir belediyeleri, belediyeler

           ve bunlara bağlı kuruluşların borçları                                                              

 

 

G E N E L G E

2007-36

 

        

 

I – GENEL AÇIKLAMALAR

 

Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarih, 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5568 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 7 nci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen geçici 5 inci maddede;

 

“Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşların, 31/12/2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile  5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında taksitlendirilmiş bulunan veya taksitlendirilecek borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların % 40’ını geçmemek üzere, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine bu maddede geçen % 40 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî orana yükseltmeye ve kesintilerin alacaklı kuruluşlara dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”,

 

Aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen geçici 6 ıncı maddede de;

 

“Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların, 31/12/2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçları ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında taksitlendirilmiş bulunan veya taksitlendirilecek borçlarına karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların % 40’ını geçmemek üzere, alacaklı idarelerin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir.

 

          Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine bu maddede geçen % 40 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî orana yükseltmeye ve kesintilerin alacaklı kuruluşlara dağılımına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

         Bu bağlamda, 27.02.2007 tarih, 26447 sayılı Resmi Gazetede; 13.02.2007 tarih ve 2007/11723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki, “Genel Bütce  Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas Ve Usuller” yayımlanmıştır.

 

Buna göre, anılan Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine istinaden Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile  Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların 31.12.2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve Kurumumuzca,  6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili gereken  borçlarının bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından alacaklı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin talebi üzerine, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılmak suretiyle tahsili mümkün bulunmakta olup uygulamaya ilişkin yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

II-KAPSAMA GİREN KURULUŞLAR

 

5568 sayılı Kanunun 7 nci ve 9 ncu maddelerinde, kapsama dahil olan kuruluşlar belirtilmiş olup, Kurumumuza borcu olan büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar kapsama girmektedir.

 

Bağlı kuruluşların tespit edilmesi amacıyla, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerden 5568 sayılı Kanun kapsamına giren kendilerine bağlı kuruluşların (tüzel kişilerin) hangileri olduğunun yazılı olarak sorulması ve alınacak cevaba göre bağlı kuruluşların tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, büyükşehir belediyelerine ve belediyelere ait şirketlerin borçlarının bu kanun kapsamında tahsili mümkün bulunmamaktadır.

 

III- KAPSAMA GİREN BORÇLARIN TÜRÜ VE DÖNEMİ

 

Kanunda, borç türü bazında bir ayrıma gidilmediğinden, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve  bunlara bağlı  kuruluşların Kurumumuza olan her türlü borçları 5568 sayılı Kanun kapsamına girmektedir.

 

 Bu bağlamda;  sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, tasarrufu teşvik kesintisi ve katkı payları, konut edindirme yardımı, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, kira borçları, sosyal yardım zammı, icra takip masrafları ve diğerleri ile bu borçlara ilişkin hesaplanacak gecikme cezası, gecikme zammı, faiz ve diğer fer’ileri 5568 sayılı Kanun kapsamına alınacaktır.

 

Yine, kesinti kapsamına girecek borçların tespitinde, söz konusu geçici maddeler  kapsamındaki borçlu kuruluşların, 31/12/2006 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borçları dikkate alınacaktır.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

(11.05.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM