GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 57 - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 57

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 57

Konusu : 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

Tarihi : 28/01/2013

Sayısı : VUK .57 / 2013.02

İlgili Olduğu Madde : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.

1.GİRİŞ

1.1. 7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınmasına yönelik açıklamalar ve süre uzatımı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN ŞİRKETLER VE OSB TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN KAPSAMI;

Tebliğin 3. Bölümünde;

"3.1. Bilgi verme zorunluluğunun başladığı gün olan 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle;

a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişilikleri,

b. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketler,

Bu Tebliğin konusunu teşkil eden abone bilgileri ile tüketim bilgilerini belirlenen format ve standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığına göndermek zorundadırlar.

3.2. Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, elektrik ve doğalgaz dağıtım lisansı alan şirketler ve OSB tüzel kişilikleri de bu kapsamda söz konusu bilgileri belirlenen format ve standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığına göndermek zorundadırlar." hükmü yer almaktadır."

2.1. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik veya doğalgaz dağıtım lisansı alan ve aldıkları elektrik veya doğalgazı dağıtım hatlarını kullanarak nihai tüketiciye satan tüm şirketler veya OSB tüzel kişilikleri bu Tebliğ kapsamındadır.

2.2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan elektrik veya doğalgaz dağıtım lisansı almamış ancak çeşitli kaynaklardan elektrik veya doğalgaz temin edip elektrik veya doğalgaz dağıtım hatlarını kullanarak nihai tüketiciye satan şirketler veya OSB tüzel kişilikleri de bu Tebliğ kapsamındadır.

3. BTRANS ARACILIĞIYLA GÖNDERİLECEK BİLGİLER;

3.1. Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen şirketler veya OSB tüzel kişilikleri nihai tüketiciye sattıkları elektrik veya doğalgaza ilişkin tüm abone bilgilerini (mesken-işyeri-diğer) BTRANS aracılığıyla göndereceklerdir.

3.2. Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen şirketler veya OSB tüzel kişilikleri işyerleri için nihai tüketiciye sattıkları elektrik veya doğalgaz tüketim bilgilerini BTRANS aracılığıyla göndereceklerdir.

4. ELEKTRONİK ORTAMDA SORGULAMA;

4.1. Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen şirketler veya OSB tüzel kişilikleri 01.01.2013 tarihinden itibaren işyerleri için elektrik veya doğalgaz aboneliği yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin;

- Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası ile
- Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası ile
Gelir İdaresi Başkanlığının https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp adresinde yer alan GİRİŞ ekranından kendilerine verilen şifre ile giriş yaparak elektronik ortamda sorgulama yapabileceklerdir.

4.2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156. Maddesinde ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerler işyeri olarak tanımlanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun gerçek usulde zirai kazancın tespitine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla yukarıda işyeri olarak sayılan tarla, bağ, bahçe, çiftlik ve hayvancılık tesisleri gibi yerlere elektrik ve doğalgaz aboneliği tesis işlemleri yapılırken mükellefiyet bilgilerinin sorgulamasına gerek bulunmamaktadır.

4.3. Tüzel kişilerin elektrik veya doğalgaz abonelik talep etmeleri halinde vergi kimlik numaralarının bulunması zorunlu olup sorgulamaların bu vergi kimlik numaraları üzerinden yapılması gerekmektedir.

4.4. İşyerleri için elektrik veya doğalgaz aboneliği talep edilmesi halinde sayaç takılmadan önce yapılan tesisat işlemlerinde vergi mükellefiyeti sorgulaması yapılmaması, sayaç takılarak elektrik veya gaz tüketimine başlama aşamasındaki abonelik işlemlerinde vergi mükellefiyeti sorgulamasının yapılması gerekmektedir.

5. ULUSAL ADRES NUMARASI;

5.1. Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen şirketler veya OSB tüzel kişilikleri abonelik tesis edilecek olan gayrimenkule ilişkin Ulusal Adres Veri Tabanına kayıtlı 10 rakamdan oluşan adres numarasına yer vermeleri gerekmektedir. Adres numaralarına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından (https://adres.nvi.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

5.2. Elektrik veya doğalgaz aboneliği tesis edilecek olan gayrimenkulle ilgili çeşitli nedenlerle (site, baz istasyonu vb.) ulusal adres veri tabanında kayıtlı adres numarası bulunmayan yerlerle ilgili abonelik tesislerinde adres numarası alanına 10 rakamlı 1111111111 olarak yazılmalıdır. Bu durumda açık adreslerin mümkün olduğu kadar doğru girilmesi gerekmektedir. Adres numarası olan bir gayrimenkul için 10 rakamlı 1111111111 yazılmayacaktır.

6. DASK POLİÇE NUMARASI;

6.1. Meskenler için elektrik aboneliğinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçe numarası girilmesi zorunlu alan olarak belirlenmiş olup ticari veya sanayi gibi aboneliklerde varsa DASK poliçe numarasının yazılması yoksa DASK poliçe numarası alanına 8 adet 11111111 yazılması gerekmektedir.

6.2. Doğalgaz aboneliklerinde mesken veya diğer aboneliklerde DASK poliçe numarası varsa girilmesi yoksa DASK poliçe numarası alanına 8 adet 11111111 yazılması gerekmektedir.

7. SÜRE UZATIMI;

Bilindiği üzere Tebliğin 6.4. bölümünde "1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik bilgilerinin Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacak format ve standartlar doğrultusunda 31 Ocak 2013 tarihi saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) gönderilmesi gerekmektedir." hükmü yer almaktadır.

Ancak, ilgili üst kuruluş ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 31 Ocak 2013 tarihi saat 24:00'e kadar gönderilmesi gereken "1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik bilgilerinin" gönderilme süresi 14 Şubat 2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

8. SONUÇ;

Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik bilgilerinin Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) duyurulacak format ve standartlar doğrultusunda 14 Şubat 2013 tarihi saat 24.00'e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) gönderilmesi gerekmektedir

Duyurulur.

 

EK-1 Btrans şifre talep yazı örneği

EK-2 İnternet vergi dairesi şifre talep yazı örneği

 

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

 

(30.01.2013)

GÜNDEM