GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92) - MuhasebeTR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92).

 31 Temmuz 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28370

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 92)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çakmak ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(2) 9613.80 tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diğer çakmak ve ateşleyiciler” ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın (yakıt hazneleri ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil eşya hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(3) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dâhil yakıt haznelerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(4) 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(5) 96.13 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

Yetki

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

(31.07.2012)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM