GÜNCEL MEVZUAT
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2) - MuhasebeTR

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2).

 Bu Tebliğle, 03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. “Kapsam” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafta yer alan “20 nci maddesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi” ibaresi eklenmiştir.

“6287 sayılı Kanunun(1) 15 inci maddesiyle 04/11/1981 tarih  ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

2. “1.5. Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümün sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması gerekmektedir. Zikredilen alanların haricinde yapılacak harcamalar ile eğitim görevlisi olmayan personele yapılan ödemeler amaca yönelik harcama sayılmaz.

Harcama şartının yerine getirilmesinde dikkate alınacak yıllık brüt gelir, vakfa yapılan bağışlar ile vakfın iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler de dahil vakfın tüm gelirlerini ifade etmektedir.

3. “1.7. Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarınca yapılacak inceleme” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.7. Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme

Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde, vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın faaliyet süresine bağlı olarak beş yılı aşmamak ve bir yıldan az olmamak üzere incelemeye başlama tarihine tekaddüm eden faaliyet ve çalışmaları Bakanlık tarafından incelenir.

Bakanlık tarafından yapılan incelemede; vakfın faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve bu Genel Tebliğ ile belirlenen diğer şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir.”

4. “1.7. Maliye Bakanlığınca yapılacak inceleme” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

1.8. Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıfların durumu

Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıfların yukarıda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartları da taşımaları halinde bu vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilecektir.

- Resmi senetlerinde, amaçlarının münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi olduğunun açık bir şekilde yazılı olması ve başka amaca yer verilmemiş olması,

- Resmi senetlerinde, yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün amacına yönelik olarak harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda bu koşulun fiilen yerine getirilmiş olması,

- Maliye Bakanlığınca yapılan incelemede bu şartların sağlandığının tespit edilmiş olması

gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan vakıflara ilişkin liste www.gib.gov.tr adresinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.”

5. “2. Vergi muafiyetinden yararlanmada usul” başlıklı bölümde yer alan “3-Kuruldukları tarihten başvuru tarihine kadarki süre içinde” ibaresi “ 3-Son beş yıl içinde” şeklinde değiştirilmiş ve anılan bölünün son paragrafının birinci cümlesinden sonra gelen kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları Maliye Bakanlığınca incelenir.  İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporunun da olumlu olması halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu konudaki görüşünü içeren bir yazı ile Bakanlar Kurulundan vergi muafiyeti kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

6. “3.2. gönderilecek mali tablolar ve raporlar” kısmına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Vakfa ait iktisadi işletme bulunması halinde bunlara ait bilanço ve gelir tablolarının da gönderilmesi zorunludur.

7. “3.3. Fon oluşturulması” başlıklı bölümün birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflarda 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartların sağlanması açısından yıllık brüt gelirin en az dörtte üçünün elde edildiği yıl içinde amaçlara harcanması gerektiği tabiidir.”

Tebliğ olunur.

(1) 11/04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(20.07.2012)

GÜNDEM