GÜNCEL MEVZUAT
Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) - MuhasebeTR

Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130)

13 Mart 2012 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28232
 

Sermaye Piyasası Kurulundan :

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YATIRILAN

TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİ

(SERİ: V, NO: 130)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde portföy yönetim şirketlerince Kurul adına verilen teminatların yatırılmasına ve serbest bırakılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 30 uncu maddesinin (f) bendi ve 31 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

b) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ç) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,

d) Asgari ödenmiş sermaye tutarı: Kurulun Seri:V, No: 59 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ve her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenen tutarı,

e) Seri:V, No:59 sayılı Tebliğ: 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59)’ni,

f) Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ: 26/6/1998 tarih ve 23384 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:V, No:34 )’ni,

g) Şirket: Portföy yönetim şirketini,

ğ) Takasbank: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ni,

h) TSPAKB: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Şirketlerin yatıracakları teminatlara ilişkin esaslar

MADDE 4 – (1) Kurul Seri:V, No:59 sayılı Tebliğ kapsamında faaliyet göstermekte olan şirketlerden bu Tebliğde belirlenen esaslar dahilinde belirlenen teminatları yatırmalarını isteyebilir.

Teminatların şekli

MADDE 5 – (1) Şirketlerin bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca yatıracakları teminatlar nakit, kamu borçlanma senedi veya Türkiye’de kurulu bir bankadan alınmış teminat mektubu şeklinde olabilir.

Teminatların miktarı

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca şirketler Seri:V, No:59 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarının %15’ini Takasbank nezdinde bloke ederler. Söz konusu teminat tutarı her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenen tutar üzerinden hesaplanır.

Teminatların yatırılacağı yer ve zaman

MADDE 7 – (1) Şirketlerin bu Tebliğ kapsamında yatıracakları teminatlar Kurul adına Takasbank’a tevdi edilir. Teminatın şirket adına üçüncü bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda, üçüncü kişi teminata ilişkin haklarını şirkete devrettiğine ilişkin bir temlikname verir. Teminat ile ilgili hususlarda Kurul nezdindeki işlemleri şirket yürütür. Teminatın serbest bırakılmasına yönelik işlemlerde de muhatap şirkettir.

(2) Şirketler kendilerine Kurul veya Takasbank tarafından bildirim yapılmasını takip eden beş iş günü içerisinde teminatları Takasbank’a tevdi etmekle yükümlüdürler. Bu süre teminat tamamlanması gereken haller için de geçerlidir. Seri:V, No:59 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarının her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek olan teminat açığının ilgili yılın altıncı ay sonuna kadar tamamlanması gerekir.

Teminatların değerlemesi ve takibi

MADDE 8 – (1) Şirketlerin bu Tebliğ kapsamında yatıracakları teminat varlıkların değerlemesinde Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan değerleme ilkeleri dikkate alınır.

(2) Teminat yükümlülüklerinde eksilme olması halinde eksik kısmın tamamlatılmasına ilişkin işlemler Takasbank tarafından yerine getirilir. Eksik teminat tamamlama işlemlerini beş iş günü içinde yapmayan şirketler Takasbank tarafından ivedilikle Kurula bildirilir. Takasbank teminatlara ilişkin değer takibini haftalık olarak yerine getirir. Takasbank teminatların durumuna ilişkin rapor hazırlayarak yılsonunu takip eden 15 iş günü içerisinde Kurula gönderir.

Faaliyetleri kendi talepleri doğrultusunda geçici veya sürekli durdurulan şirketlerin teminatlarının serbest bırakılması

MADDE 9 – (1) Şirketlerin bu Tebliğ kapsamında yatırdıkları teminatlar ile bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce yatırmış oldukları teminatların, kendi talepleri doğrultusunda faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle Kurulca serbest bırakılması hususunda Kurula yapacakları başvuruların değerlendirilmeye alınabilmesi için;

a) Şirketin portföy yöneticiliği yetki belgesinin kendi isteği ile iptal edilmiş olması,

b) Şirket nezdinde Kurulca yürütülen ve teminatların serbest bırakılmasına engel olacak herhangi bir denetim, şikayet, uyuşmazlık bulunmaması,

c) Şirketin taraf olduğu yatırımcı ihtilaflarına ilişkin olarak şirket tarafından dava tutarları ve/veya icra takibine konu nakit ve/veya diğer kıymetlerin Takasbank nezdinde müşteri adına açılacak bir hesapta ihtilaf konusu tutarın bloke gününe kadar işlemiş faizlerini de içerecek şekilde bloke edilmesi,

ç) EK/1’de yer alan ilan metninin şirket tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ülke çapında günlük olarak yayım yapan en az iki gazetede ilan edilerek söz konusu ilanların birer örneğinin Kurula gönderilmesi,

d) İlanda yer alan süre sonunda, dava açan veya hak talebinde bulunan müşteri olması halinde şirket tarafından söz konusu davalara ve hak taleplerine ilişkin detaylı bilgileri içerecek şekilde Kurula bildirimde bulunulması,

e) İlan sonunda dava açan veya hak talebinde bulunan müşterilerin dava tutarları ve/veya icra takibine konu nakit ve/veya diğer kıymetlerin bloke gününe kadar işlemiş faizlerini de içerecek şekilde Takasbank nezdinde müşteri adına ihtilaf konusu tutarın bloke edilmesi,

f) Şirketin ortaklık yapısında %10’un üzerinde paya sahip tüm ortaklarından, şirket ortaklık yapısında %10’un altında paya sahip ortakların olması halinde ise pay oranları toplamı mevcut sermayenin asgaride %90’ını teşkil edecek şekilde diğer ortaklarından alınacak EK/2’de yer alan noter onaylı taahhütnamenin Kurula iletilmesi,

g) Şirketin Borsalar, MKK, Takasbank, TSPAKB veya Kurula karşı temerrüde düştüğü herhangi bir mali yükümlülüğünün bulunmaması,

ğ) Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından EK/2’de yer alan noter onaylı taahhütnamenin verilmesi,

h) Şirket unvanının ve faaliyet konusunun sermaye piyasası faaliyetlerini içermeyecek şekilde değiştirilmesi

şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartları yerine getirmiş olan şirketin teminatları Kurulun bildirimi ile Takasbank tarafından serbest bırakılır.

(3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan başvurularda bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentleri uygulanmaz.

(4) Yetki belgeleri kendi talepleri doğrultusunda iptal edilen şirketin elektrik, su, telefon, vergi, ücret, sigorta primi gibi zaruri faaliyet giderlerinin şirketin teminatlarından ödenmesi mümkündür. Ancak ödemeler şirket teminatlarının müşterilerin nakit ve menkul kıymet alacakları ile ihtilaflı alacaklara ilişkin tutulan tutar dışında kalan teminatlardan yapılabilir. Söz konusu ödemeler şirket ortaklarının yazılı onaylarının bulunması ve şirket tarafından yapılan ödemenin tevsik edilmesi şartıyla mümkündür. Yapılan ödemelerin muvazaalı veya gerçek hak sahiplerine yapılmamış olması durumunda, yapılan ödemeler nedeniyle şirket yönetim kurulu sorumludur. Söz konusu ödemelerin yapılabilmesi için, ödemelerin yapılmasına ilişkin ilgili ortakların yazılı onayı ile şirket yönetim kurulu kararı ve bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentlerinde yer alan taahhütnamelerin Kurula verilmiş olması şarttır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan başvurularda taahhütname aranmaz.

(5) Faaliyetleri kendi talebi ile Kurul tarafından geçici olarak durdurulan şirketlerin teminatlarının iadesi için yapılan başvurularda bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri uygulanmaz.

(6) Yetki belgeleri kendi talepleri doğrultusunda Kurulca iptal edilip tasfiye halinde olan şirketlerin teminatlarının iadesi için yapılan başvurularda bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uygulanmaz.

Faaliyetleri kurulca durdurulan şirketlere ilişkin teminatların serbest bırakılması

MADDE 10 – (1) Kurulca Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yetki belgeleri iptal edilen şirketlerin teminatları tedrici tasfiye veya iflas süreci sonuçlanıncaya kadar serbest bırakılmaz. Kurulca Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yetki belgeleri iptal edilen ancak hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilmeyen şirketlerin teminatları bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve devamı bentlerinde yer alan prosedürün tamamlanması durumunda serbest bırakılır.

(2) Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca yetki belgeleri iptal edilen şirketlerin teminatları, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve devamı bentlerinde yer alan prosedürün tamamlanması durumunda serbest bırakılır.

(3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan başvurularda bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentleri uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğden önce yetki belgeleri iptal edilen şirketler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca yetki belgeleri iptal edilen şirketler için de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

 

 

EK/1

İLAN METNİ

.................................PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’YE İLİŞKİN SERMAYE

PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN DUYURU

............Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket) ...../...../.....tarih ve.............. sayılı portföy yöneticiliği yetki belgesi Kurulun .../.../.... tarih ve .... sayılı toplantısında iptal edilmiş ve Şirket tarafından ...../...../....... tarihinde Kurula sermaye blokajı amacı ile yatırılan teminatların serbest bırakılması için başvuruda bulunulmuştur.

Bu nedenle, Şirket'ten sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan ya da hesabı ile mutabık olmayan, işbu ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde hak talebinde bulunan veya dava açarak dava açıldığına ilişkin mahkemeden derkenar alan yatırımcıların, ilgili bilgi ve belgeleri Şirkete, Kurula ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirmeleri gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmaması halinde Şirketin teminatları serbest bırakılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No:6 34381 Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 212 315 25 25

Şirket adı adresi telefonu

 

 

 

EK/2

TAAHHÜTNAME

Sermaye Piyasası Kurulu adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde açılmış olan hesaba yatırılmış olan sermaye blokajının (teminatın) serbest bırakılması nedeniyle; yönetim kurulu üyesi/%10'dan fazla pay ile ortağı olduğumuz ..............A.Ş.'nin ekte yer alan sermaye yeterliliği tabloları1 ve mizanının işbu taahhütname tarihi itibariyle gerçek durumu yansıttığını, herhangi bir hata ve eksiklik olmadığını, kayıtlara yansıtılan veya yansıtılmayan, sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan yargı kararı ile kesinleşen borçlarının kayıtsız şartsız ödeneceğini, bu durumun tarafımıza bildirilmesini müteakip başkaca hiçbir şarta gerek kalmaksızın müşteri alacağının tutarı ne olursa olsun derhal ödeneceğini; müşterinin doğrudan doğruya hakkımızda kovuşturma yapabileceğini; yasal zamanaşımı süreleri içerisinde bu borçlardan tarafımıza ödenen tutar ile sınırlı olarak şahsen, müteselsilen ve tüm malvarlığımızla sorumlu olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. TARİH

 

İMZALAR

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN-ÜYELER-ORTAK)

 

————————

1 Faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan şirketler için söz konusu taahhütnamede "sermaye yeterliliği tabloları ve" ifadesinin bulunmasına gerek olmayıp, taahhütname ekinde de yalnızca güncel mizanın gönderilmesi yeterlidir.

 

 

 

 

(13.03.2012)

GÜNDEM