GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Sirküleri /26 (Gayrimenkul Sermaye İratlarında e-Beyanname Uygulaması Hak.) - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /26 (Gayrimenkul Sermaye İratlarında e-Beyanname Uygulaması Hak.)

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /26

 


 

Konusu

:Gayrimenkul Sermaye İratlarında e-Beyanname Uygulaması

Tarihi

: 13/03/2007

Sayısı

: VUK-26/2007-2 /e-Beyanname-4

İlgili olduğu maddeler

: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik 28 ve mükerrer 257 nci maddeleri


 

1-Giriş :

 

Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin beyannamelerini ihtiyari olarak elektronik ortamda doğrudan kendilerinin gönderebilecekleri hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2- Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendilerinin gönderebilmesi:

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır.

 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 340, 346, 357 , 367 ve 368 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

 

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler istemeleri halinde yıllık gelir vergisi beyannamelerini, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda aracılık yetkisi almış 3568 sayılı Kanuna göre meslek mensubu sayılan kişiler aracılığıyla gönderebilmektedirler.

 

Bu sirkülerin yayımı tarihinden itibaren beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri göndermek istemeleri halinde, örneği 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek:1) yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak, bağlı bulundukları vergi dairesinden 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir. İlk defa gayrimenkul sermaye iradından dolayı beyanname verecek olan mükelleflere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeden önce vergi dairesince mükellefiyet tesisi yapılacağı tabiidir.

 

 

 

Bu mükellefler aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

 

3- Diğer hususlar:

 

a) Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.

 

b) Bu sirkülerde belirtilmeyen hususlar hakkında, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

 

Duyurulur.


 


 

Kemal UNAKITAN

MALİYE BAKANI

(13.03.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM