GÜNCEL MEVZUAT
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 42) - MuhasebeTR

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 42)

31 Aralık 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28159
 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 42)

 

MADDE 1 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar "TAHVİL VE BONO FONU",  kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar "KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU",”

MADDE 2 Aynı Tebliğe 5/D maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hisse senedi yoğun fonlara ilişkin özel hükümler

MADDE 5/E - Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75’i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarıdır. Fonların bu sınıfa girip girmediği hususu ilgili ayın sonu itibariyle değerlendirilir.

İlgili ay sonu itibariyle, bir fonun hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu payı alım satımına aracılık eden kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kurucu sorumludur.

Hisse senedi yoğun fonların içtüzük ve izahnamelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara ve unvanlarında hisse senedi yoğun fon olduklarına ilişkin bir ibareye yer verilmesi gerekmektedir.

Hisse senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları birinci fıkrada yer alan %75 oranının hesaplanmasında hisse senedi olarak değerlendirilir.”

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

 

 

 

(31.12.2011)

GÜNDEM