GÜNCEL MEVZUAT
5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ - MuhasebeTR

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17 Aralık 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28145
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI,

KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(17.12.2011)

GÜNDEM