GÜNCEL MEVZUAT
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218) - MuhasebeTR

Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)

28 Ekim 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28098
 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12)

HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 218

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”ın (TFRS 12) yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TFRS 12 metninde belirlenmiştir.

Hukuki dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

(a) TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,

(b) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

(c) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

(d) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul onayı ile kamuoyuna duyurulan metni

ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 5 (1) Bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 12’yi finansal tablolarında uygulayan işletmeler, söz konusu finansal tablolarında aşağıda yer alan düzenlemeleri de uygular:

(a) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan TMS 1’in 119, 124 ve 139H paragraflarını bu Tebliğin 2 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

(b) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan TMS 24’ün 18 ve 28A paragraflarını bu Tebliğin 3 no’lu ekinde yer alan şekliyle,

uygularlar.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, bu Tebliği ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar’ı 1/1/2013 tarihinden önce başlayan yıllık hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu TFRS’nin 1/1/2013 tarihinden önce başlayan yıllık hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması halinde; TFRS 10, TFRS 11, TMS 27 (2011’de yayımlanan) ve TMS 28 (2011’de yayımlanan) Standartlarının bu dönemlere ilişkin tablolarda uygulanması zorunlu değildir.  

(2) İşletmeler 1/1/2013 tarihinden önce başlayan yıllık hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 12 uyarınca yapılması gereken finansal tablo açıklamalarının tamamını yapmak zorunda değildir.

Yürürlük

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

(28.10.2011)

GÜNDEM