GÜNCEL MEVZUAT
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/5/2011 Tarihli ve 4179 Sayılı Kararı - MuhasebeTR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/5/2011 Tarihli ve 4179 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/5/2011 Tarihli ve 4179 Sayılı Kararı.

10 Mayıs 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27930
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 4179                                                                                                  Karar Tarihi: 5/5/2011

Kurul Başkanlığının 3/5/2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 26/4/2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.13.00.00-18-1.10395 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin (Banka), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca Bankaya, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile yurt dışında birlikte kontrol edilen ortaklıklarına;

1- Hizmet verilecek ortaklıkların işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin ortaklıkların bünyesinde bulunması kaydıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması,

2- Bankacılık ve insan kaynakları konularında eğitim, eğitimin alt yapısına yönelik destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi, bankacılık ürün ve hizmetlerinin kullanımını özendirmek amacı ile reklam ve tanıtım programlarının yapılması, müşterilerden gelen öneri ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmesi hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

3- İç kontrol, iç denetim ile risk değerlendirme ve risk yönetimi faaliyetlerini icra edecek birimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bahsi geçen ortaklıkların bünyesinde tesis edilmesi, söz konusu ortaklıklar adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi ve Banka faaliyetlerini aksatmayacak bir şekilde yapılandırılmış olması şartıyla iç kontrol, iç denetim ile risk değerlendirme ve risk yönetimine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

4- Mühendislik ve mimarlık konularında araştırma/geliştirme, Türkiye’de gayrimenkuller ile ilgili ekspertiz, ipotek, sigorta ve satın alma işlemlerine yönelik destek/danışmanlık hizmeti sunulması,

5- Bankanın kurucusu olduğu fonlarla sınırlı olmak ve Bankanın ilgili mevzuattan kaynaklanabilecek yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti sunulması

hususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.

 

(10.05.2011)

GÜNDEM