GÜNCEL MEVZUAT
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 31) - MuhasebeTR

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 31)

9 Mart 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27869
 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ : XI, NO: 31)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

“Muafiyet hükümleri

MADDE 23/A – (1) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Yönetmeliği kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi’nde yer alan ortaklıkların 7 nci madde kapsamında üç ve dokuz aylık finansal tablo düzenleme ve 8 inci madde kapsamında ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ayrıca sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, işlem sıralarının 30 işgününden fazla süre ile durdurulması halinde ve bu halin devamı süresince 7’nci madde kapsamında ara dönem finansal tablo düzenleme ve 8’inci madde kapsamında ara dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden muaftırlar.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

(09.03.2011)

GÜNDEM