GÜNCEL MEVZUAT
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Eylül 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27710
 

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “(2) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/D maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Muayenehane açacak tabipler EK-1/d’deki belgelerle birlikte müdürlüğe başvurur. Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olup olmadığını yerinde inceler, uygun şartları taşıyan muayenehane için hekim adına EK-14’te yer alan formatta uygunluk belgesini düzenler.

             (3) Muayenehaneler, müdürlükçe asgari altı ayda bir defa bu maddeye ve EK-6/a’daki denetim formuna göre yerinde denetlenir. Denetim sırasında noksanlık ve mevzuata aykırılık tespiti halinde denetim formunda öngörülen müeyyide uygulanır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “e) Muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesi EK-13’te,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d’nin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek-13’te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe,”

             “8) Çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-6’dan sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6/a ve EK-12’den sonra gelmek üzere yine bu Yönetmeliğin Ek’inde yer alan EK-13 ve EK-14 eklenmiştir.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

 

Ekler için tıklayınız.

 

(25.09.2010)

GÜNDEM