GÜNCEL MEVZUAT
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No: 39) - MuhasebeTR

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No: 39)

7 Ağustos 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27665
 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 39)

             MADDE 1 – 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Borsa’da işlem görmeyen katılma paylarının, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda kurucu dışında fon katılma paylarının alım satımına aracılık edecek aracı kuruluşların Kurulca uygun görülecek yöntemlerle kamuya duyurulması zorunludur. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon katılma payı satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “g) Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları hariç olmak ve içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla; farklı türlerdeki yatırım fonlarının katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları fon portföyünün %10’una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan yatırım fonu katılma paylarının veya borsa yatırım fonu katılma paylarının toplam tutarı, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20’sini aşamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30’undan fazlasına sahip olamazlar.”

             “l)  Özel fonlar için bu maddenin birinci fıkrasında yer alan (e) bendi, fon sepetleri için (f) ve (g) bentleri, iştirak fonlar için ise (e) ve (f) bentleri uygulanmaz. Endeks fonlar hakkında, (a), (e) ve (f) bentleri ile (b) bendinde yer alan %9’luk sınırlama, söz konusu menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde uygulanmaz. Bu maddenin (b) bendinde yer alan %20’lik sınırlamanın hesaplanmasında ise, endeks fonların portföyünde yer alan hisse senetleri baz alınan endekse dahil olması kaydıyla dikkate alınmaz. Sektör fonları için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan sınırlama ilgili sektörde faaliyet gösteren ortaklıklar için %15 olarak uygulanır.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Şu kadar ki yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

             “Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, vade ve diğer sözleşme koşulları açısından borsada işlem gören eşdeğerlerinin bulunmaması halinde, borsa dışından, ters repo sözleşmelerine taraf olunabilir; bu bendin birinci paragrafında belirtilen gösterge ve varlıklar ile mala ve ekonomik göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri satın alınabilir ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından borsa dışında yabancı kurumlarla yapılan ters repo sözleşmelerine ancak Kurul düzenlemeleri uyarınca ters repo sözleşmelerine konu olabilecek menkul kıymetlere eşdeğer yabancı menkul kıymetler konu olabilir.”

             “c) Fonlar, katılma payları geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10’una kadar İMKB repo ve ters repo piyasasında repo yapabilirler.”

             “e) Fon portföyüne aracı kuruluş ve ortaklık varantları dahil edilebilir. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün %15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün %10’unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise fon portföyünün %5’ini geçemez. Fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.”

             “f) Fon portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de fon adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir.

             Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine fon portföyünün en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.

             Fon, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan esaslar çerçevesinde, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine taraf olabilir.

             Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, fon kurulunun sorumluluğundadır. Bu itibarla borsa dışında repo-ters repo sözleşmelerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde şirketin resmi internet sitesinde sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir.

             Borsa dışı repo-ters repo sözleşmelerinin değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.”

             “g) Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkündür.

             Borsada veya borsa dışında yapılan işlemler ile fon portföyüne dahil edilen dış borçlanma araçlarının değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenerek yazılı karara bağlanır.”

             MADDE 5 – Aynı Tebliğe 49 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “Fonlara Uygulanan Ücret ve Komisyonların Kamuya Açıklanması ve Fon Yönetim Ücretinin Üst Sınırının Belirlenmesi

             MADDE 49/A – Yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonlarının kurucunun resmi internet sitesinde yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamada, günlük ve yıllık yönetim ücreti oranları ile giriş ve çıkış komisyonlarının hangi şartlar dahilinde yatırımcılardan tahsil edileceği bilgilerine ayrıntılı olarak yer verilmelidir.

             Kurul yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretleri için üst sınır belirleyebilir.”

             MADDE 6 – Aynı Tebliğe Geçici Madde 3 olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 

             “GEÇİCİ MADDE 3 – Yatırım fonlarına, 1/10/2010-31/12/2010 tarihleri arasında günlük en fazla yüzbinde oniki, 1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında ise günlük en fazla yüzbinde on oranlarında yönetim ücreti uygulanabilir. İçtüzüklerinde/izahnamelerinde bu orandan daha yüksek oranda yönetim ücreti belirlenmiş olan fonlar için, bu dönemlerde herhangi bir içtüzük/izahname değişikliğine gidilmeden yukarıda belirtilen oranlarda yönetim ücreti uygulanması gerekmektedir.

             Serbest fonlar birinci fıkradaki sınırlamaya tabi değillerdir.”

             MADDE 7 – Aynı Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "j) Varsa, katılma payı alım ve satımına aracılık edecek kuruluşlarla imzalanmış Tebliğin 39 uncu maddesinde yer alan asgari unsurları içeren sözleşmeler."

             MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

(07.08.2010)

GÜNDEM