GÜNCEL MEVZUAT
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/8) - MuhasebeTR

Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/8)

18 Mart 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27525
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/8)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 4/1/2010 tarihli ve 2010/6  sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 –  (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölge Başkanlığı ve bağlı şubelerini,

             c) Çiçek soğanı: Doğada bulunan bazı bitkilerin yumru, rizom, pençe ve soğanlarını,

             ç) Damızlık belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

             d) Damızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

             e) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

             f) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüğünü,

             g) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

             ğ) Karar: 4/1/2010 tarihli ve 2010/6  sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

             h) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

             ı) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

             i) Kontrollü örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

             j) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

             k) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

             l) Saf Irk Sertifikası: Ana ve babası bilinen, cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi,

             m) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

             n) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi/ iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünü; kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

             o) Sertifikalı fidan: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meyve/Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması” Yönetmelikleri çerçevesinde üretilen sertifikalı fidanları,

             ö) Standart fidan: Fidanın etiketinde belirtilen İsmi üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidan/üretim materyallerini,

             p) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde, üretici ve yetiştiriciler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şeklini,

             r) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

             s) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

             ş) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

             t) Tarımsal sulama: Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun değişik yöntemlerle toprağa verilmesi işlemini,

             u) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

             ü) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

             v) Yetkilendirilmiş tohumcu kuruluş: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

             y) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

             İyi tarım uygulamaları

             MADDE 4 – (1) Karar kapsamında, 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" esasları dahilinde bireysel veya grup (kooperatif, birlik, v.b.) halinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere/müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Bireysel olarak faaliyet gösteren müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde iyi tarım yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeleri, grup halinde (kooperatif, birlik, v.b.) iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan üreticiler ise bağlı oldukları üretici grubunun yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeleri  Bankaya ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.

             (3) Yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde üreticilerle sözleşme yapılmış olması kaydıyla, yetki süresi uzatılmayan veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen sözleşmeye sahip üreticilere bu kapsamda kredi kullandırılır.

             Organik tarım

             MADDE 5 – (1) Karar kapsamında, 3/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Organik Tarım Kanun"u esasları ile 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak "Geçiş Süreci"ne alınan gerçek ve tüzel kişilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri Bankaya ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz etmek zorundadır.

             (4) Yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde üreticilerle sözleşme yapılmış olması kaydıyla, yetki süresi uzatılmayan veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen sözleşmeye sahip üreticilere bu kapsamda kredi kullandırılır.

             Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi

             MADDE 6 – (1) Karar kapsamında, sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             (2) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapan/yapacak olan kuruluşlara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             (3) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği" esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan/yapacak olan, fide üretici belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             (4) Karar kapsamında, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme ve ambalajlama gibi faaliyetler için de işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             Yurtiçi üretimi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan kullanımı

             MADDE 7 – (1) Karar kapsamında;

             a) Yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             b) Yurt içerisinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri, sertifikalı ve/veya standart meyve fidanları ile bahçe tesis eden üreticilere, işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             c) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların ibraz edilmesi zorunludur.

             ç) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.

             (2) Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği" esaslarına göre üretilen sebze fidelerini kullanarak üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             Ar-Ge

             MADDE 8 – (1) Karar kapsamında, her türlü tarımsal faaliyete yönelik araştırma geliştirme çalışmalarında bulunan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların yapacakları projeli araştırma geliştirme faaliyetleri için yatırım kredisi kullandırılır.

             (2) Bu konuda kredi talebinde bulunan müteşebbisler, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

             Süt sığırcılığı

             MADDE 9 – (1) Karar kapsamında, on baş ve üzerinde süt sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Süt sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

             (3) Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanlar, Bakanlıkça/yetki verilen kuruluşça düzenlenmiş Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe olmalıdır. İşletme ve ekipman alımına yönelik kredilerde söz konusu belgeler istenmeyecek, sadece mevcut işletmenin “Süt Sığırcılığı İşletmesi” olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden yazı istenecektir. Yeni kurulacak işletmeler için söz konusu yazı kuruluşu müteakip istenecektir. Yatırım kredilerinde; söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için kredi kullandırılması halinde istenecektir. 

             (4) Kredi ile temin edilecek hayvanların, Bakanlıkça yürütülmekte olan 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

             Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

             MADDE 10 – (1) Karar kapsamında, elli baş ve üzerinde damızlık et sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

             (3) Kredi ile temin edilecek damızlık etçi sığırların, Bakanlıkça yürütülmekte olan 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla bir doğum yapmış olmaları zorunludur. Yatırım kredilerinde; söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için istenir.

             Damızlık düve yetiştiriciliği

             MADDE 11 – (1) Karar kapsamında; elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı analardan doğan 7-15 aylık hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, alet ve ekipman alımını, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

             (3) Kredi ile temin edilecek hayvanların, Bakanlıkça yürütülmekte olan 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

             Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (Sığır-Manda)

             MADDE 12 – (1) Karar kapsamında, on baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya inek/manda sayısı on baş ve üzerinde olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile mevcut kültür ırkı ve/veya melezi gebe düve veya inek/manda hayvan sayılarını on baş ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelere de, kültür ırkı/melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı dahil, yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (3) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankını, yem hazırlama ünitesini ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

             (4) Kredi ile temin edilecek hayvanların Bakanlıkça yürütülmekte olan 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği" kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş)  ve manda hariç Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

             Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (Koyun-Keçi)

             MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen, Kilis ve Ankara Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak veya kurulu işletmesinin kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesini, süt soğutma tankı ile yem hazırlama ünitesini ve her on küçükbaş hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

             (3) Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen, Kilis ve Ankara keçisi olduklarına ilişkin olarak Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

             (4) Kredi ile temin edilecek hayvanların, Damızlık Koyun Keçi Sisteminde kayıtlı olmaları zorunludur.

             Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik

             MADDE 14 – (1) Karar kapsamında, kanatlı sektöründe tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın ile ilgili damızlık, ticari yumurtacı ve broiler yetiştiriciliği yapan işletmelerden; tavukçulukta 5000 adet, hindicilikte 2500 adet, ördek, kaz ve bıldırcında 1000 adet, devekuşunda ise 100 adet ve üzeri kapasitelere sahip işletmelere bio güvenlik önlemleri kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Bio güvenlik kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; işletmelerin etrafının duvar ve/veya tel örgülerle çevrilmesini, jeneratör alınmasını, işletme atıklarını yakma fırını kurulmasını, gübre çukuru açılmasını, yaban hayvanlarının işletmeye girişini engelleyen sistemler kurulmasını, dezenfekte havuzları kurulmasını, dezenfeksiyonda kullanılan alet ve ekipmanlar alınmasını, seyyar su tankları ve özel filtreler kurulması konularını kapsar. Ayrıca, bio güvenlik konusunda ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon maddesi alımı için işletme kredisi kullandırılır.

             (3) İşletme kapasiteleri, tesisin bulunduğu Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü vasıtasıyla belgelendirilir.

             (4) Bu konuda kredi talebinde bulunan üreticiler Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ve işletme kapasitelerini gösterir belge ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

             Arıcılık

             MADDE 15 – (1) Karar kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

             (2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;

             a)  Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı,

             b)  200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı,

             c)  100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

             (3)   Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, gezginci arıcılık yapan arıcılara işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelerde üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek alımı, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı, benzeri işletme ve yatırım giderlerini kapsar.

             (4) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifine başvurur.

             Büyükbaş hayvan besiciliği

             MADDE 16 – (1) Karar kapsamında, on baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en fazla onsekiz aylık yaşta, erkek olmalıdır. Ayrıca alınacak hayvanların Bakanlıkça yürütülmekte olan 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları zorunludur.

             (3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesini ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

             Küçükbaş hayvan besiciliği

             MADDE 17 – (1) Karar kapsamında, yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Hayvan alımlarında kullandırılacak krediler en az 6 aylık erkek küçükbaş hayvanlar için kullandırılır.

             (3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Damızlık Koyun Keçi Sisteminde kayıtlı olmaları zorunludur.

             (4) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesini diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

             Yumurta tavukçuluğu

             MADDE 18 – (1) Karar kapsamında, asgari 5.000 adet kapasiteli damızlık ve/veya ticari yumurta tavukçuluğu işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Bu kredi, 09/08/2006 tarih ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ile 20/03/2007 tarih ve 26468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre izin almış işletmelere kullandırılır.

             (3) Yumurta tavukçuluğu için kullandırılacak olan yatırım kredileri; kümes yapımını, tadilatını, ilgili makina, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

             (4) Yumurta tavukçuluğu için kullandırılacak olan işletme kredileri; Bakanlıkça çalışma izni verilmiş damızlık işletme ve/veya kuluçkahanelerden yumurtacı civciv ve/veya yarka alımını, yem alımını ve diğer işletme giderlerini kapsar.

             Et tavukçuluğu

             MADDE 19 – (1) Karar kapsamında, asgari 10.000 adet kapasiteli damızlık ve/veya ticari et tavukçuluğu işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Bu kredi, 9/8/2006 tarih ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ile 20/3/2007 tarih ve 26468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre izin almış işletmelere kullandırılır.

             (3) Et tavukçuluğu için kullandırılacak olan yatırım kredileri; kümes yapımını, tadilatını, ilgili makina, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

             (4) Et tavukçuluğu için kullandırılacak olan işletme kredileri; Bakanlıkça çalışma izni verilmiş kuluçkahanelerden etlik(broiler) civciv alımını, yem alımını ve diğer işletme giderlerini kapsar.

             Su ürünleri yetiştiriciliği

             MADDE 20 – (1) Karar kapsamında, projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

             Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama)

             MADDE 21 – (1) Karar kapsamında, tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, sadece tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılır.

             Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.)

             MADDE 22 – (1) Karar kapsamında, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması amacıyla, yatırım kredisi kullandırılır.

             (2) Bu kapsamda suyun kaynağından alınarak tarlaya taşınması konusunda da yatırım kredisi kullandırılır.

             (3) 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı yasa hükümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporu istenir.

             Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç)

             MADDE 23 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 2000/37 sayılı "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçerdöver hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılır.

             Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği

             MADDE 24 – (1) Karar kapsamında, kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere onaylanan projeleri çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi

             MADDE 25 – (1)  Karar kapsamında, 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi faaliyetinde bulunan müteşebbislere Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2009/55) yer alan doğal çiçek soğanlarının üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Bu kapsamda, üreticilere iklim odaları ve temizleme, kurutma, boylandırma gibi alet ekipman alınması ve/veya bunların modernizasyonu konularında yatırım kredisi, işletme giderlerinin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Üreticiler, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

             Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği

             MADDE 26 – (1) Karar kapsamında, aromatik ve tıbbi bitkilerden; kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojobanın kültür alanlarında üretimini yapan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

             (2) Üreticiler, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar.

             (3) Jojoba yetiştiriciliği konusunda kredi talebinde bulunan üreticilerden ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerinin izni talep edilir.          

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Sözleşmeli üretim

             MADDE 27 – (1) Yukarıda belirtilen tarımsal faaliyetlerle ilgili yapılacak sözleşmeli üretim, kendi alanlarındaki şartlarda kredilendirilir.

             Başvuru

             MADDE 28 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve TKK’ne yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nin usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir. Banka ve TKK’nce uygun bulunanlara kendi usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılır.

             Kredilerden yararlanamayacak olanlar

             MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin 9, 10, 12 ve 13 üncü maddelerinde yer alan faaliyetler için, kredilendirme konularından olan süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yapılan desteklemeden faydalanan gerçek ve tüzel kişilere, aynı konuda kredi açılmaz.

             (2) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.

(18.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM