GÜNCEL MEVZUAT
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7) - MuhasebeTR

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 7)

9 Mart 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27516
 

Maliye Bakanlığından:

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 7)

Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe işlemleri ile ilgili esas ve usulleri belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu çerçevede, bütçe uygulama sürecinde sadelik ve kolaylık sağlayarak idarelerin hizmet sunumlarında daha etkin olabilmelerine imkan tanımak amacıyla bu sürecin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, revize, ekleme ve aktarma gibi bütçe işlemlerine ilişkin aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

I-Tanımlar

1. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP):  5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren ve tertip düzeyinde oluşturulan programı,

2. Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamalar (tertip düzeyinde) ile gelir ve net finansmanlarının gerçekleşme hedefini gösteren programı,

3. Serbest bırakma işlemi: AHP ve AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek kullanımına izin veren işlemi,

4. Bloke ödenek: Bütçe ödeneklerinin AHP, AFP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını,

5. Revize işlemi: AHP ile AFP’nin gider, gelir ve net finansman bölümlerinde yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini,

6. Aktarma işlemleri: Belli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düşülüp başka bir tertibe eklenmesi işlemlerini,

7. Ekleme işlemleri: İlgili kanunları gereğince, bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemlerini,

7.1. Gelirli ödenek kaydı işlemleri: 5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası veya diğer mevzuatta yer alan hükümler gereğince kaydedilecek gelirlerin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkan sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

7.2. Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,

7.3. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (F) işaretli cetvelde belirtilen ödenekleştirilmeyen finansman karşılıkları ile gerçekleşen finansman fazlaları karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemini,

7.4. Şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilen tutarları karşılığı ilgili tertibine ödenek kaydedilmesi işlemini,

7.5. Diğer ödenek kaydı işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ekleme işlemlerinin dışında kalan ekleme işlemlerini,

8. Ödenek devri işlemleri: Harcanmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneğin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkan sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere eklenmesi işlemini,

8.1. Akreditif artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin devredilen kredi artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,

8.2. Yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllardan devredilen yüklenme artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini, 

8.3. Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi: 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince, önceki yıl içinde hak edişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle, dış proje kredilerinin harcanamayan miktarlarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

8.4. Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, önceki yılda şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen veya devren ödenek kaydedilen tutarlardan harcanmamış kısımların yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,

8.5. Diğer ödenek devri işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ödenek devri işlemlerinin dışında, 5944 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve diğer mevzuat gereğince yapılan devren ödenek kaydı işlemini,

9. Ödenek iptal işlemi: Muhtelif kanunlarla verilmiş olan yetkilere istinaden bütçe ödeneklerinin iptal edilmesi işlemini,

10. İptal işlemi: Yapılmış olan bütçe işlemini ortadan kaldıran işlemi,

ifade etmektedir.

II- İlke ve Esaslar

1. İdareler, hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları 2010 yılı AHP ve AFP dahilinde gerçekleştireceklerdir.

2. İdareler, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 5944 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan aktarmaya ilişkin yetki ve sınırlamaları dikkate alarak her bir tertibin yılsonu harcama tahminini göz önünde bulundurarak aktarma işlemini gerçekleştirecek veya aktarma talebinde bulunacaklardır.

İlgili mevzuatta yer alan istisnalar dışında, ödenek eklenen tertipten düşme yapılamayacağından idareler bu yönde aktarma işlemi yapamayacağı gibi aktarma talebinde de bulunmayacaklardır.

3. Her türlü ilave ödenek ihtiyacı, öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma yapılmak suretiyle veya likit karşılığı ödenek kaydı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı gibi diğer bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacaktır.

4. 5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak aktarma işlemlerinde aşağıdaki ilke ve esaslara uyulacaktır;

a) Madde hükmü ile idarelere verilen aktarma yetkisinin hesaplanmasında aktarma işlemi ile ödenek eklenecek tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin % 20’si esas alınacaktır. Bu itibarla, yıl içinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucu meydana gelen ödenek değişiklikleri söz konusu oranın hesabında dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yıl içinde yeni açılan tertiplerin başlangıç ödeneğinden söz edilemeyeceğinden idareler yeni açılan tertiplere ödenek aktarması yapamayacaklardır.

b) İdareler, belirtilen oranı aşmamak üzere birden fazla aktarma işlemi gerçekleştirebileceklerdir. Ancak idarelerce aktarılan ödenek miktarı, hiçbir şekilde eklenen tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin % 20’sini geçmeyecektir.

c) Bakanlığımıza iletilen bütçe içi aktarma taleplerinde, idarelere verilen aktarma yetkisinin kullanılıp kullanılmadığı hususu ayrıca değerlendirileceğinden, idareler öncelikle  % 20’lik yetkilerini kullanarak aktarma işlemlerini gerçekleştirecekler, söz konusu yetki kullanılmadan Bakanlığımızdan bütçe içi aktarma talebinde bulunmayacaklardır.

5.  Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlemin yapıldığı tarih itibariyle kullanılabilir (serbest, ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış) durumda olması gerekmektedir.

6. Bütçelerin, "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ve "05- Cari Transferler" ekonomik kodlarında yer alan cari nitelikli ödenekler ile "06- Sermaye Giderleri" ve "07- Sermaye Transferleri" ekonomik kodlarında yer alan sermaye nitelikli ödenekler arasında aktarma yapılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde, idarelerin bu nitelikteki aktarma işlemlerinin tamamı ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

7. Likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemlerinde aşağıdaki ilke ve esaslara uyulacaktır:

a) Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinde; devreden kullanılabilir nakit olarak,  idarelerin açılış bilançolarının "10-Hazır Değerler" hesap grubunda yer alan hesapların bakiyelerinden proje özel hesapları, şartlı bağış ve yardımlar, emanetler (proje özel hesapları ve şartlı bağış ve yardımlara ilişkin emanetler hariç), alınan depozito ve teminatlar, ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ile fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat tutarları düşüldükten sonra kalan pozitif değer dikkate alınacaktır.

b) İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutarı arasındaki fark kadar likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir. Ayrıca, (B) işaretli cetvellerinde yer alan öz gelir kodlarının dördüncü düzeyi itibariyle tahmin edilen tutarları aşan miktarlar için gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.

c) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları için de likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.

ç) Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerde, önceki yıldan devreden kullanılabilir nakit tutarların ve (B) işaretli cetvellerindeki tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirlerin, öncelikle aylık nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılması, aylık nakit ihtiyacı karşılanmadan likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmaması esastır.

d) Likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken, idarenin nakit ihtiyacının göz önünde bulundurulması ve nakit yönetiminin sıkıntıya sokulmaması amacıyla, belli bir nakit değerin (kasa+banka) ödenek kaydedilmeyerek ihtiyat olarak hesaplarda tutulması gerekmektedir.

e) İdareler, likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemlerini, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ve yedek ödenek taleplerinin en aza indirilmesini teminen, öncelikle bütçenin mevcut ödenek ihtiyacını ve gerçekleşmeler dikkate alındığında yıl sonunda ortaya çıkması muhtemel ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapacaklardır.

f) Şartlı bağış ve yardımların devrinden kaynaklanan ödenek kaydı işlemleri, “Şartlı Bağış ve Yardımların Devri” işlem türü kullanılarak, net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemleri “V- Akreditif ve Yüklenme Artığı Devir İşlemleri” bölümündeki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

8. Yılı yatırım programlarında değişiklik gerektiren bütçe işlemlerinden önce "2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun olarak gerekli program değişiklikleri tamamlanacaktır.

9. Hatalı bütçe işlemi, iptal edilmek suretiyle düzeltilecektir. İptal işleminin yapılabilmesi için ilgili tertiplerdeki hatalı işleme konu olan ödeneğin, kullanılabilir durumda bulunması gerekmektedir.

10. Ödenek devrine ilişkin işlemler ile özel gelir karşılığı konulan ödeneklerin gelir gerçekleşmesine bağlı aktarmalar hariç olmak üzere, kuruşlu bütçe işlemi yapılmayacaktır.

III- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Özel Gelir Karşılığı Yer Alan Ödeneklere İlişkin İşlemler

Muhtelif kanun hükümleri çerçevesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yıl içinde elde edileceği tahmin edilen özel gelirler dikkate alınarak bu idarelerin bütçelerine 2010 yılında tefrik edilen ödeneklerin kullanımında aşağıdaki ilke ve esaslara uyulacaktır:

1. 2009 yılında bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden geliri gerçekleşenler ile devren kaydedilen ödenekler toplamından harcanmayan kısımlar, 2010 yılı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere devren ödenek kaydedilecektir.

2. Bütçelerin "6" finansman kodundaki ödeneklerden;

a) Tefrik edildiği tertipte kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmesine göre kullanılacaktır.

b) Tefrik edildiği tertipten hizmetin gerektirdiği ilgili tertiplere aktarılarak kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre aktarma yapılmak suretiyle kullanılacaktır.

IV- İlama Bağlı Borçlar ve Yasal Giderler

Analitik Bütçe Sınıflandırmasında "ilama bağlı borçlar" ayrı bir tertipte bütçelenmemektedir. Bu kapsamda ilamdan kaynaklanan borçlar, borcun doğduğu hizmetin yürütüldüğü tertiplerden ödenecektir.

İlama bağlı borçlar ve yasal giderlere ilişkin ödenek yetersizlikleri, öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma yapılmak suretiyle veya likit karşılığı ödenek kaydı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı gibi diğer bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacaktır.

İdareler, bütçe imkanlarının yeterli olmaması halinde, Bakanlığımız bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanmak üzere söz konusu giderleri için ödenek talebinde bulunabileceklerdir.

Öte yandan idarelerin beyiye aidatları ve mahkeme harç ve giderlerine ilişkin ödenek ihtiyaçları, öncelikle mevcut bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacak, bu şekilde karşılanamayan ödenek ihtiyaçları için Bakanlığımız bütçesinde yer alan ilgili tertipten karşılanmak üzere ödenek talebinde bulunulacaktır.

V- Akreditif ve Yüklenme Artığı Devir İşlemleri

5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre; açılmış olan akreditiflere ilişkin kredi artıkları ile yüklenme artıkları, ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunmaktadır. Bu çerçevede, artık karşılıklarının ödenek kaydedilmesine ilişkin olarak;

1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ödenek devrine dayanak teşkil eden belgeleri ekleyerek, ödenek devir taleplerini Bakanlığımıza iletecekler ve Bakanlığımızca ödenek devri işlemi gerçekleştirilecektir.

2. Diğer idareler ise akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemlerini, 5018 ve 5944 sayılı Kanunların ilgili hükümleri çerçevesinde, ilgisine göre “Akreditif Artığı Ekleme” veya “Yüklenme Artığı Ekleme” işlem türünü kullanarak, net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirmek suretiyle gerçekleştireceklerdir.

VI- Bütçe İşlemlerinde Yetki

Bütçe işlemleriyle ilgili olarak, muhtelif kanunlarla doğrudan idarelere verilen yetkiler ile Bakanlığımıza verilmiş olan yetkilerden idarelere devredilenlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulacaktır.

1. Revize işlemleri

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin revize işlemleri Bakanlığımızca, diğer idarelerin revize işlemleri ise ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir.

2. Aktarma İşlemleri

a) Kurum içi aktarma işlemleri:

5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak (aktarma işlemi ile ödenek eklenecek) tertipteki ödeneğin % 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabileceklerdir. 

2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2010 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler arasında aktarma yapılması halinde, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, “II- İlke ve Esaslar” bölümündeki açıklamalara uygun olarak, aktarma yapılacak (aktarma işlemi ile ödenek eklenecek) tertipteki kesintili başlangıç ödeneğinin % 100’üne kadar yapılacak aktarma işlemleri ilgili idarece, bu oranı aşan projeler arası aktarmalar ise Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.

Yukarıda idarelerce yapılacağı belirtilen aktarma işlemleri dışında kalan her türlü kurum içi aktarma işlemlerine ilişkin talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

b) Kurumlar arası aktarma işlemleri:

5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince yapılacak aktarma işlemleri, bütçesinden ödenek aktarılan idare tarafından gerçekleştirilecektir.

5944 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 180 sayılı KHK kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yaptırılacak işlere ilişkin ödenekler, ilgili idarelerce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.

Bu aktarmaların dışında kalan her türlü kurumlar arası aktarma işlemlerine ilişkin talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

3. Ekleme işlemleri

a) 5793 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde ve 1739 sayılı Kanunun 51 inci maddesine eklenen dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri gereğince yapılacak gelirli ödenek kaydı işlemleri ve ilgili mevzuatında Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılacağı belirtilen gelirli ödenek kaydı işlemleri Bakanlığımızca, diğer gelirli ödenek kaydı işlemleri ise idareler tarafından gerçekleştirilecektir.

b) Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, likit karşılığı ödenek kaydı, şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı ve diğer ödenek kaydı işlemleri idareler tarafından gerçekleştirilecektir. 

4. Ödenek devri işlemleri

a) Akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemleri genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlığımızca, diğer idarelerde ise ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir.

b) Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir.

c) Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi ile diğer ödenek devri işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.

İdarelerin, devren ödenek kaydedilecek tutarın sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için azami dikkat ve özeni göstermeleri, acil durumlar dışında kesin hesap verilerinin sonuçlanmasını beklemeleri gerekmektedir.

5. Ödenek iptal işlemi

Şartlı bağış ve yardımlara ilişkin ödenek iptal işlemi; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlığımızca, özel bütçeli idarelerde ise idarelerce gerçekleştirilecektir. Bunun dışındaki ödenek iptal işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.

6. İptal işlemi

İptal işlemi, iptale konu bütçe işlemini yapan idare tarafından gerçekleştirilecektir.

VII- Bütçe İşlem Süreçleri

1. Revize işlemi

Revize işlemlerine ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir. 

Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçları Bakanlığımızca değerlendirilerek, AFP revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, idareler ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi taleplerini en geç ilgili ayın 5’ine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.

2. Diğer bütçe işlemleri

Bakanlığımızca yapılacak aktarma, ekleme, ödenek devri ve ödenek iptal işlemlerine ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir.

3. Bütçe işlemlerinin bildirimi

İdarelerce yapılan aktarma, ekleme, ödenek devri ve ödenek iptal işlemlerine ilişkin formlar;

- Sayıştay Başkanlığına,

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

- Muhasebat Genel Müdürlüğüne,

bildirilecektir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecek formlarda, yapılan bütçe işleminin gerekçesini oluşturan hususlara da yer verilecektir.

Diğer taraftan kurumlar arası aktarma işlemlerinde bütçesine ödenek aktarılan idareye de yukarıdaki şekilde bildirim yapılacaktır.

4. Bütçe işlemleriyle "Yeni Tertip" açılması

İdare bütçelerinde açılması gereken yeni tertipler ile gelir ve finansman kodları, Analitik Bütçe Sınıflandırmasının kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma ilke ve kriterleri bakımından, ilgili idare ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü arasında mutabakat sağlanarak açılacaktır.

5. Bütçe işlemlerinin iptali

İptal işlemleri, "Bütçe İşlemi İptal Formu" kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, gerekçesiyle birlikte daha önce işlemle ilgili bildirim yapılmış olan birimlere gönderilecektir.

6. İşlemlerin e-bütçe’de kaydı ve izlenmesi

İdareler, her türlü bütçe işlemlerini ve bütçe işlem taleplerini e-bütçe’de gerçekleştireceklerdir. Bütçe işlemleri ile bütçe işlem talepleri ayrı bölümlerde izlendiğinden idareler bütçe işlemlerini ilgili bütçe işlem türü altında yer alan "bütçe işlem" seçeneğinden, bütçe işlem taleplerini ise ilgili bütçe işlem türü altında yer alan "talep" seçeneğinden gerçekleştireceklerdir.

VIII. Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Diğer Hususlar

Yükseköğretim kurumları yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak  (1) Sıra No’lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen ilke ve esaslara da uyacaklardır.

Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri ve Bakanlığımızca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programını değiştiren bütçe işlemleri; yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımına ve AFP (Birim Detay)’a yansıtılacaktır.

Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri ve Bakanlığımızca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programını değiştirmemek kaydıyla, ödenek dağılımında ve AFP (Birim Detay)’a yapılacak her türlü değişiklik üst yöneticinin onayı ile yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecektir.

Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri değiştirmeyen birimler arası ödenek değişikliği işlemleri, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde ve 5944 sayılı Kanunda yer alan aktarmaya ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, toplulaştırılmış tertipleri değiştirmeyen birimler arası ödenek değişikliklerinde de ödeneğin kullanılabilir (serbest, ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış) durumda olması gerekmektedir.

Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, her türlü tedbiri almaya Bakanlığımız yetkilidir.

 

Tebliğ olunur.

 

(09.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM