GÜNCEL MEVZUAT
Özelge Sistemi Uygulamasına İlişkin Olarak Basın Duyurusu - MuhasebeTR

Özelge Sistemi Uygulamasına İlişkin Olarak Basın Duyurusu

BASIN DUYURUSU

 

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan “Özelge Sistemi” uygulamasına ilişkin olarak, 16/01/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalardan hareketle bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan beyanlar yer almıştır. Söz konusu beyanlara göre bundan böyle odalar ve birlikler gibi meslekî kuruluşların üyelerine bildirmek üzere Maliye Bakanlığı’ndan soru soramayacakları, her bir üyenin kendisinin soru sorması gerektiği, mükellefler ve mesleki kuruluşların vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili Maliye Bakanlığına öneride bulunamayacakları ve mükelleflerin vergiye ilişkin olarak yapmış oldukları hataların düzeltilmesine yönelik müracaat edemeyecekleri yönünde haksız ve yanlış ithamlar yer almıştır.

 

Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesi uyarınca özelge, mükelleflerin veya vergi sorumlularının, kendi vergi durumları ve vergi uygulamaları ile ilgili olarak tereddüt ettikleri hususlar hakkında yetkili makamlardan izahat istemeleri üzerine yetkili mercilerce kendilerine verilen yazılı cevaptır. Özelgenin doğurduğu hukukî netice, mükellefin kendisine verilen cevap yönünde işlem yapması halinde, bu işlemin mevzuata aykırı olduğunun sonradan anlaşılması üzerine mükellefe vergi cezası kesilmemesidir.

 

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de bu husus açıkça vurgulanmış ve özelge talebinde bulunabilecek kişiler ile özelgenin konusu ve kapsamı açıkça belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca uygulamaya konulan yeni özelge sistemi ile şeffaflık sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, mükelleflerin özelge taleplerine ilişkin işlemlerin daha kısa süre içinde sonuçlandırılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla Başkanlık bünyesinde “Özelge Otomasyon Sistemi” kurulmuştur. Bu doğrultuda, yetkili makamlarca verilen özelgeler (Vergi mahremiyeti ile ilgili hükümler de göz önünde bulundurularak) herkese açık hale gelecektir.

 

Buna göre, mükellefler veya vergi sorumluları tarafından Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesi uyarınca yapılan izahat talepleri, Başkanlık bünyesinde oluşturulan özelge sistemine göre cevaplandırılacak, bunun dışındaki diğer kişi veya kurumlarca vergiye ilişkin konulardaki görüş isteme veya öneride bulunmaya ilişkin müracaatlar, özelge sistemine dâhil edilmeksizin Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimlerince yazılı olarak cevaplandırılmaya devam edilecektir.

 

Bu çerçevede;

 

— Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, üyelerine bildirmek üzere özelge talebinde bulunamayacak, talep mükelleflerin kendileri tarafından yapılacaktır. Ancak bu durum, bahsedilen kuruluşların üyelerine duyurmak üzere Başkanlığımızdan görüş talep etmelerini engellememektedir. Bu müracaatlar daha önceden de olduğu gibi görüş talebi olarak değerlendirilecektir.

 

— Vergi uygulamalarına ilişkin olarak mükellefler ve mesleki kuruluşlarca her zaman, herhangi bir merci sınırlaması olmaksızın öneride bulunulması mümkündür.

 

— Mükelleflerin, vergi kanunları veya düzenlemelerine aykırılık teşkil eden uygulamaları ile ilgili olarak düzeltme talebinde bulunmaları veya pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri ve var olan düzenlemeler çerçevesinde her zaman mümkün bulunmakta olup, bu konuda anılan Tebliğ ile herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

(01.03.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM