YAZARLARIMIZ
Salih Bayar
Gelir Uzmanı
sabayar@gmail.comTarımsal Kesimin Vergilendirilmesi

Tarih: 23.06.2017 


Bu yazımızda ülkemizde önemli bir vergi potansiyeline sahip çiftçilerin vergilendirilmesi hakkında genel bilgiler verilecektir.


Çiftçilerimizin zirai faaliyetler yoluyla elde edilen gelirleri GVK hükümlerine göre gerçek usulde vergilendirme ve stopaj yoluyla vergilendirme biçiminde olmaktadır. Uygulamada ise stopaj yöntemi  yaygın bir yöntem olarak kullanılmakta olup söz konusu stopajı yapmak zorunda olanlar 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine göre;

-      Kamu idare ve müesseseleri,

-      İktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar,

-      Ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,     kooperatifler, yatırım fonu yönetenler,

-      Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

-      Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler 

Olarak belirtilmiştir.

Yine anılan maddenin 11. bendi uyarınca, çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda tevkifat yapılması gerekmektedir.
a- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
i-Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,
ii-i alt bendi dışında kalanlar için % 2,
b- Diğer zirai mahsuller için, 
i-Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,
ii-i alt bendi dışında kalanlar için % 4,

c- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i- Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması, ve benzeri hizmetler için % 2,
ii- Diğer hizmetler için % 4,

Yukarıdaki  belirtilen kesintiyi yapan  1 ve 2. sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabii olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada müstahsil makbuzu düzenlemek ve düzenlenen müstahsil makbuzunda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.

1-  Makbuzun tanzim tarihi,

2-  Malı satın alan tüccar ya da çiftçinin adı soyadı, unvanı ve adresi,

3-  Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgah adresi, satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedelin hem yazı ve hem rakam olarak yazılması gerekir.

4-  Müstahsil makbuzlarının en az üç nüsha ve VUK hükümlerine göre anlaşmalı matbaalarda veya noterde tasdik ettirilerek, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilerek düzenlenecektir.

5-  Müstahsil makbuzları üzerine GVK’nın 94. maddesi hükümlerine göre belirlenen oranlarda stopaj yapılması ve bu oranın makbuz üzerinde gösterilmesi zorunludur. Müstahsil makbuzu üzerinde KDV yer almamaktadır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM