YAZARLARIMIZ
Mehmet Mahsum Tanrıkulu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ymmtanrikulu@bestcapitaldenetim.comMeclis’e Sunulan Torba Yasa Teklifinde Vergi ve Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler!

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi 02/04/2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Anılan kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, teklif ile vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır:

A. Kanun telifi ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen düzenlemeler:

Anılan kanun teklif ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikler öngörülmüş olup bu vergi kanunlarında yapılacak değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci maddesinde değişiklik yapılması ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanması,
 • 6183 sayılı kanuna 97/A maddesi eklenerek menkul malların elektronik ortamda da satışının mümkün hale getirilmesi ve malın gerçek değerinden satılmasını sağlamak amacıyla arttırmaya iştirak edecek kişilerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılması,
 • Arttırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapılması,
 • 6183 sayılı kanunun 90. Maddesinde yapılacak değişiklikle gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına yönelik düzenleme yapılması,
 • 06.06.2020 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3. Maddesinde yapılacak değişiklik ile kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesinin amaçlanması,
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici madde ile %20 olan Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için %23 oranında uygulanmasının sağlanması,

B. Kanun teklifi ile sosyal güvenlik mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemeler:

Anılan kanun ile sosyal güvenlik mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemeler ile aşağıdakiler amaçlanmaktadır:

 • 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’nun geçici 24. Maddesinde yapılması öngörülen düzenleme ile; yiyecek   ve  içecek   hizmeti  sektörlerinde  faaliyet  gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması, ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarının 50 TL'ye çıkarılması,
 • Yine 4447 sayılı kanuna eklenecek bir geçici madde ile; yiyecek   ve  içecek   hizmeti  sektörlerinde  faaliyet  gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi bu kapsamda, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylan için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı  ve işveren hissesi primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanması,
 • 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17. Maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile; sahte sigortalılık yoluyla, geçici iş göremezlik ödeneğine esas kazancın üç aylık dönemde yüksek gösterilmesinin önüne geçilmesi,
 • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan üç aylık dönemin on iki aya çıkarılması,
 • Belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle  fazla  ödenek  ödenmesinin  engellenmesi,
 • 5510 sayılı  kanunun ek  17.nci maddesinde  yapılması öngörülen değişiklik ile; Hazine’ye yarattığı yük nedeniyle, sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmesi,

12.03.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanan Ekonomi Reformu Paketi ve sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Plan’ında;

 • Vergisel Düzenlemelerin Sadeleştirilerek, Yatırımcı Dostu ve Öngörülebilirliği Artıran Adımların atılacağı,
 • İstihdam Teşviklerinin Revize Edilmesi ve İstihdam Finansmanı Kolaylığının Sağlanacağı,

Belirtilmesine rağmen, kurumlar vergisi oranını yükseltmeyi ve sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye doğru yararlanma imkanını uygulamadan kaldırmayı hedefleyen yasa teklifinin, salgın döneminde zor koşullarda ayakta kalma mücadelesi veren mükellefler açısından olumlu olmayacağını düşünüyoruz.   

Bütün dünyayı sarsan salgın hastalık ile ekonomik sorunların yaşandığı bu dönemde, ek kaynak arayışlarında, mevcut mükelleflere yeni yükler getirecek vergi ve benzeri düzenlemelerden ziyade,

-Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı,

-Vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarında kayıt dışılığın önlenmesi için adil ve etkin bir kontrol ve denetim sisteminin oluşturulması,

-Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimleri ile ilgili uygulamaların mükelleflere ek yükümlülükler getirmeyecek şekilde sadeleştirilerek devam ettirilmesi,

Ekonomide güven ve istikrarın sağlanması ve pandemi koşullarında zor günler geçiren esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere tüm mükellefler açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.03.04.2021

“Ekonomik Reformlar, Ancak Piyasalara Güven Aşılamakla, Başarıya Ulaşır.”

05.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM