YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTorba Kanunda Özetin Özeti

Tarih: 12.09.2014

Değerli okurlarım, 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN ORTAK ALACAKLAR İÇİN YENİ HÜKÜMLER

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak.

Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.

Örnek: XYZ Ltd.Şti’nin 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde;

100 Kasa: 150.000 TL

131 Ortaklardan Alacaklar :500.000 TL bakiye vermektedir. Buna göre;

150.000+500.000 = 650.000 TL x 0,03 = 19.500 TL

------------------------------------------/-------------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. 19.500,00

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTE.          19.500,00

VEYA TAKSİ. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜM.

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------/-------------------------------------------

950 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR (KKEG) 19.500,00

951 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR (KKEG) 19.500,00

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Şeklinde muhasebe kaydı yapılmalıdır.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA YÜZDE 50 AF

Torba yasanın 73. Maddesine göre; 30.04.2014 tarihinden önce tespit edilmek koşuluyla, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.Denilmektedir.

Burada en önemli kıstas tespitin 30.04.2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılmış olmasıdır. Tespit işlemi tutanakla yapıldığından dolayı söz konusu cezaya ait tutanak tarihinin 30.04.2014 tarihinden önce bir tarihe ait olması gerekmektedir.

VERGİ CEZALARINDAAF YOK YAPILANDIRMA VAR !!

Kanunun 73. Maddesine göre;  Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak; vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRAN PATRONLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Gündelikçiye sigorta

- Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar adına günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Bu kişiler, emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracak. 

 - Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacak. 

 -Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar sigortalı yapılacak. Sigorta bildirimini  ayın sonuna kadar yapmayan işverene asgari ücret tutarında ceza kesilecek.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM