YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDefter Tasdiklerini Mi Unuttunuz? Korkmayın!

Tarih: 02.07.2014

Değerli okurlarım, bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tasdik Zamanı" başlıklı 221 inci maddesinde, "Bu Kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar" denilmektedir. Anılan Kanunun 352 nci maddesinin 8 numaralı bendinde; "Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.)" birinci derece usulsüzlük fiili olarak hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince tutulması mecburi olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması re'sen takdir nedeni olarak belirlenmiştir. Defter tasdiklerini yapmayı unutan gerçek kişi ve işletmeler tüm bir yılın incelemeye konu olması ve 1 yıl boyunca indirim konusu yaptıkları tüm KDV lerin reddedilmesi tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Oysa, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddelerine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tutulması zorunlu defterlerde;

-Tasdik işleminin hiç yaptırılmamış olması,

-Bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tasdik ettirilerek kullananlardan ara tasdike gidilmeksizin bir sonraki hesap döneminde de aynı defterlere kayıt yapılması,

Vergi Usul Kanununun 30/3 ncü maddesine göre re'sen tarhiyat nedeni olup, bu defterlere kaydı yapılan belgelerde yer alan KDV nin de indirimi Kanunun 29 ve 34 üncü maddeleri gereğince mümkün bulunmamaktadır.

Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Ancak, yapılacak bir incelemede ya da dönem matrahının takdiri sırasında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Zira, bu yönde verilmiş bazı muktezalarda vardır ( Çanakkale valiliği defterdarlık gelir müdürlüğünün 16/02/2012 tarih ve B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010-02-15 sayılı özelgesi)

Ancak, kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesinin en önemli delillerinden biri de söz konusu belgelere ait ödemelerin bankacılık yoluyla yapılmasıdır. Zira, kasa ile yapılan ödemelerde bu ödemelerin gerçek olduğuna kanaat getirilmesi oldukça güçtür. Her ne kadar alınan ve indirim konusu yapılan faturaya ait KDV nin karşı işletme tarafından da beyan edilmiş olması durumu pek değiştirmeyecektir.
 

Bu ve benzeri konularda en son mevzuata uygun Pratik Çözüm Yollarına “MUHASEBECİNİN EL KİTABI” adlı eserden ulaşabilirsiniz. Kitabı incelemek için tıklayınız.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM