YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMevzuattaki En Son Değişikliklerden Kısa Kısa

Tarih: 01.08.2012

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine Göre Elektronik Biletlerin Gider Kaydedilmesinde Önemli Değişiklik Yapıldı

Vergi mükellefleri tarafından, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmalarının sadece mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik biletleri gider gösterilebilecek veya indirime konu edilebilecektir. Bu biletlerin yolcu bilgileri yanında hesabına yolculuk yapılan mükellefin bilgilerini de ihtiva etmesi zorunludur. Aksi takdirde bilet bedeli indirime konu edilemeyecektir. Bu biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecektir.

Yolcunun kendisinin, tutarı gider kaydedebilecek bir mükellef olması halinde kendi bilgileri haricinde ayrıca bilgiye yer verilmesine lüzum olmadığı tabiidir.

Gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletin üzerindeki mali mührü veya güvenli elektronik imzayı içerecek şekilde yasal saklama süresince elektronik ortamda saklanması gerekmektedir. Mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalanmamış elektronik biletlerin saklanması, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından hüküm ifade etmeyecektir.

Ayrıca gider gösterilecek veya indirime konu edilecek elektronik biletlerin kâğıt çıktılarının tevsik edici belge olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır.

Burada en önemli değişiklik elektronik bileti alan kişinin bilet üzerinde kendi isminin yazılması yanında çalıştığı firmanın bilgilerine de yer verilmesi zorunluluğudur. Ayrıca, elektronik biletin çıktısı alındığı takdirde kayıtlara intikal ettirilemez. Bu biletler bilgisayarda elektronik ortamda saklanmalıdır.

----------------------------------------------------o----------------------------------------------

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahından ve Gelir Vergisinden İndirilmesi Değişti

01.01.2013 tarihinden itibaren:

a) Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si,

b) Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı,ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla ücret matrahından indirilebilecektir.

Dikkat edilirse ücret matrahından bireysel emeklilik sigorta ödemeleri artık indirilmeyecektir!! Bir başka deyişle çalışanlar bireysel emeklilik sigorta ödeme dekontlarını 01.01.2013 tarihinden itibaren şirket muhasebesine bildirmeyeceklerdir.

Yine 01.01.2013 tarihinden itibaren;

a) Bireysel emeklilik sistemi katılım payları (işveren tarafından ödenenler hariç) vergi matrahından indirilmeyecektir.

b) Bireysel emeklilik sistemi katılım payının %25'i kadar devlet katkısı yapılacaktır. Bu katkı tutarı Müsteşarlık bütçesinden karşılanacaktır.

GVK 40. Maddesinin 9. bendi aşağıdaki gibi değişmiştir;

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine göre ödenen katkı paylar ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ücret matrahı ile ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Eskisinde uygulamada hem bireysel emeklilik için yüzde 10, hem de şahıs sigorta primi için yüzde 5 sınır vardı. Burada değişen şey, işverenler artık sadece bireysel emeklilik katkı paylarını giderleştirebilecek olup bu tutar elde edilen ücretin yüzde 15’i ile sınırlandırılmıştır.

----------------------------------------------------o---------------------------------------------- 

Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklik

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinde değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

a) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20 vergi kesilecektir. 

b) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15 oranında tevkifat yapılacaktır. Önceki düzenlemede bu oran %20 idi.

c) Bir önceki düzenlemede GVK'nun 9.maddesinin 6.bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtiaların imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 vergi kesintisi yapılması söz konusu iken, yeni düzenlemede aynı maddenin 8.bendi de bu kapsama dahil edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararı ile G.V.K.’nun 9.maddesinin 8. fıkrası da 94. madde kapsamına alınmıştır. Buna göre G.V.K.’nun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlardan alınan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM